a(Isa 66:24)
b(Isa 66:24)

Mark 9

*Jises kak tatale ukek, “Nga kaxi hawane hani amuto, teka ti amuto ie, imat ti amuto mat, amuto ningahi nenein ti Haeu sohot hetekiema lalape kui pohen.”

Tanome Jises sohia hawane

Mt 17:1-13; Lk 9:28-36

Ngain tepanim tehu tamusua Jises hakahita Pita, Jeims ma Jon hani he tehu maunten patul, mewenae lato. Ti lato ien, tanome Jises sohia hawane. Tehu puxuaun i xeu papaxaxu hawane, paxaxuan i xoini na seilon nuhi. *Moses ma *Elaija take hahutuia hani kapi lato ape lalu kakak kapi Jises.

Pita kakane Jises, “Tel masiwi, pate ewi ti kako ie. Amite atai toluhu houha, tehu tetam, tehu ti Moses ma tehu ti Elaija.” I kak ukek ien nake i ongake hawane ape i kum tioi tenen na i kak.

Lokon ien, teik lihui maun atuhi lato ape tenen kinax i wixima he maun ien i ukek, “Tel seilon ie se Natuk pate nga waheni. Hongoa i.” Muhin ien lato pax ahuahu tuahe lato kum niningah Moses ma Elaija, mewenae Jises.

Ti lato nahih momosua he maunten Jises kakane lato ukek, “Kum kakaxi hani seilon liai waliko ti amuto ningahiwen. Atengiwa tataen ti nga *tel Nati Seilon xahat ti mateak.” 10 Lato hong tamani kakaian. Tuahe ti puki lato, lato to kakak tutuen salangawe teik kakain “xahat ti matemate” ti Jises kakak.

11 Ape lato kamei Jises, “Nake lahan *teka hanaui nauna ti Moses ukek ka Elaija i sohotumu imat ti *Krais?”

12 Jises ukek, “Salan wanen tel masin Elaija i sohotumu apeseniai teka seilon imat ti Krais sohot. Tuahe nake lahan kakai Haeu i ukek ka tel Nati Seilon i tunahi kawatan ma moloan lapalap wanen ma laha watakai hawane i? 13 Nga kaxi hani amuto, Jon Baptis, tel masin Elaija, i sohotuen tuahe laha aile hani i waliko ti pahalaha. Laha aile halialu i masin ti kakai Haeu kaxiwen leili pepaun.”

Jises haewia tel akaik *spirit lialun kapiti hahalialu

Mt 17:14-21; Lk 9:37-43

14 Ti Jises ma tolu kahikahin nahih aliawa he maunten, lato ningahi kilan seilon kapi tesol kahikahin liai. Teka hanaui nauna ti Moses lato kak he lungelung kapi tesol kahikahin ien. 15 Ti teka seilon ningahiwa Jises, pate laha ongake ape kiliwau tengeni amuke i.

16 Jises kamei tesol kahikahin, “Amuto kak hapatapat waliko la?”

17 Tel seilon ti leilolaha ukek, “Tel masiwi, nga nahike hanima o tel natuk wawan. Spirit lialun kapiti halialu ape i kum kak uke. 18 Lawe na spirit soh haniwa tel natuk, i haputa i hani he hepekeun. Pok sal he awan, i hahakiki nisun ape tupuan tua wakowako. Nga kamei tesol kahikahim ti xaxaweniai spirit lialun tuahe lato kum pon.”

19 Jises ukek, “Nakon lahan amuto seilon ti aope ie pate tap namil xoxoan? Nga to kapimuto ma tin nga hanau kueiniwen amuto. Kaie kuehuan ia pahamuto nga to kapimuto lehe namilomuto i xox tetak? Ati hanima nga tel akaik!” 20 Ape lato hakahita i hani Jises. Ti spirit lialun ningahiwa Jises, i aile hahaxexe tel akaik. Tel akaik put huhulil he hepekeun ape pok sal ulea he awan.

21 Jises kamei tel taman, “Lokon wanen tenen waliko ie tunahi i?”

Tel taman ukek, “Lilian ti kokolen.
22 Spirit lialun lawe i tohongi lalali teleian. I haputa i hani he ah ma leili kan. Tahanema amili. Na o pon, hualima amili!”

23 Jises ukek, “Na nga pon? Alahan o ukek na nga pon? Tel na i hina namil xoxoan ti Haeu, lawe waliko i pon.”

24 Tel tame tel akaik tilol eliel ukek, “Teik kokole namilok xoxoan tuahe i kum tapai. Hualima nga lehe nga uke aheke!”

25 Ti Jises ningahiwa ka teka seilon to kila aheahema, i tumei spirit lialun ti hasutui taxing ma siponiai au, i ukek, “Nga hone o, ahutawa ti tel akaik. O taha xaxau hawanewa! Kum soh ulelea hani i.”

