a(Isa 6:9-10)

Mark 4

Meng ti hepekeun tenen tenen

Mt 13:1-17; Lk 8:4-10

Liai telao *Jises kak hahanau teka seilon pape kanitax Galili. Pate kilan seilon apuha kakalini i, aile ape i ku to hani he tea koap. Teka seilon tutu peixux. Jises hapuasa meng ti i hanau waliko kilan. I kakane laha ukek, “Hongoa! Tel seilon ti ailei kin i nahih seini waki maia. Ti i totowi waki maia, hina i put hani he aweisal ape manixux ngong ani. Hina i put hani he kalamael, tesol ti hepekeun pakepaken. Waki maia i xex. Tuahe ti alon kekelih, i mani telei tesol supuli maia nake wahan pate pakepaken. Hina waki maia i put hani leili au. Ti i xexele, au talini ape i kum hua. Tuahe waki maia liai i put hani hepekeun solian. I xex ape hua palahi 30, hina palahi 60 ma teka palahi 100 akulaiwen ti tel seilon seini.”

Jises ukek, “Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, hongoa.”

10 Ti ape mewenae Jises, tesol huopanim huhua kahikahin ma teka liai kamei i salangawe tenen meng i kakaxi. 11 I kakane lato ukek, “Pahak nga kaxi haxewa hani amuto waliko tenen amuto kum xeu sale nenein ti Haeu, tuahe teka laha kum soh ti Haeu, nga hapuasa meng ti nga hahanau laha ape laha kum hong tioi aluini. 12 Masin ti leili pepai *Aisaia i ukek,

“‘Laha papaxai he tange pulalaha waliko ti Haeu ailele
tuahe laha kum ningahi,
laha hongohong kakai Haeu tuahe laha kum xeu.
Na masin ala laha hong tioila kakai Haeu,
laha towiahu haniwen i ape i oxoxiwen laha
ti kawatan ti lialui woulaha.’” a 

Jises kaxi haxewa meng ti hepekeun tenen tenen

Mt 13:18-23; Lk 8:11-15

13 Jises kakane tesol kahikahin ukek, “Na amuto kum xeu ti tenen menge hepekeun, tin amuto kum xeu ti meng liai. 14 Tel seilon seiniai waki maia i tu kikilami tel kaxiai kakai Haeu. 15 Seilon hina masin aweisal ti waki maia put to, laha hong kakai Haeu tuahe malimun wanen na *Satan xaxaweni kakain ien ti leilolaha. 16 Kalamael ti waki maia put to, i kikilami teka seilon laha hongoa kakai Haeu ape pate laha amuke. 17 Tuahe i kum wahai aluini ape i kum xex kue. Taen kawatan ma totohong tunahiwa laha ti usiai kakai Haeu, xoxoi namilolaha ti Haeu pate i put kosea. 18 Teteka seilon laha masin hepekeun ti hina au waki maia put hani leilon, laha hong kakai Haeu. 19 Tuahe laha namiloi kasini waliko ti itan ie. Pahalaha soxialaha kilan ma laha nahaini waliko ti seilon liai. Namil tenen ien kokongini kakai Haeu ape laha kum hua. 20 Tuahe teka liai masin hepekeun solian. Laha hong auni kakai Haeu ape laha hua. Teka laha hua 30, teka 60 ma teka liai 100 akulaiwen ti uli seinian.”

Kakai Haeu haxewa namili seilon

Mt 5:15-16; Lk 8:16-18

21 Ape Jises kamei tesol kahikahin ukek, “Na amuto hakama tehu kamaiamuto, kaie amuto hana hahitake po ma na sau? Kumahe, amuto hakea hani patul koukean lehe i haxewa leili ing. 22 Waliko ti i mumuna aope, i kouke. Waliko tenen amuto kum xeu ti kakai Haeu aope ie, Haeu haxewa hani amuto imuh. 23 Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, hongoa!”

24 Jises hone lato ukek, “Kakain ti amuto hongohong, hong matainiwa lehe amuto xeu! Saun ti amuto aile hani seilon liai, tin Haeu hani aliake amuto tuahe tetan pamu sean. 25 Na tel seilon i hong usi kakaiak, Haeu axi aheke anesoan tuahe na tel seilon kum hong usi kakaiak, anesoan Haeu waxi aliake.”

Meng ti seiniai waki komem

26 Jises kak ulea ukek, “Nenein ti Haeu masin ti tel seilon i seini waki komem leili kin. 27 Kalak tel seilon kum tioi i sohot ukek ia, supuli komem i xex ipong ma ngain, ti tel seilon mamatih ma na i tau nanahih. 28 Hepekeun haxexe waki komem ma hahua. Imat i supulamu, imuh i tan kaun ma huan. 29 Tataen huai komem pamua, tel tame tesol kin uke ngol kotian nake an he kin i apeasawen.”

Menge waki lilieu

Mt 13:31-32; Lk 13:18-19

30 Jises ukek, “Nga kak kolongeni haxewa hani amuto sale nenein ti Haeu. 31 Ien masin tehu kokole waki lilieu tel seilon seini. 32 Kalak i pate kokol, i xex lap ape i sohot tea pata lapalap wanen. Ngaxon lap hawane ape manixux atai ingalaha ien.”

33 Kilan meng Jises hapuasa hanaui seilon. I kak kolongeni kakai Haeu hani tenen ti lehe seilon hong tioi kakaian. 34 Ti i kaxi kakai Haeu hani seilon liai, lawe i hapuasa meng, tuahe taen mewenae i ma tesol kahikahin, i kaxi haxewa hawane hani lato.

Jises hatapo tehu ahon

Mt 8:23-27; Lk 8:22-25

35 Alohah telao ien Jises hone tesol kahikahin ukek, “Kako lang hani pape kanitax liai tepaun.” 36 Tesol kahikahin ku haniwa he tea koap ti Jises toto ape lato lang salili teka kilai seilon apupuha. Tin hina koap liai ien. 37 Tai kue ahon tunahi lato. Aupol kuin ma laman lalap tenen i hu mamatit, hin i matit hani leili koap. Sikole wanen lato kaxox. 38 Jises matih lululung he teik lulungan muhiwai tea koap. Kakanua lato hangoni i ape lato ukek, “Tel masiwi, nakon o kum nam waxi na kako kaxox ape kako mat?”

39 Jises tule i kakane aupol, “Mongawa!” Ape i kakane laman, “Hamalumua!” Aupol mat ape i tuxi.

40 Jises hone lato ukek, “Alahan ka amuto mamata? Nakon amuto tap namil xoxoan tetak?”

41 Pate lato mamata ape lato he kamekam alia puki lato, “Seilon tenen lahan ka aupol ma laman hong usi kakaian?”

Copyright information for `SSG