a(Zech 13:7)

Mark 14

Tel hehin tihi sanda hani he pati *Jises

Mt 26:1-13; Jn 11:55-12:1-8

Lawe ahang teka *Ju aile angiain lalap ti nameniai ngain ti lokon Haeu waxi aliake teka tamalaha ti matahaun leili *Igip. Ngain tehu hutuan laha ani *sipsip wawan uluha, tenen angiain ien laha axai *Pasova. Ape tesol ngain muhin laha ani bret tenen i tai xiu. Ngain huohu imat ti Pasova, teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses, lato sasakal aweisal ti seilon kum tioi lehe lato xoti Jises ape hakahita hani teka teleian. Lato ukek, “Kako kum ailemu leili taun ti angiain lalap uke teka seilon hil pahoi kako.”

Lokon ien Jises tewau toan ti Betani, leili ingi Saimon, tetel kemuk tinun hina nax lialun. Ti lato to angiang, tel hehin kauma tehu sanda kahun pate lalap ma poun tin pate solian. I hei tehu peti sanda ape i tihi hani pati Jises.

Ti teka seilon ien paxaiwa, lolaha lialu ape laha he kakak alia puki laha, “Kalahai i tua tihi xoini tehu sanda? Pamu ewian na hangaini waxiwen moni lalap ape hani teka seilon tap soxi.” Ape laha kahiloloi i.

Tuahe Jises ukek, “Kum hohowini i nake i ailele saun solian hani nga. Teka seilon tap soxi laha lawe kapimuto, amuto pon hualialaha telao ti na pahamuto. Tuahe nga kumahe lawe kapimuto. Ti i tihi sanda hani patuk, se i apepeseni nga ti tehu tihiniak. I aile hani nga waliko tenen ti i pon. Nga kakane hawane amuto, tesol tesol ti laha kaxi *meng solian ti Haeu tin laha kaxi waliko ti tel hehin aile hahani nga lehe seilon nameni i.”

Judas sakal aweisal ti hangainiai Jises

Mt 26:14-16; Lk 22:3-6

10 Taen ien Judas Iskariot, tel ti tesol huopanim hua *kahikahi Jises, i nahih hani kapi teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon ape hone lato ka pahan i hangaini Jises hani minalato. 11 Ti lato hongoa, pate lato amuam hawane. Ape lato kakane Judas ka lato axi i moni. Ien, Judas ape i sakal tehu taun solian ti na i hangaini Jises hani minalato.

Apeseniai an ti Pasova

Mt 26:17-19; Lk 22:7-13

12 Ngain tehu hutuiai angiain lalap ti laha telei sipsip wawan uluha, tesol kahikahi Jises kamei i, “Paham amite apeseni tonain ti tehu angiain lalap hani ia?”

13 Ape Jises talo hua kahikahin i ukek, “Amulu nahih haniwa leili Jerusalem. Ti ien, amulu apatuini tel wawan kakau tehu peti kan. Kahitiwa i. 14 Na i soh hani leili ing, soh usiwa ape honewa tel tame tehu ing kewak, ‘Tel masiwi kamekam tetesol na i ma tesol kahikahin lato to ang tehu angiain ti Pasova.’ 15 I kola hani amulu tesol tonain ti leili ing teke patul, lawe waliko ti angiain leilon. Apeseniwa anakako ien.”

16 Ti huhua kahikahin nahih haniwa leili taon, lalu tunahi lawe waliko masin ti Jises kakawen. Ape lalu apeseni an ti nameniai lokon ti Haeu waxi ahuti tesol tamalaha teka Ju ti Igip.

Jises ang tehu angiain ti Pasova kapi tesol kahikahin

Mt 26:20-29; Lk 22:14-23; Jn 13:21-30; 1 Kor 11:23-25

17 Ti ape alohah, Jises ma tesol huopanim huhua kahikahin tahia hani tesol ien. 18 Ti lato angiang, Jises hone lato, “Nga kakane hawane amuto, tel ti amuto hangaini nga, kalak i to angiang kapik.”

19 Tialato kawat hawane ape lato tel tel kamei i, “Kaie kumahe nga?”

20 I hone lato, “Se tel ti amuto tesol huopanim huhua kahikahik. I tetel i xomi anan hani leili tehu tone an kapik. 21 Nga *tel Nati Seilon, imuh nga mat masin ti leili pepai Haeu kakawen. Tuahe kawatan lalap tunahi tel seilon i hangaini nga hani laha telei. Pamu ewian na i tai takah.”

