Mark 6

Teka Nasaret watakai hongoi kakai *Jises

Mt 13:53-58; Lk 4:16-30

Jises ma tesol kahikahin nahih salili tewau toan ien ape lato nahih hani tesol tonan ti Nasaret. Telao *Sabat i hutui hanaui teka seilon leili *synagog. Kilan seilon ti ien laha hongoa kakai Jises, laha ongaini hawane ape kumahe laha amuam.

Laha kamea, “I kema ia kakain tenen masin? Anesoin tenen lahan i hina? I aile ukek ia poh tenen ti seilon kum aile uke?
I tel tuahe ataiai ing. I tel nati Mary, ukale Jeims, Josep, Judas ma Saimon. Nakon tesol tuan kumahe tin lato toto ie?” Ape laha watakai hongoi kakaian.

Jises kakane laha ukek, “Nga masin *teka kuluiai kakai Haeu. Ti toan liai seilon sameni laha tuahe ti puki tonalaha wanen seilon watakai hongoi kakaialaha.” Aile ape, nake laha kum soh ti Jises, i tai aile hakila puasain ti poh hani laha. Pate palai teka seilon tinun i haewia. I hana minan patul ti laha ape laha ewiwen. Pate i ongaini hawane ka lato tap namil xoxoan hani i.

Jises talo tesol huopanim hua kahikahin

Mt 10:1-15; Lk 9:1-6

Ape Jises nahih hani toan tewau tewau hanaui teka seilon.
I tiloi apuhini tesol huopanim hua kahikahin ape i talo lato uke hua hua. I hani lato poh ti xaxaweniai *spirit lialun. I kakane lato ukek, “Kum kau hahakila soxi, tataen bret, kak ma moni, mewenae kuaiamuto. Hanawa axahe aemuto tuahe kum kau hahasea sosomuto.” 10 Ape i kakane ulei lato, “Na amuto tahia haniwa tewau toan, heutawa ing tehue atengi tataen amuto nahih salili tewau toan ien. 11 Na hina toan kum amuke amuto ma kum hong amuto, tapahiwa anele aemuto ape nahih saliliwa toan ien. I kola ka teka seilon ien puki laha aile axi laha kawatan nake laha kum hong kakai Haeu.”

12 Muhi kakai Jises tesol huopanim huhua kahikahin nahih kaxi ahuti *meng solian ti Haeu hani teka seilon lehe laha towiahu ti lialui woulaha. 13 Lato xaxaweni spirit lialun ti leili kilan seilon ma ahui wel he kawe kilan teka tinun ape laha ewi.

Matei Jon Baptis

Mt 14:1-12; Lk 9:7-9

14 *Herod tel masiwi ti Galili i hong ka axe Jises sawat hani tesol tesol. Hina seilon laha soh ukek Jon Baptis moih aliawen nake laha paxai ka Jises hina poh tenen seilon kum pon hasohotuan.

15 Seilon teka laha ukek, “I *Elaija.”

Ape teka liai ukek, “I tel kuluiai kakai Haeu masin teka kuluiai kakai Haeu ti kuewen.”

16 Ti Herod hongoa, i ukek, “I Jon Baptis, tetel nga koti xaxaweniwen kinawen ape i moih alia!”

17 Herod tetel i uke axoan Herodias, axoi tel ukalan Pilip. I talo teka seilon kalabusiai Jon. 18 Imat ti Herod kalabusi i, Jon Baptis to kaakane Herod, “Nakon o sokok saun solian ti o uke axoi tel ukalam?” 19 Herodias lon mewenae lialun ti Jon, pahan i telei tuahe i kum pon. 20 Herod mamata aile halialui Jon nake i tioi ka Jon seilon sawisawin, lawe i usiusi nauna ti Haeu. Aile ape Herod awai i ti Herodias. Kalak kakai Jon tuhuke halialu i, Herod hong waheni kakaian.

21 Telao Herod hone laha ailei tehu angiain lalap ti nameniai tehu ngain i takah. I ilowi teka masiwi laha pupuas hahitakan, masiwi ti hile ma masiwi ti toan tewau tewau ti Galili. Tel axoan Herodias namiloi ukek, “Taun tetak ie ti teik waliko nga to nanamiloi.”

22 Ti tel hehin nati Herodias dedenisama, i hamuamua hawane Herod ma teka seilon kapin. Ape Herod hone i, “Waliko tenen na paham, nga hani o.” 23 I kakane tel hehin ien ti puli lawe seilon, “Na o kamei nga tuahe na tenen, tataen tepaun soxi ti nga ngangahati, nga hani o.”

24 Ape tel hehin nahih kamei tel tinan, “Kaie nga kamei i waliko la?”

Herodias ukek, “Pati Jon Baptis.”

