Mark 8

*Jises axi ani 4,000 seilon

Mt 15:32-39

Tai kue kilan ulea seilon nahih hani kapi Jises. Ti laha apupuha ien, analaha tapo. Jises tiloi tesol kahikahin hani kapin. Ape i ukek, “Nga tahane teka seilon ie nake laha kapik kewen ngain toluhu a tap analaha. Na nga talo aliake laha hetekie hitolo, teka ti tonalaha xauxaun laha tua akimatu luhui aweisal.”

Tesol kahikahin kamei i, “Ti he lohong ie kako kema an ia ti axiai ani teka lawalawai seilon?”

Jises kamei lato, “Hil bret toi amuto?”

Lato ukek, “Tepanim huaik.”

I hone hatesol seilon ka to haniwa itan. I waxi tepanim huaik bret ape i kak kemulik hani Haeu. I wiki ape i hani tesol kahikahin sei hani teka seilon ape tesol kahikahin aile usi. Tin hina palaiai kokole xixi. Jises kak kemulik hani Haeu ape i hani tesol kahikahin sei ulea hani teka seilon.

Hatesol seilon ang ahoi hawane. Ti tesol kahikahin apuhiniwa moxe an i sohotua po tepanim huohu. Mongohe seilon hatesol 4,000. Jises talo aliake laha hani tonalaha. 10 I ma tesol kahikahin nahih ku hani he tea koap ape lato lang hani texux xux Dalmanuta.

Tesol *Parisi kamea kolakol ti poh

Mt 16:1-4; Lk 11:16

11 Ti tesol Parisi hongoa Jises tahiawen, pahalato lato kamei tohongi i. Lato nahih hani kapin ape lato lungei i ukek, “Kola hanima amite pohem lehe amite tioi ka salan Haeu taloma o.”

12 Tuahe Jises tioi waliko ti lato nanamiloi ape i ukek, “Alahan lawe pahamuto nga aile kolawa pohek? Nga kaxi hawane hani amuto, nga kum kola hani teka seilon ti aope ie kolakol ti Haeu.” 13 Muhin ien Jises nahih salili lato. I ku hani he tea koap ape i lang hani liai tepaun ti kanitax Galili.

Teka Parisi ma *Herod masin ist nake lato neini hakalala seilon

Mt 16:5-12

14 Tesol kahikahin maluhe analato bret, teikawe toi lato he koap. 15 Jises kakane hawane lato, “Kanipetiwa amuto ti tesol Parisi ma Herod nake laha masin ist.”

16 Tesol kahikahin he kakak alia lato, “I kak ukek nake kako tap bret.”

17 Jises tioi waliko ti lato kakak ape i hone lato, “Alahan amuto to kak hahakila ka amuto tap bret? Amuto tai titioi? Amuto kum xeu? Patumuto nakon pate ailan ukean? 18 Nakon pulamuto pulaxa ma taxingamuto sutu? Amuto tai niningahi ma tai hongohong? Amuto kum nameni? 19 Ti nga wiki tepanim bret waxeniai teka seilon laha akulai 5,000, hil po moxe an amuto waxi?”

Lato ukek, “Huopanim huohu.”

20 “Ape ti nga wiki tepanim huaik bret waxeniai teka seilon kilaialaha 4,000, hil po moxe an amuto waxi?”

Lato ukek, “Tepanim huohu.”

21 Ape Jises hone lato, “Nakon amuto tai xewaxeu?”

Jises haewia tel seilon pulaxa

22 Jises ma tesol kahikahin tahia hani Betsaida. Hina seilon ati tel pulaxa hani kapi Jises ape laha kamei eliel i ti akeni sotiai tel seilon ien. 23 Jises akeni mini tel pulaxa ape ati hani melal ti toan. Muhin ti i pusuiniwa pulan, i hana minan he puli tel seilon ape kamei i, “O ningahi uke waliko?”

24 Tel seilon paxawa ape i ukek, “Se, nga ningahi seilon nanahih, tuahe tanomalaha masin pata.”

25 Jises hana ulea minan hani he puli tel pulaxa. Tataen ien pulan xeu hawane ape i paxapax alua. 26 Jises kakane i, “Nahih sawi haniwa ingam, kum nanahih leili toan.”

Pita tioi ka Jises i *Krais

Mt 16:13-20; Lk 9:18-20

27 Jises ma tesol kahikahin nahih hani toan ti kapi Sisaria Pilipai. Ti lato nanahiwa aweisal, Jises kamei lato, “Kaxi hanima nga, teka seilon laha ukek nga aita?”

28 Lato pahoi ukek, “Teka laha ukek o Jon Baptis, teka laha ukek *Elaija ape teka liai ukek o tel kuluiai kakai Haeu.”

29 Jises kamei lato, “A amuto? Amuto ukek nga aita?”

Pita pahoi ukek, “O Krais, tel Haeu taloma.”

30 Jises kakane eliel lato ukek, “Kum kakaxi ka nga Krais.”

Jises kak kilami matean

Mt 16:21-28; Lk 9:21-27

31 Muhin Jises hutui hanau tesol kahikahin, i ukek, “Nga *tel Nati Seilon, nga tunahi lalape kawatan ma moloan ape teka masiwi ti teka *Ju, teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses, laha watakai hawane nga. Laha telei nga tuahe muhi ngain toluhu nga xahat alia.” 32 I kaxi haxewa hawane haniwa lato ape Pita waxi tahaini Jises hani kapin ape kahiloloi i nake i kum ukek waliko ien i sohot hani Jises.

33 Jises tohea paxai tesol kahikahin liai ape i kahiloloi Pita, “Tahawa! O kak hanowi *Satan! Namilom kumahe i ahuma ti Haeu, i ahuma ti seilon.”

34 Ape Jises tiloi teka kilai seilon ma tesol kahikahin hani kapin. I ukek, “Na seilon pahan sohot kahikahik, laha kum namiloi wawaxi mewenae laha. Laha kaua kawatan masin ti nga kakau lehe i kola laha kahikahik wanen. 35 Seilon teka pahalaha laha akeni kongini totonalaha ti itan ie, laha kum tunahi tonain kapi Haeu. Tuahe teka laha to kahikahik kalak na masin laha lioi totonalaha ti itan ie nake ti usiai kakai Haeu, laha tunahi *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. 36 Na tel seilon hapono hatapo i waliko ti itan ie tuahe i lioi tonain kapi Haeu, solian la i uke? Tap. 37 Tap tenen waliko kahui uke tonain kapi Haeu. 38 Na tel seilon hiena puluhini nga ma kakaiak aope ie, leili taun ti teka seilon to ailele saun lialun, nga tel Nati Seilon tin nga hiena puluhini i taen ti nga alia hetekiema poh ma xewai tel Tamak Haeu ma tesol *engel, spirit solian tetan.”

Copyright information for `SSG