a(Isa 29:13)
b(Exod 20:12, 21:17)

Mark 7

*Jises haxewa nauna ti Haeu

Mt 15:1-9; Lk 11:37-40

Telao tesol hanaui nauna ti Moses nahima Jerusalem. Lato ma tesol *Parisi apuha kalini Jises. Lato ningahi tesol kahikahin tai nuhi minalato ti lato ang. Tesol *Parisi ma teka *Ju liai, laha kum ang na laha tai nuhi minalaha ti usiai saun ti teka matahaun. Na laha aliama ti tesol tone hangainiai waliko, laha kum ang atengi laha ailemu saun ti nuhi haunialaha. Kilan saun tutuen, masin sale nuhiai kap, salek ma pelet.

Ape tesol Parisi ma tesol hanaui nauna ti Moses kamei Jises, “Alahan tesol kahikahim kum aile usi nauna ti teka matahaun? Ti lato ang, lato tai nuhi minalato.”

I kak pahoi lato ukek, “Amuto seilon tenen lehomuto huoka! Kakai Haeu ti *Aisaia taiwen pate salan ti i kak kilami woumuto. Haeu kakane Aisaia ukek,

“‘Teka seilon sameni nga ti tuahe awalaha
a namilolaha pate xauxaun tetak.
Kumahe salan laha lolotui nga.
Laha hanau waliko ti puki seilon namiloi tanomi.’” a 
Ape Jises kakane lato, “Amuto aka lioi nauna ti Haeu ape akeni kongini saun tenen puki ti amuto.

“Amuto pate aneso wanen nexi haselei nauna ti Haeu lehe amuto akeni kongini saun tenen puki ti amuto. 10 Ala amuto tioi waliko ti *Moses hahanau seilon. I ukek, ‘Hong tamaniwa kakai tamam ma tinam ape aile hasolia haniwa lalu. Na o kak halialu tamam ma tinam, o laha telei.’ b  11 Tuahe amuto ukek se ewi na seilon kum huali tamalaha ma tinalaha na teik huhual ti hualialalu laha haniwen Haeu. 12 Amuto hanau ukek ien ape seilon kum huali tamalaha ma tinalaha. 13 Ti amuto aile ukek ien, kumahe amuto usiusi kakai Haeu, amuto hakoutama saun tenen puki ti amuto. Kilan waliko liai tenen masin ien amuto ailele.”

Waliko tenen i haloloa seilon

Mt 15:10-20

14 Muhin ien Jises tiloi teka lawalawai seilon hani kapin ape i ukek, “Amuto hatesol, heiwa taxingamuto lehe amuto hong tioi kakaiak. 15 Waliko ti i soh nonoa he awe seilon i kum haloloa i. Mewenae waliko tenen na i ahutama he awe seilon i haloloa i. 16 Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, hongoa.”

17 Ape i nahih salili laha hani leili ing. Tesol kahikahin kamei i ti haxewai teik kakaian. 18 I kamei lato, “Tin amuto kum xeu? Nakon amuto tai titioi ka tap waliko ti melal i soh hani leili seilon i haloloa i? 19 Kumahe i soh hani leili aten, i soh hani leili puhuan. Imuh i ahuta.” Ape Jises kakane lato ka Haeu namiloi ukek hatesol an haun. 20 I ukek, “Waliko ti i ahutama leili seilon, tetenen ien i aile haloloa seilon. 21 Waliko lialun ti i ahutama leili seilon se tetesol: namil lialun, saun lialun ti wawan hehin, xuxuina, na ulini ape telei seilon, xuinai axoi seilon liai, 22 saun ti halepean, saun ti halialui seilon liai, puputa, tap saun ti hienain, wiwilik, mimisah, hanasanas ma tua aile lalolal waliko. 23 Haeu ukek tesol waliko lialun ien i ahutama leili seilon ape aile haloloa i.”

Jises huali tel hehin kumahe Ju

Mt 15:21-28

24 Jises salili tesol ien ape i nahih hani tesol toan xohixohin Taia. I nahih soh hani tehu ing. Kumahe pahan seilon ningahi i tuahe i kum muna uke. 25 Tel hehin *spirit lialun kapiti hahalialu tel natun hehin, hong tunahi sale puase Jises. Aile ape i nahih kosea hani kapi Jises ape i lokuha hani kapi aen. 26 Tel hehin ien i kumahe Ju, i hehin Grik, i takah Penisia taon ti Siria. Pahan wanen Jises xaxaweniwa spirit lialun ti leili tel natun.

27 Jises kakane tel hehin ien ukek, “Kumahe solian na tel i waxi ani natun ape towi hani ani sinen. Ala nga hualimu teka Ju.”

28 Tel hehin i hong tioi waliko ti Jises kakak ape i ukek, “Salan wanen, tel masiwi, tuahe sinen ani peni ani akaik na i put hani itan.”

29 Jises kakane i, “Pahoan tetam pate solian. Nahih hetekiewa amuam nake nga xaxaweniwen spirit lialun ti tel natum.” 30 Ape salan, tel hehin nahih alia hani leili ingan. I ningahi ka tel natun engeeng he sau ape i ewiwen. Spirit lialun saliliwen i.

Jises haewia tel seilon taxingan sutu ma i kum kak alua uke

31 Jises nahih salili tesol toan xohixohin Taia. I nahih sahi Saidon ma Dekapolis ape i tamus hani kanitax Galili. 32 Teka seilon hakahita hani i tel seilon taxingan sutu ma i kum kak alua uke. Laha kamei eliel Jises na i hana minan patul tetan.

33 Jises aka waxi tel seilon hani kapin. I soti leili taxingan ma i pukeini ngaxe minan ape i soti lehe tel seilon. 34 Lon tel hawane ape i pax hani patul. I hone tel seilon, “Epata!” Teik kakain ie i ukek, “Heawa!” 35 Taen ien, taxingan hea, lehon tin i puas ape kakaian i xeu.

36 Jises hone laha, “Kum kakaxi wanen hani teka seilon liai.” Tuahe laha kum puluhini uke, laha kaxi tatale.

37 Ti teka liai hongoa, laha ongake hawane. Laha ukek, “Kalak taxing sutu ma seilon kum kak uke, i pon haewian. Waliko ti i aile, se hatesol solian.”

Copyright information for `SSG