Matthew 10

Huopanim hua *aposel

Mk 6:7; Lk 9:1

*Jises tiloi apuhini tesol huopanim hua kahikahin ape i axi lato poh ti xaxaweniai *spirit lialun ma haewiai seilon ti hina nax tenen tenen. Ie axe tetesol huopanim huhua aposel: imat Saimon (axan liai Pita) ma tel ukalan Andru, Jeims ma tel ukalan Jon, lalu nati Sebedi, Pilip ma Batolomiu, Tomas, Matiu, kemuk i tel waxiai moni, Jeims tel nati Alapeus, Tadeus, Saimon, kemuk i tel ti teka *Ju laha hil pahoi teka *Rom, ape Judas Iskariot, tetel seilon imuh i hangaini Jises.

Puase tesol huopanim huhua *kahikahi Jises

Mk 6:8-13; Lk 9:2-6

Jises talo tesol aposel ape i kakane lato ukek, “Amuto kum nahih hahani kapi *teka kumahe Ju ma na tuahe tehu taon ti *Samaria. Amuto nahih haniwa kapi teka seilon ti *Israel, laha masin teka *sipsip tap ngahatalaha. Nahiwa ape kaxi sawateniwa ka Haeu tel neiniakako ape i xohiwen. Haewiawa teka tinun, hamoiha aliakewa seilon maten, haewiawa teka seilon hina nax lialun he tinulaha ma ahuti xaxaweniwa spirit lialun ti leilolaha. Masin ti amuto tua uke tap kahun, tin amuto tua haniwa, kum kakamea kahi puasamuto.

“Kum kakau moni. 10 Kum kakau kak, sohiai sosomuto, axahe aemuto ma na teik kuaiamuto. Seilon ti ailei puase Haeu, laha kum tae ti lawe waliko.

11 “Na amuto tahia haniwa taon ma na toan, pax ngahoa tel na i waxi auni amuto ape amuto toa kapin atengi tataen telao amuto salili i. 12 Ti amuto soh haniwa tehu ing, amuto kak kewak, ‘Amuam ti Haeu hani amuto.’ 13 Na seilon ti leili ing waxi auni amuto, amuto axiwa laha amuam ti Haeu. Na laha kum waxi auni amuto, amuam ti Haeu i alia hani kapimuto. 14 Na seilon watakai amuto ma na kum hong amuto, tapahi xaxaweniwa hepekeun he anele aemuto. Ien se kolakol ti laha kum waxi auni seilon ti Haeu. Ape nahih saliliwa tehu taon ma na tewau toan ien. 15 Nga hone amuto, tehu ngain ti hinitiai seilon, Haeu kolongeni ka laha pamu lialuan ti teka seilon lialun ti *Sodom ma Gomora.

Kawatan ti luluainima

Mk 13:9-13; Lk 21:12-17

16 “Hongoa! Nga talo amuto hanowi tanih hani leili teka wako. Aile ape amuto hanowiwa anesoi uxi ma hanowiwa xu ka masop. 17 Lepetawa hina seilon laha pohi xioti amuto ape sului amuto hani teka seilon ti hong paxaiai kakain ape laha xai amuto leili *synagog. 18 Nake amuto kahikahik, laha ati lungei amuto hani teka masiwi tenen tenen. Ape amuto kaxi *meng solian ti Haeu hani laha ma teka laha kum tioi i. 19 Ti laha aka kongini amuto, kum hahakila namilomuto waliko tenen ti na amuto kak. 20 Spirit ti Haeu hanamiloa amuto waliko tenen na amuto kak.

21 “Hahutalin, tel i hangaini tel hani laha telei. Tin masin hahutaman, tel taman i hangaini tel natun hani laha telei. Teka akaik laha watakai hawane tamalaha ma tinalaha ape laha hangaini lato hani seilon telei. 22 Kilan wanen seilon laha watakai hawane amuto nake huak, tuahe na amuto tu xox kahikahik atengi amuto mat, Haeu waxi auni amuto lian tehue. 23 Na teka seilon ti tewau toan aile halialu amuto, ox haniwa toan liai. Nga kakane amuto, nga, *tel Nati Seilon, nga alia hani kapi tel Tamak Haeu imat ti amuto hatapo puasamuto leili Israel.