22 Leilon ti lato angiang, Jises waxi teik bret, i kak kemulik hani Haeu ape i wiki sei hani tesol kahikahin. I ukek, “Waxi aniwa, se tupuak.”

23 Muhin i waxi tehu kap waen, i kak kemulik hani Haeu ape i hani lato hatesol unumi. 24 I kakane lato, “Ie se kakauk i xiweu ti kolakol ka Haeu oxoxi seilon ti kawatan ti lialui woulaha na laha hana namil xoxoan hani i. Mateak kola hapoponowi ka Haeu xinoti tenen namil haun kapi seilon. 25 Nga kakane hawane amuto, nga kum un ulea waen atengi taun ti amuam leili tone Haeu.”

26 Muhin ien lato pakui tenen pak hani Haeu ape lato nahih ahuta hani Maunt Oliv.

Jises kak kilami ka Pita ase

Mt 26:31-35; Lk 22:31-34; Jn 13:36-8

27 Jises kakane tesol kahikahin ukek, “Amuto hatesol kiliwau salili nga masin ti leili pepai Haeu kakawen,

“‘Nga telei tel ngahatiai sipsip
ape teka sipsip kiliwau silahota.’ a 
28 “Tuahe taen nga moih aliawa, nga tahia imat ti amuto hani Galili.”

29 Pita hone i, “Kalak na lato hatesol kiliwau salili o, nga tiliwen kapim.”

30 Jises hone Pita, “Nga kakane hawane o, imat ti tok mom wawan kokoini uke he huohu ipong tetehu, o putini ka o kum tioi wanen nga uke he toluhu.”

31 Tuahe Pita kak eliel ahe ukek, “Kalak na nga mat ohoi o, nga kum kak wanen ka nga kum tioi o.” Ape hatesol kahikahin tin lato kak ukek ien.

Getsemani

Mt 26:36-46; Lk 22:39-46

32 Imuh lato tahia hani tesol kin axan Getsemani. Jises hone teka ti tesol kahikahin ukek, “Amuto tiliwen ie, nga kaakamu kapi tel Tamak Haeu.” 33 Ape i waxi Pita, Jeims ma Jon kahitian. I ilameni kawatan lalap wanen ape i mamata xexex, mapuke hetekie. 34 I hone lato, “Lalape tatahan tetak ma matauak i nisohi hawane hanawaiak. Amuto tiliwen ie ape pax petawa.”

35 I nahih ahewa teik ape i eng kalunga hani hepekeun. I kamei eliel Haeu na masin i xaxaweni kawatan ti matemate. 36 I ukek, “Tel Tamak Haeu, o pon ailei lawe waliko. Xaxaweniwa kawatan ti matemate ti lehe i tunahi nga. Tuahe pahak nga usi namilom.”

37 Jises nahih alia hani kapi tesol kahikahin ape i tunahi ka lato mamatih. I hone Pita, “Saimon, amuto mamatih! Alahan pate amuto kum ah? 38 Ah kapitawa ma lotu tatalewa lehe amuto xoini totohong ti *Satan na i tunahi amuto. Pahamuto ailean tuahe tupuamuto pate kawatan.”

39 Jises nahih ulea ape i kamei tel Taman Haeu waliko tin tetenen. 40 Ti i nahih alia haniwa kapi tesol kahikahin, i tunahi lato mamatih ulea. Pulalato pate lihian. Lato kum tioi waliko tenen na lato kak.

41 Ti aliaian kewa he toluhu, i hone lato, “Tin amuto mamatih tutuen! Tapan matihu! Hongoa! Ape i meiwen taun ti nga tel Nati Seilon, laha hani he mini teka seilon lialun. 42 Xahatawa! Tel hangainiak i nanahima. Kako nahih pahoi i.”

Laha xoti Jises

Mt 26:47-56; Lk 22:47-53; Jn 18:1-11

43 Ti Jises kakak tutuen, Judas tahiawa. I tel ti tesol huopanim huhua kahikahin. I kakahiti kilan seilon liai hetekie ngol weluwelun ma pata ti hile. Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, teka hanaui nauna ti Moses ma teka masiwi liai taloma laha.