25 Kiliwan wanen tel hehin nahih alia hani kapi Herod ape i ukek, “Pahak aope ie o hanima nga pati Jon Baptis. Hana haniwa leili tehu kapi ape kau hanima nga.” 26 Namili Herod sihikuk hawane tuahe i kum kapitini uke nake i kak tuohawen ti puli teka seilon kapin ka i hani tel hehin waliko ti na i kamea. 27 Ape se i talo tel unauan nahih hani ingi kalabus ti koti xaxaweniai kinawe Jon Baptis. 28 I hana pati Jon leili tehu kapi ape kau hani tel hehin lehe i hani tel tinan. 29 Ti tesol kahikahi Jon hongoa, lato kau tihini auni tupuan.

Akulai 5,000 seilon Jises axi analaha

Mt 14:13-21; Lk 9:10-17; Jn 6:1-15

30 Tesol huopanim huhua *aposel tahia alia hani kapi Jises ape kaxi hani i waliko ti lato ailewen ma hanauen seilon. 31 Lokon ien kilan wanen seilon nahiwa nahima. Aile ape Jises ma tesol kahikahin kum ang uke. Jises hone lato, “Kako nahih hani tesol ti mewenae kako lehe amuto hanawamu teik.”

32 Ape lato lang he tea koap hani tesol tahain. 33 Tuahe kilan seilon ningahi ti lato ku ape seilon ti lawe toan laha kiliwau tahiamu imat ti Jises ma tesol kahikahin. 34 Ti Jises mosua he koap, i ningahi teka kilai seilon ape lon i tel. I tahane laha nake laha masin teka *sipsip tap ngahatalaha. Ape i hutui hanau laha kilan waliko ti saun ti Haeu.

35 Al ape sikole i lol. Tesol kahikahin nahih hani kapin, lato ukek, “Pate ape alohah a tap toan ie. 36 Taloa teka seilon hani tesol toan na palieh lehe laha kahui analaha.”

37 Tuahe Jises ukek, “Puki amuto axiwa analaha.”

Lato namiloi ukek, “Malehe kilai seilon, kaie amite pon? I tapai ti kahi tel seilon na i puas ti pangapang tepanim toluhu! Nakon paham amite towi halapa moni ti kahuiai bret ape hani teka kilai seilon ie?”

38 Jises kamei lato, “Hil bret toi amuto? Nahih paxaimua.”

Ti lato tioiwa, lato ukek, “Tepanimawe bret ma huok xixi.”

39 Jises hone tesol kahikahin ti hatona seiai seilon hani tesol tesol ti he pahoah. 40 Ape laha to apuha 100 ma 50 ti tonain tesol tesol. 41 Ti laha toa, Jises akeni tepanim bret ma huok xixi. I pax hani patul ape i kak kemulik hani Haeu. I wiki bret uke teik teik hetekie xixi ape i hani tesol kahikahin sei haniai teka seilon. 42 Laha hatesol ang ahoi hawane. 43 Tuahe kilan moxe an tutuen. Huopanim huohu poi bret ma xixi tesol kahikahin apuhini. 44 Mongohe seilon ti Jises axi analaha 5,000, tai wexe teka hehin ma akaik.

Jises nanahih patul he kanitax

Mt 14:22-23; Jn 6:16-21

45 Muhin Jises hone tesol kahikahin nahih haniwa he tea koap ape lalangawa imat hani Betsaida. Ape i talo aliake teka kilai seilon. 46 I kak tapeiniwa teka seilon ape i nahih hani patul he maunten. Ti ien i kakak kapi tel Taman Haeu.

47 Ti alohahawa, tea koap ape ilam patalal. Jises tutuen ixux. 48 I paxai tesol kahikahin pate lato makeh xoxeiai tea koap nake lato xoxei papahoi aupol. Pate letu ti teik tilokoan tutuen, i nahih patul he kanitax hani kapi lato. Sikole i nahih akulai lato. 49 Tuahe lato ningahi i nanahih patul he kanitax. Lato sokok ka tel manu. Ausisinialato. 50 Lato mamata hawane.

Ape Jises kakane lato ukek, “Haxoxoa namilomuto! Kum maamata. Se nga.”
51 I ku haniwa he tea koap ape aupol tuxi. Tesol kahikahin pate lato ongaini. 52 Kalak lato ningahiwen ti Jises axi ani kilai seilon i akulai 5,000, namilolato tai xeu tutuen Jises i seilon tetenen.

Jises haewia teka tinun ti Genesaret

Mt 14:34-36

53 Ti lato takana haniwa texux xux Genesaret, lato xuoti tea koapaulato. 54 Ti lato mosua, teka seilon ila tioi Jises. 55 Tataen teka seilon ti lawe toan hongoa ka Jises tahiawen, laha kau talowike hawane teka seilon tinun hani kapin. 56 Tesol tesol ti i nahiwa, toan lalap ma kokol, teka seilon kaua teka tinun hani tesol tone apuhain. Ape laha kamei eliel Jises na laha tua soti puxuaun. Teka laha soti, laha ewi.

Copyright information for `SSG