a(Isa 13:10, 34:4)

Mark 13

*Jises kak kilami waliko tenen na i sohot imuh

Mt 24:1-51; Lk 21:5-38

Ti Jises nahih salili *Ingi Haeu, tel ti tesol kahikahin hone i ukek, “Oie! Tel masiwi, paxaimua lalape pot ti tesol Ingi Haeu! Laha atai hasolia hawane tanoman.”

Jises pahoi i ukek, “Salan i pate solian tuahe imuh laha toi hamanana ape tesol pot ie put silahota.”

Muhin ien Jises han to hani he tehu Maunt Oliv onote Ingi Haeu. Pita, Jeims, Jon ma Andru kamei i ti ape mewenae lato, “Kaxi hanima amite lokon wanen tesol waliko ti o kakaxi sohot? Kaie kikilam la i sohot imat ti tesol waliko ien?”

Jises hone lato, “Lepetawa uke teka seilon puluti amuto. Imuh kilan seilon tahiama ape laha ukek laha *Krais. Laha puluti hakila seilon. Na amuto hong hilehile i sosohot, amuto kum maamata. Tesol waliko ien hoi i sohot tuahe i tai meiwa ti tapoi tehu pon ie. Seilon ti xux texux texux hilei seilon ti xux liai. Seilon ti toan tewau hilei seilon ti toan liai. Xux ti tesol tesol i nuea ape kilan seilon laha mat ti hitolo. Tesol waliko ien tuahe hutuiai kawatan imat ti tapoi tehu pon ie.

“Amuto lepetawa! Amuto laha hana hani mini teka masiwi ti toan ape laha xai amuto leili *synagog. Laha sului amuto hani teka masiwi ti puasain tenen tenen nake amuto kahikahik. Ien se aweisal ti amuto kaxi nga hani laha. 10 Ape imat ti tapoi tehu pon ie, teka kahikahik kaxi ahutimu *meng solian ti Haeu hani seilon ti lawe xux. 11 Na laha xoti ma sului amuto, kum hahakila namilomuto waliko tenen ti na amuto kak. Pake *Holi Spirit hanamiloa amuto kakain.

12 “Taun tehu ien kumahe solian. Hahutalin, tel i hangaini tel hani laha telei. Tin masin hahutaman, tel taman i hangaini tel natun hani laha telei. Teka akaik hangaini tamalaha ma tinalaha hani seilon telei. 13 Kilan seilon watakai hawane amuto nake amuto kahikahik. Tuahe na amuto tu matuha atengi tataen kawatan tapo, Haeu waxi auni amuto lian tehue.

14 “Tuah wanen na amuto xeu waliko ti nga kakak. Na amuto ningahi waliko tenen lialun wanen ti seilon aile tanomi i tetesol ti Haeu hahalini, amuto teka toto Judia kiliwau muna haniwa he maunten. 15 Tel na i melal, i kiliwawa. I kum alia hahani leili ing waxiai soxian. 16 Tin masin tel na i pupuas he kinen, i kum tohea alilia hani leili ingan waxi palahiai puxuaun, tin i kiliwawa. 17 Tataen ien, kawatan wanen ti teka hehin tialaha hina akaik ma teka natulaha susus tutuen. 18 Kamei elieliwa Haeu lehe taun masin ien i kum sohot leili hunan lialun ma taun ti waiwain. 19 Kawatan ien i xoini kawatan ti imat, ti uli tanomiai tehu pon ie haniwa taen imuh. 20 Tuahe Haeu namiloi teka seilon tetan ape i koti hakukuna taun lialun ien uke tap seilon moih.

21 “Taun tehu ien, na tel hone amuto ukek, ‘Paxaiwa, Krais ie,’ ma na i ukek, ‘Paxaiwa, Krais io,’ kum hong sohosoh. 22 Hina seilon ti puputa sohotuma ukek ka laha Krais ma teka ukek laha kuluiai kakai Haeu. Laha aile hasohotu waliko lalap tenen tenen ape laha tohongi pulutiai teka seilon ti Haeu. 23 Nga kakane hahatapo amuto waliko imat ti i sohot. Amuto lepetawa!

24 “Muhi kawatan ien,

“‘al i kum kam,
pangapang i kum xeu,
25 kohot ti he maun i put,
hatesol waliko ti he maun i nuea.’ a 
26 “Taen ien hatesol seilon ningahi nga *tel Nati Seilon mosulih patul he maun hetekie lalape poh ma soliai talepai xewaiak. 27 Ape nga talo tesol *engel, spirit solian tetak waxi apuhiniai teka seilon nga kilamiwen tetak ti tesol tesol, ti sai ahang, angiha, haiup ma tola.

28 “Amuto namiloi paxaiwa talil. Ti kaun mak put, amuto tioi ka taun ti aupol angiha. 29 Tin masin, taen amuto ningahi tesol waliko nga kakanewen amuto i sohot, amuto tioi kewak aliaiak ape i xohi hawanewen. 30 Nga kakane hawane amuto, hina seilon ti aope ie laha kum matemu atengi tataen waliko ien i sohot. 31 Maun ma xux ti aope i tapo tamus. Tuahe kakaiak hamalum lian tehue.

32 “Tap tel tioi ngain tetehu ma lokon wanen tesol waliko ien i sohot. Teka engel ti Haeu kum tioi ma puki nga tel Natun tin nga kum tioi, mewenae tel Tamak Haeu tioi. 33 Lepetawa ma apeas peleawa nake amuto kum tioi lokon wanen sohotuan.

34 “Pate masin na tel seilon nahih salili tesol tonan ape i nahih hani tewau toan xauxaun. Tehu ingan i hani he mini tesol unauan ape i axi puasalato. I hone tel ngahatiai ing, ‘O peteniwa aliaiak.’ 35 Tin amuto pax petawa nake amuto kum tioi loke aliai tel masiwi ti tehu ing. Uke na alohah ka luhui ipong ka ti mom wawan kokoini ma na ti i ninitinile. 36 Amuto kum matih luhuluh, uke i sohot haonga amuto. 37 Waliko ti nga kaakane amuto, nga kakane lawe seilon. Amuto peteniwa aliaiak!”

Copyright information for `SSG