a(Isa 6:9-10)
b(Ps 78:2)

Matthew 13

Meng ti hepekeun tenen tenen

Mk 4:1-9; Lk 8:4-8

Ngain tin tetehu *Jises nahih salili tehu ing ape i nahih to hani pape kanitax Galili ti hanaui teka seilon. Kilan kasia seilon apuha kakalini i, aile ape i ku to hani he tea koap. Teka seilon tutu peixux hongoi kakaian. I kaxi kilan meng ti hanaualaha.

I ukek, “Telao tel seilon seini waki maia.
Ti i totowi waki maia, hina i put hani he aweisal ape manixux ngong ani. Hina i put hani he kalamael. Waki maia i xex, tuahe hepekeun pate pakepaken. Ti alon kekelih, i mani telei supuli maia nake i tai wahai aluini. Hina waki maia i put hani leili au. Ti i xexele, au talini ape i kum hua. Tuahe waki maia liai i put hani hepekeun solian. I xex ape hua palahi 30, hina palahi 60 ma teka palahi 100 akulaiwen ti tel seilon seini.” Ape Jises tili kakaian ukek, “Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, hongoa!”

Jises kaxi haxewa salangawan ti i uke meng hanaui seilon

Mk 4:10-12; Lk 8:9-10

10 Muhin tesol *kahikahi Jises nahih hani kapin ape lato kamei i, “Nake lahan o uke meng ti na o hanau seilon?”

11 Jises pahoi ukek, “Haeu haxewa hani amuto sale nenein tetan tuahe kumahe laha. 12 Na tel seilon hong usi kakai Haeu, Haeu axi aheke anesoan tuahe na tel seilon kum hong usi kakaian, anesoan Haeu waxi aliake. 13 Nga kaxi meng hani laha nake laha papaxai waliko ti nga ailele tuahe laha kum ningahi, laha hongohong waliko ti nga kakak tuahe laha kum xeu. 14 Tenen ien i hapoponowi hawane waliko ti *Aisaia kak kilamiwen. I ukek,

“‘Teka seilon laha hongohong kakai Haeu
tuahe laha kum xeu,
laha papaxai waliko ti Haeu ailele
tuahe laha kum ningahi.
15 Nake patulaha pate ailan,
taxingalaha kilakilan
a pulalaha masin pulaxa.
Kaie ala laha ningahiwen ma hong xewawen
ma towiahuen ti lialui woulaha
ape nga aile haewiawen laha.’” a 
16 Ape Jises kakane tesol kahikahin ukek, “Tanusik ka amuto hong xeu kakaiak ape amuto paxai tioi waliko ti nga ailele. 17 Nga kakane hawane amuto, kilan *teka kuluiai kakai Haeu ma teka seilon sawisawin, pahalaha wanen ningahiai waliko ti amuto niningahi tuahe laha tai ningahi. Ape pahalaha hongoi waliko ti amuto hongohong tuahe laha tai hong.”

Jises kaxi haxewa meng ti hepekeun tenen tenen

Mk 4:13-20; Lk 8:11-15

18 “Amuto hongoa! Nga kaxi haxewa hani amuto tenen meng ti seiniai waki maia. 19 Teka laha hong kakain ti Haeu neini seilon a laha kum xeu, laha masin aweisal ti waki maia put to. Laha hong kakai Haeu tuahe malimun wanen na *Satan xaxaweni kakai Haeu ti leilolaha. 20 Kalamael ti waki maia put to, i kikilami teka seilon laha hongoa kakai Haeu ape pate laha amuke. 21 Tuahe masin tesol waki maia i tai wahai aluini, teka seilon ien tap namil xoxoan ti Haeu. Laha soh kakai Haeu teik kukunun. Taen kawatan ma totohong tunahiwa laha ti usiai kakai Haeu, xoxoi namilolaha ti Haeu pate i put kosea. 22 Hepekeun ti hina au ti waki maia put to, i kikilami teka seilon laha hong kakai Haeu, tuahe laha namiloi kasini waliko ti itan ie. Pahalaha soxialaha kilan. Namil tenen ien kokongini kakai Haeu ape laha kum hua. 23 Tuahe hepekeun solian kikilami teka seilon laha hong auni kakai Haeu ape laha hua. Teka laha hua 30, teka 60 ma teka liai 100 akulaiwen ti uli seinian.”

Menge peteta ma kango

24 Jises kakane laha tenen meng i ukek, “Aweisal ti Haeu neini seilon masin tel seilon i seini peteta he tesol kinen. 25 Ipong tehu ti hatesol seilon mamatih, tel seilon lialun nahih seini kango hani he tesol kin ape i nahih salili. 26 Tataen ti peteta xexele i xex hetekiele kango.

27 “Teka unaui tel tame tesol kin nahih hani kapin ape lato ukek, ‘Amite sokok o seseini peteta. Alahan ka hina kango leili tesol kinem?’

28 “I ukek, ‘Tel seilon i watakai hawane nga i seini kango.’

“Lato kamei i, ‘Paham amite nahih sohuti hatapo kango?’

