a(Hos 6:6)
b(Isa 42:1-4)

Matthew 12

*Jises ma teka *Parisi kak hapatapat sale *Sabat

Mk 2:23-28; Lk 6:1-5

Tai kue, telao ngain Sabat, Jises nahih kokotiwa tesol kini kon. Tesol kahikahin hitol ape asahi ani huai kon. Ti tesol Parisi ningahiwa, lato hone Jises ukek, “Paxaiwa, tesol kahikahim ailele waliko tenen hahalin ti telao ngain Sabat!”

Jises kak pahoi ukek, “Nakon amuto kum tioi waliko ti tel masiwi *David ma tesol seilon hahitakan aile lokon ti pate lato hitol? I nahih haniwa leili *Ingi Haeu ape i ma teka kapin lato ani bret ti laha haniwen Haeu, kalak hahalin. Mewenae teka *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon pon anian. Nakon amuto kum tioi *nauna ti Moses? Teka masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon laha puas telao ngain Sabat leili Ingi Haeu tuahe Haeu kum namiloi ukek laha talesiwen. Nga kakane amuto, nga pamu tuah ti Ingi Haeu ti Jerusalem. Kakai Haeu i ukek, ‘Pamu nga waheni amuto aile saun ti tatahan hani seilon i xoini na amuto kau hani nga manihuh.’ a  Na amuto tioi hawane puole teik kakain ie, ala amuto kum tieni halialu seilon ti laha tai aile saun lialun, hanowi tesol kahikahik. Pake nga *tel Nati Seilon, nga se Masiwi ti Sabat. Nga tel sowini haniai seilon waliko tenen i pon ma na i kum pon laha aile telao ngain Sabat.”

Tel seilon minan maten

Mk 3:1-6; Lk 6:6-11

Jises nahih salili tesol ien ape i nahih hani *synagog. 10 Ape ti ien, tel seilon minan maten. Hina seilon pahalaha sakaloi aweisal ti suluiai Jises. Aile ape laha kamei hataehu i, “Ewi na haewia seilon telao Sabat?”

11 Jises pahoi ukek, “Na tel ti amuto tok tupun manihuh put hani tewau wal tahuloun ti telao ngain Sabat, kaie i kum ahuti? 12 Seilon i pamu tuah ti tok na manihuh. Aile ape ewi ti hualiai seilon telao Sabat.”

13 Jises hone tel seilon tepaun minan maten, “Hokahiwa minam!” Ti i hokahiwa, tepaun minan maten ewi hanowi tepaun liai. 14 Ti tesol Parisi ningahiwa, lato aile ngah aweisal ti teleiai Jises.

Jises se tel Haeu kilami

Mk 3:7-12

15 Ti Jises hongoa ka lato hina namil ti teleian, i nahih salili tesol ien. Kilan wanen seilon nahih kakahiti i. 16 I aile haewia hatapo teka tinun ape i hone hatuoha lato kum kaakane tel na seilon waliko ti i ailele. 17 Waliko ti Jises ailele i haponowi hawane teik kakai Haeu leili pepai *Aisaia. I ukek,

18 “Ie tel Natuk, i unauak, tel nga kilamiwen,
nga waheni ma pate nga amuke hawane i.
Nga hani i Spirit tetak,
ape i kaxi ahuti hani lawe seilon
aweisal ti nga neini hasawi laha.
19 I kum kak lungelung,
i kum tilol ma kak ausini sameniai kakaian
mate seilon.
20 I tahane teka seilon tenen masin topiu ti i kekelel.
I huali teka seilon namilolaha tetak
masin kamai ah tenen lehe i peh.
I puas tatale atengi tataen
teka seilon waheni nga neini laha.
21 Ape kilan seilon ti lawe xux
hana hatapo laha hani he minan.” b 

Pohe *Satan ma pohe *Holi Spirit

Mk 3:20-30; Lk 11:14-23

22 Teka seilon hakahita hani Jises tel seilon pulaxa ma i kum kak uke nake *spirit lialun kapiti halialu i. Jises aile haewia tel seilon ape i pon kak ma paxapax. 23 Teka seilon paxai tataxini waliko ti Jises ailele. Laha he kamekam alia laha, “Nakon se i *Krais, tel kahi nati tel masiwi David?”

24 Ti teka Parisi hongoa, laha ukek, “I xaxaweni spirit lialun nake Satan tel masiwi ti spirit lialun axi i poh ti usi xaxawenialaha.”

25 Jises tioi waliko ti lato nanamiloi ape i hone lato, “Na seilon ti xux texux laha tikela ape hil alia puki laha, texux xux ien i lialu tamus. Na tesol akikin lato hil alia puki lato, tesol akikin ien lato kum tu xox. 26 Na masin Satan hilei aliake Satan, nenein tetan tapo tamus. 27 Amuto ukek nga usi xaxaweni teka spirit lialun nake Satan hakui nga. Na masin ien, kaie Satan haniwen tesol kahikahimuto poh ti usi xaxaweniai spirit lialun? Puase tesol kahikahimuto kola ka kumahe salan nga hahapuasa pohe Satan. 28 Spirit ti Haeu axi nga poh ti usi xaxaweniai spirit lialun. I kola ka Haeu tel neiniamuto ape i tahiawen.