24 “Tap tel seilon i xoini tel hanauan, tap tel unaui tel masiwi i xoini tel masiwi tetan. 25 Laha kum aile hani tel na seilon pamu soliaian ti laha aile hani tel hanauan. Ape laha kum aile hani tel unaui tel masiwi pamu soliaian ti laha aile hani tel masiwi tetan. Na nga tel tame tehu ing laha axai *Satan, pamu laha aile halialu ahekewa teka hahitakak!

Mamatawa mewenae Haeu

Lk 12:2-7

26 “Kum maamata tuahe seilon. Waliko ti i atutuha ma na mumuna aope ie, imuh Haeu hatakei. 27 Waliko tenen ti nga kaxi mumuneni hani amuto, kaxi ahuti haniwa teka liai. Waliko ti mewenae amuto hongohong, kaxi ahuti haniwa lawe seilon. 28 Kum maamata teka laha tua telei tupuamuto, laha kum pon teleiai namilomuto ma hanawain ti Haeu haniwen amuto. Mamatawa mewenae Haeu nake i pon telei xoiniai tupuamuto ma hatesol waliko leilomuto hani *tesol ti kaui kawatan tap tahi tapoan. 29 Moni kokol i pon kahuiai huok piakus tuahe tap tok i mat halik na Haeu ukek i mat. 30 Amuto seilon, Haeu tioi hatapo mongohe uk he patumuto. 31 I namiloi ukek ka amuto pamu tuah ti piakus. Aile ape, kum maamata.

Teka laha waheni a teka laha watakai Jises

Lk 12:8-9

32 “Na tel i namiloi waxi nga ma kakaiak ape i kaxi ahuti hani seilon ka i kahikahik, nga kaxi hani tel Tamak Haeu ka i tetak. 33 Tuahe na tel i puluhini ti puli seilon ka i kahikahik, nga hone tel Tamak Haeu ka tel seilon ien i kumahe tetak.

Axiai wasole seilon

Lk 12:51-53

34 “Kum nanamiloi ka nga tahiama hasoliai wasole seilon ti tehu pon ie. Kumahe, kakain nga kema ti Haeu, i axi wasole teka namilolaha xoxoan hani Haeu ma teka laha kum soh kakaian. 35 Aile ape akaik wawan pahoi taman, akaik hehin pahoi tinan ape hehin pahoi ihan hehin. 36 Teka ti akikimuto wanen laha hilei amuto nake huak.

37 “Na tel seilon pamu i waheni tel taman ma tel tinan i xoini ti i waheni nga, i kum pon kahikahik. Na tel seilon pamu i waheni tel natun i xoini ti i waheni nga, i kum pon kahikahik. 38 Na tel seilon pahan kum is kaui kawatan masin ti nga kakau, i kum pon hawane kahikahik. 39 Na tel seilon pahan kum is kahikahik nake pahan i akeni kongini totonan ti itan ie, i lioi totonan ti kapi Haeu. Tuahe na tel seilon i to kahikahik kalak na masin i lioi totonan ti itan ie, i waxi totonan ti kapi Haeu.

Haeu axi kahi teka laha ngahati teka unauan

Mk 9:41; Lk 10:16; Jn 13:20

40 “Na tel seilon auni amuke amuto tesol kahikahik, tin masin i auni amuke nga. Na tel seilon auni amuke nga, tin masin i amuke Haeu tel i taloma nga. 41 Na tel seilon waxi auni tel kuluiai kakai Haeu nake i tel unaui Haeu, i waxi kahun masin ti tel kuluiai kakai Haeu. Na tel seilon waxi auni tel seilon sawisawin nake i unaui Haeu, i waxi kahun masin ti tel seilon ien. 42 Tioi kewak! Na tel seilon axi kalak tuahe na kaniup hani tel nake i kahikahik, i uke kahun ti Haeu.”

Copyright information for `SSG