29 “Tuahe i ukek, ‘Kumahe, uke na amuto sohuti kango, amuto sohuti hetekie tunahi peteta. 30 Tiliwen lato xex hetekie atengi tataen ti tahiwiai ane peteta. Ape nga talo teka unauak sohuti apuhini luimu kango. Imuh lato apuhini peteta hani tehu ing ti tone an.’”

Menge waki lilieu

Mk 4:30-32; Lk 13:18-19

31 Jises kaxi ulea tenen meng i ukek, “Aweisal ti Haeu neini seilon tin masin tel seilon i waxi tehu waki lilieu ape i seini. 32 I pate kokol ti lawe waki pata tuahe ti i xexewa i pamu lapan ti lawe pata ape teka manixux atai ingalaha he ngaxon.”

Menge ist

Lk 13:20-21

33 Jises kaxi ulea tenen, “Aweisal ti Haeu neini seilon tin masin ie. Tel hehin i waxi teik kokole ist ape i talini hani he palawa. Kalak teik ist kokol, i haxiwa palawa hatehu.”

Jises kaxi haxewa menge peteta ma kango

34 Jises lawe kaxi meng ti hanaui teka seilon sale nenein ti Haeu. Ti lawe i kakane laha i hapuasa meng. 35 I aile ukek lehe i hapoponowi hawane waliko ti tel kuluiai kakai Haeu kakawen. I ukek,

“Nga kaxi meng na nga kakane laha.
Nga kakane laha waliko ti laha tai tioi
hutuima ti Haeu tanomi lawe waliko.” b 
36 Ti Jises saliliwa teka laha apupuha, i soh hani leili ing ape tesol kahikahin kamei i, “Kaxi hanima amite salangawe menge kango ti leili tesol kin.”

37 Jises pahoi lato, “Tel seilon seiniai peteta i tu kikilami nga *tel Nati Seilon. 38 Tesol kin se lawe xux itan ie. Peteta se teka unaui Haeu a kango se teka unaui Satan. 39 Tel seilon i seini kango ien se Satan. Ngain ti tahiwiai ane peteta i kikilami tapoi lawe xux itan ie. Teka unaui tel tame kin se teka *engel, spirit solian ti Haeu.

40 “Ti teka seilon sohuti lui kango se masin wanen na laha aile ti tapoi lawe xux itan ie. 41 Nga tel Nati Seilon, nga talo teka unauak engel apuhiniai teka seilon laha aile haputa teka liai ma teka laha aile saun lialun. 42 Ape lato towi laha hani tehot ah lalap. Tesol ien laha tang lialu ape atalahi nisulaha nake pate moloan. 43 Ape teka seilon ti Haeu laha kamakam hanowi alon he tesol *tone Haeu. Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, hongoa!

Menge waliko tenen pate tuah wanen

44 “Aweisal ti Haeu neini seilon tin masin tel seilon tihini muneni waliko pate tuah leili hepekeun. Ape tel liai tahiwi tunahi. Pate i amuam hawane ape i tihini aliake. I nahih hangaini hatapo soxian ape i kahui teik hepekeun ien.

45 “Aweisal ti Haeu neini seilon tin masin tel seilon i upia teik waliko pate tuah. 46 Tataen ti i tunahiwa, i nahih hangaini hatapo soxian ape i kahui teik waliko ien.

Menge tehu ka

47 “Aweisal ti Haeu neini seilon masin teka seilon towi tehu ka hani itax ape lato tike kilan xixi tenen tenen. 48 Lato itini hani peixux ape hiniti, xixi solian hani leili po ape xixi lialun lato xoini. 49 Tin masin wanen taun ti tapoi lawe xux itan ie, teka engel ti Haeu hiniti seilon. 50 Ape laha towi seilon lialun hani tehot ah lalap. Tesol ien laha tang lialu ma atalahi nisulaha nake pate moloan.”

Nauna haun ma wasan

51 Jises kamei tesol kahikahin, “Amuto xewan waliko ti nga kakak?”

Lato ukek, “Se, amite xewawen.”

52 Ape i ukek, “*Teteka hanaui nauna ti Moses lato hong usi ma hanau nauna ti Haeu ti imat ma aope, lato masin tame tehu ing. I pon hapuasai waliko haun ma wasan he tesol tone auniai soxi.”

Teka Nasaret watakai hongoi kakai Jises

Mk 6:1-6; Lk 4:16-30

53 Ti Jises kaxi kewa meng hani lato i nahih salili tesol ien. 54 I alia hani tesol puki tonan ti Nasaret. I nahih soh hani *synagog ape i hanau teka seilon. Teka laha hongohong laha ongake hawane waliko ti i kakak ape laha ukek, “I kekema anesoan ia? Alahan i pon aile hasohotui waliko tenen poh ti seilon kum pon ailean? 55 I tuahe nati tel ataiai ing. I tel nati Mary ma ukale Jeims, Josep, Saimon ma Judas. 56 Nakon tesol tuan kumahe tin lato toto ie? Lawe waliko ien i kema ia?” 57 Aile ape laha watakai hongoi kakaian.

Jises hone laha, “Nga masin tel kuluiai kakai Haeu. Ti toan liai seilon sameni i tuahe ti puki tonan wanen laha watakai hongoi kakaian.”

58 Ape Jises kum aile hakila puasain ti poh hani laha nake laha tap namil xoxoan hani i.

Copyright information for `SSG