29 “Satan masin tel seilon kuin. Tap tel seilon soh uke hani ingi tel seilon kuin ape waxi waliko tetan leili ing, halik na i xioti konginimu tel seilon kuin. Mewenae na i pamu kuiaian, i pon xoiniai tel seilon kuin. Se tin masin nga xoini Satan ape nga xaxaweni spirit lialun tetan ti seilon.

30 “Tel ti na i kumahe tepaun tetak, i pahoxai nga. Tel ti na i kum huali nga neiniai teka seilon hani Haeu, i neini hasele laha ti Haeu. 31 Nga hone amuto, Haeu oxoxi seilon ti kawatan ti lawe saun lialun laha aile, tuahe na tel i kak halialu Holi Spirit, tap wanen Haeu oxoxi i ti kawatan ien. 32 Tel na i kak halialu nga tel Nati Seilon, Haeu oxoxi i ti kawatan ti saun lialun ien, tuahe tel na i kak halialu Holi Spirit, Haeu kum oxoxi i ti kawatan ti saun lialun ien lian tehue.

Tea pata ma huan

Lk 6:43-45

33 “Pata amuto paxai tioi na amuto paxai huan. Pata tenen huan solian i pata solian. Pata tenen huan lialun i pata lialun. Tin masin ala amuto tioi seilon solian ma na lialun na amuto paxai ani pupuasan. 34 Amuto masin noh! Amuto kak ukek ia kakain solian na amuto seilon lialun? Kakain ti seilon ahuti i ahutama ti namilon. 35 Seilon solian hina namil solian ape i ahuti kakain solian. Seilon lialun hina namil lialun ape i ahuti kakain lialun. 36 Amuto tioi kewak, telao ngain ti Haeu hiniti seilon, lawe seilon uke kahi kakain lialun ti laha kakawen. 37 Puki kakaiamuto sului aliake amuto. I kola na amuto seilon solian ma na lialun.”

Teka masiwi ti teka *Ju kamei Jises kolai pohen

Mk 8:11-12; Lk 11:29-32

38 *Teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi kak ukek, “Tel masiwi, kola hanima amite pohem lehe amite tioi ka salan Haeu taloma o.”

39 Tuahe Jises kak pahoi, “Teka seilon ti aope ie laha watakai hawane Haeu, laha kakamei nga ailei waliko tenen lalap. Tuahe Haeu kola hani amuto tenenawe kolakol ie, waliko i sohot hani nga masin ti i sohot haniwen *Jona, tel kuluiai kakai Haeu. 40 Masin ti Jona to ngain toluhu leili tiai tok xixi lalap, nga tel Nati Seilon, nga tin ngain toluhu leili amal. 41 Telao ngain ti Haeu hiniti seilon, Haeu namiloi ukek teka seilon ti Niniva pamu sawisawin ti amuto nake laha towiahu ti saun lialun hani Haeu ti Jona kaxi ahutiwa kakai Haeu hani laha. Tuahe amuto kum towiahu ti lialui woumuto kalak nga kaxi ahuhuti kakai Haeu hani amuto. Nga kakane hawane amuto, nga pamu tuah ti Jona. 42 Tel hehin masiwi ti Siba luama ti xuxun pate xauxaun hongoi soliai nauna ti tel masiwi *Solomon. Telao ngain ti Haeu hiniti seilon, waliko ti i aile i sului amuto nake amuto kum hong kakaiak kalak nga pamu tuah ti Solomon.”

Aliai spirit lialun

Lk 11:24-26

43 Jises kak ulea ukek, “Na masin tel spirit lialun ahuta ti tel seilon ape i nahih hani he lohong upiai tesol na i to. Tuahe i kum tunah. 44 I kakane aliake i, ‘Nga alia hani leili tel seilon.’ I alia tunahi ka tel seilon aope i masin tehu ing tenen malaian ma tap tel ingangai. 45 I nahih waxi tepanim hua spirit lialun, pamu lialuan tetan ape lato soh hani leili tel seilon. Lato kapiti halialu akulai ti imat. Waliko ien tin i sohot hani teka seilon ti aope laha watakai hawane Haeu.”

Tinan ma ukalan wanen

Mk 3:31-35; Lk 8:19-21

46 Ti Jises kakak tutuen, tel tinan ma tesol ukalan tahiama. Pahalato kakak kapin. 47 Ape tel ti teka seilon ien kakane i, “Paxaiwa, tel tinam ma tesol ukalam lato ie. Pahalato kakak kapim.”

48 Jises ukek, “Aita wanen tel tinak? Aita wanen tesol ukalak?” 49 I kola tesol kahikahin ape i ukek, “Paxaiwa! Teka seilon ie se tinak ma ukalak. 50 Hatesol teka na laha aile usi waliko ti tel Tamak Haeu pahan, laha se ukalak, tuak ma tinak.”

Copyright information for `SSG