44 Judas hani peleiwen laha tenen kolakol, i ukek, “Seilon tel na nga asoi taliopan se tetel ien. Pohi hakahitawa ma peteniwa.” 45 Judas nahih sawi hani kapi Jises ape i ukek, “Tel masiwi, amuam ti Haeu hani o.” Ape i asoi taliope Jises. 46 Tataen ien laha pohi kongini i ape hakahita. 47 Tuahe tel seilon leilolato waxi tea ngol weluwelun ape i tai koti haputa taxingi tel unaui tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon.

48 Jises hone laha, “Amuto nahih hetekiema paumuto ti hile waxiak hanowi ka nga seilon lengean. 49 Lawe ngain nga to hahanau seilon leili *Ingi Haeu a amuto tai pohi nga. Tuahe kakai Haeu i sohot poponowi hani nga.” 50 Lokon ien hatesol kahikahin kiliwau salili i.

51 Leilolaha tel seilon uluha, i soosoi teik maia ti matihu. I nahih kakahiti Jises ape lehe teka seilon pohi hetekie i. 52 Ti tel seilon mamata kiliwawa, teik maia toia ape i kiliwawa makahul.

Laha sului Jises

Mt 26:57-68; Lk 22:54-55, 63-71; Jn 18:13-14, 19-24

53 Laha hakahita Jises hani kapi Kaiapas tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon ape hatesol masiwi liai ti teka Ju apuha hani kapin. 54 Pita nahih otioti Jises tamus hani mate ingi Kaiapas. I to akakati tesol peteniai Ingi Haeu ma hahahia tinun pape ahilato.

55 Hatesol masiwi ti teka Ju upiup aweisal ti teleiai Jises, tuahe lato kum tunah. 56 Kilan seilon kak sului putini Jises a kakaialaha kumahe tenenawe. 57 Hina seilon tule ape kak tanomi kakain puputa ti suluiai Jises. 58 Laha ukek, “Amite hong i kak ukek, ‘Nga toi hamanana tehu Ingi Haeu ape leili ngain toluhu nga hatuhi tehu Ingi Haeu liai, kumahe ing tenen mini seilon atai.’” 59 Tuahe kakaialaha tin kumahe tenenawe.

60 Tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon tule ape hone Jises, “Teka seilon ie laha susului o. Hina kakaiam?” 61 Tuahe Jises tai wix pahoi.

Kaiapas kamei ulei i, “Nakon o Nati Haeu, tel *Krais Haeu taloma?”

62 Jises ukek, “Se nga. Imuh amuto ningahi nga tel Nati Seilon toto he tepaun mini Haeu sai manau neiniai seilon kapin ma tin amuto ningahi nga luainima he maun.”

63 Kaiapas hongoa ape i leng lexi tehu puxuaun. I ukek, “Kako kum ngah ulea seilon suluian. 64 Amuto hongoen i ukek i tel Nati Haeu. Kaie kako aile ukek ia?” Lato hatesol xinoti namil tenenawe ti teleiai Jises.

65 Teka seilon pukeini i ape uke maia talini puxuiai pulan. Lato taputui i ma kak soxeni i ukek, “Na o Krais, tilawa aita xai o!” Ape tesol peteniai Ingi Haeu xai halialu i.

Pita ukek i kum tioi Jises

Mt 26:69-75; Lk 22:54-62; Jn 18:25-27

66 Lokon ien Pita toto tutuen kapi teka seilon mate ingi Kaiapas ape tel hehin unaui tel masiwi nahima. 67 Ti i ningahiwa Pita toto pape ah, i ila mataini ape i ukek, “O tel ti teka lawe kapi Jises ti Nasaret.”

68 Tuahe Pita ase ukek, “Nga kum tioi tel seilon ien.” Ape i nahih hani onote aweing ti melal.

69 Tel hehin ningahi ulei i ape kakane tesol seilon lato tutu kapin ukek, “I tel ti teka kahikahi Jises.” 70 Tuahe Pita ase ulea.

Tai kue, teka seilon tutu xohixohin kapi Pita ukek, “Salan, o tel ti lato nake o ti Galili.”

71 Pita ukek, “Kuinake, nga kak hahawane nga kum tioi tel seilon amuto kakak.”

72 Tataen ien tok mom wawan kokoini uke he huohu. Ape Pita nameni aliake kakain ti Jises kaakane i ka imat ti tok mom wawan kokoini uke he huohu, i kak uke he toluhu ka i kum tioi Jises. Pita nameniwa ape i tang tahane hawane.

Copyright information for `SSG