26 Spirit lialun ausisini. I hahaxexe tel akaik ape i sohot ahuta tetan. Lawe seilon sokok tel akaik mat tamusuen nake tanoman masin ka maten. 27 Tuahe Jises akeni xahateni tel akaik ape i tu.

28 Muhin ien Jises ma tesol kahikahin alia hani tonalato ape ti mewenae lato wanen, lato kamei i, “Nake lahan amite kum pon xaxaweniai tenen spirit lialun ien?”

29 Jises ukek, “Spirit lialun tenen ien mewenae na amuto lotu eliel kamei poh ti Haeu, i pon xaxawenian.”

Jises kakak ulea sale matean

Mt 17:22-23; Lk 9:44-45

30 Imuh Jises ma tesol kahikahin nahih tamus hani Galili. Kumahe pahan teka seilon liai tioi lato tetesol. 31 Pahan i hanau tesol kahikahin. I ukek, “Nga tel Nati Seilon, laha hangaini hani teka seilon ape laha telei. Tuahe muhi ngain toluhu nga xahat alia.” 32 Lato kum xeu waliko ti Jises kakak. Tuahe lato mamata kamean.

Aita tel pamu tuah?

Mt 18:1-5; Lk 9:46-48

33 Jises ma tesol kahikahin nahih tahia hani tehu taon Kapenaum. Ti lato leili ing Jises kamei lato, “Ti kako nanahima aweisal, amuto kak lungelung waliko la?” 34 Lato tai wix pahoi i nake ti he aweisal lato kak hapatapat aita tel pamu tuah ti lato.

35 Jises to ape i kakane huopanim huhua kahikahin ukek, “Na pahamuto amuto to masiwi, teheniwa amuto ape hualiwa seilon liai.”

36 Jises aka hatuhi tel akaik matalato. I akeni aumi tel akaik ape i kakane lato ukek, 37 “Na tel i waxi auni akaik masin ie nake nga, se i aunini nga. Ape tel i waxi auni nga, i waheni tel Tamak Haeu, tetel i taloma nga.”

Seilon teteka tepaun ti Jises

Lk 9:49-50

38 Jon tel *kahikahi Jises ukek, “Tel masiwi, amite ningahi tel seilon i xaxaweni spirit lialun leili teka seilon hahitake axam. Tuahe i kumahe tel ti kako ape amite honewen i ka kum ailele.”

39 Jises hone tesol kahikahin ukek, “Kum hahalini i. Na tel seilon aile hasohotu waliko tenen lalap hahitake axak, i kum pon kak halialuak. 40 Na tel seilon i kum pahoxai kako ti pupuasakako, i tepaun ti kako. 41 Nga kakane hawane amuto, na tel seilon axi amuto kalak tuahe na kaniup nake amuto tetak, i uke kahun ti Haeu.”

Nauna ti sale saun lialun

Mt 18:6-9; Lk 17:1-2

42 Jises hahanau tutuen lato ukek, “Pate lialun wanen ti tel seilon na i aile haputa tel seilon liai kalak i seilon naun ma namilon kumahe xoxoan tetak. Pamu ewian laha xioti tehu mes lalap hani he kinawen ape hataxixi hani ilam. 43 Na o hapuasa tepaun minam ti ailei saun lialun, koti xaxaweniwa. Pamu ewi na o uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan minam tepaunue. Ien se pamu ewian ti na o sohot hani *tesol ti kawatan tap tahi tapoan hetekie minam hupaun. 44 Tetesol ien, tehot ah xekean tap tahi pehoan. 45 Na o hapuasa tepaun aem ti ailei saun lialun, koti xaxaweniwa. Pamu ewi na o uke tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan kalak o mangei. Ien se pamu ewian ti na laha towi o hani tesol ti kawatan tap tahi tapoan hetekie aem hupaun. 46 Tetesol ien ‘ul ani laha lian tehue ape tin laha kum tipehi uke ah.’ a  47 Na o hapuasa tepaun pulam ti ailei saun lialun, xaxusi xaxaweniwa. Pamu ewi na o sohot hani *tone Haeu pulam tepaunue. Ien se pamu ewian ti na laha towi o hani leili tesol ti kawatan tap tahi tapoan hetekie pulam hupaun. 48 Tetesol ien ‘ul ani laha lian tehue ape tin laha kum tipehi uke ah.’ b 

49 “Totohong ma kawatan masin ah na i lui amuto. Tuahe na amuto waxaini, amuto masin sol ti hanamui an. 50 Sol solian tuahe na namun tapo, o aile ukek ia aliakei namun? Amuto hanowiwa sol uke tap pupuasamuto ti Haeu. Tin haeliel hawanewa lehe waxi wasolamuto tel tel mewenae solian.”

Copyright information for `SSG