a(Exod 20:12, 21:17)
b(Isa 29:13)

Matthew 15

*Jises hahanau sale usiai nauna ti Haeu

Mk 7:1-13

Lokon ien teka *Parisi ma *teka hanaui nauna ti Moses laha nahima Jerusalem hani kapi Jises. Laha kamei i, “Alahan tesol kahikahim kum aile usi nauna ti teka matahaun? Ti lato ang, lato tai nuhi minalato.”

Jises hone lato ukek, “A alahan amuto kum hong usi nauna ti Haeu ape amuto usi puki saun ti amuto? Haeu ukek, ‘Hong tamaniwa kakai tamam ma tinam ape aile hasolia haniwa lalu. Na o kak halialu tamam ma tinam, o laha telei.’ a  Tuahe amuto ukek se ewi na seilon kum huali tamalaha ma tinalaha na teik huhual ti hualialalu laha haniwen Haeu. Amuto hanau ukek ien ape seilon kum huali tamalaha ma tinalaha. Ti amuto aile ukek ien, kumahe amuto usiusi kakai Haeu, amuto hakoutama saun tenen puki ti amuto. Amuto seilon tenen lehomuto huoka! *Aisaia tel kuluiai kakai Haeu, kakaian sawisawin ti i kakak amuto. I ukek,

“‘Teka seilon sameni nga ti tuahe awalaha
a namilolaha pate xauxaun tetak.
Kumahe salan laha lolotui nga.
Laha hanau waliko ti puki seilon namiloi tanomi.’” b 

Waliko tenen i haloloa seilon

Mk 7:14-23

10 Ape Jises tiloi apuhini teka kilai seilon. I kakane laha ukek, “Amuto hongoa lehe amuto xeu. 11 Waliko ti i soh nonoa he awamuto, i kum haloloa amuto. Mewenae waliko tenen na i ahutama he awamuto, i haloloa amuto.”

12 Imuh tesol kahikahin nahih hani kapin. Lato kakane i ukek, “O tioi ka waliko ti o kakak i hakawata tiai teka Parisi?”

13 Jises hone lato ukek, “Lawe pata ma pahoah ti kumahe tel Tamak Haeu seini, i sohuti xaxaweni. 14 Aile ape maluhewa lato! Lato masin seilon tenen pulaxa neiniai teka pulaxa. Na masin tel pulaxa neini tel pulaxa liai, ati lalu put hani leili wal.”

15 Ape Pita ukek, “Nexi haxewa hanima amite salangawe teik kakain ti o kakak.”

16 Jises ukek, “Tin amuto tai xeu tutuen? 17 Nakon amuto kum tioi ka waliko tenen i soh nonoa he awamuto i tamus hani he puhuamuto? Imuh ape i ahuta hani melal. 18 Tuahe lawe waliko i ahutama he awamuto i ahuma he atemuto. Ape tesol waliko ien i haloloa amuto. 19 Waliko lialun ti i ahutama leilomuto se tetesol: namil lialun, na ulini ape telei seilon, xuinai axoi seilon liai, saun lialun ti wawan hehin, xuxuina, puputa ma kak halialui seilon liai. 20 Tesol waliko ien lawe i haloloa seilon. Tuahe na seilon kum nuhi min ape i ang, Haeu kum namiloi ukek ka tenen ien i haloloa seilon.”

Jises huali tel hehin kumahe Ju

Mk 7:24-30

21 Jises nahih salili ien ape i nahih hani tesol toan xohixohin Taia ma Saidon. 22 Tel hehin i kumahe Ju toto ien. I nahih hani kapi Jises ape i kamei eliel ukek, “Tel Masiwi kahi nati *David, tahanema nga! *Spirit lialun kapiti halialuen tel natuk hehin.”

23 Tuahe Jises tai kak pahoi i na tenen. Ape tesol kahikahin kamei i ukek, “Talo aliakewa tel hehin nake i kak hakatole kako.”

24 Jises hone tel hehin ukek, “Tel Tamak Haeu taloma nga ti hualiai teka Ju nake laha masin teka *sipsip tap ngahatalaha, a o kumahe Ju.”

25 Tel hehin lokuha hani kapi aen ape i ukek, “Tel masiwi, hualima nga!”

26 Tuahe i kakane tel hehin ukek, “Kumahe solian na tel i waxi ani natun ape towi hani ani sinen.”

27 A tel hehin ukek, “Salan wanen, tel masiwi. Tuahe sinen ani peni tamalaha na i put hani itan.”

28 Jises kakane tel hehin ukek, “Namilom salan xoxoan wanen tetak! Nga aile usi waliko tenen paham.” Ape tel natun i ewi huluta tataen ien.

Jises haewia kilan seilon

Mk 7:31-37

29 Jises nahih salili tewau toan ien ape i nahih xohi hani kanitax Galili. I nahih hani patul he tehu maunten ape i to ien. 30 Kilan wanen seilon hakahita hani kapin teka laha nahih tawen, teka pulaxa, teka waxosi, teka laha wix tawen ma kilan teka liai. Laha hana teka tinun hani kapi ae Jises ape i haewia laha. 31 Teka seilon ongake hawane ti laha ningahiwa teka laha wix tawen ape laha kak uke, teka waxosi laha ewi, teka laha nahih tawen laha nahih uke ape teka pulaxa laha paxapax. Ape laha sameni Haeu ti *Israel.

Jises axi ani seilon laha akulai 4,000

Mk 8:1-10

32 Jises tiloi tesol kahikahin ape i ukek, “Nga tahane hawane teka seilon ie nake laha kapik kewen ngain toluhu a laha tap an. Nga kum talo aliake laha hetekie hitolo, uke laha akimatu he aweisal.”

33 Tesol kahikahin kamei i, “Ti he lohong ie, kako kema an ia ti axiai ani teka lawalawai seilon?”

34 Ape Jises kamei lato, “Hil bret toi amuto?”

Lato ukek, “Tepanim huaik ma tok palai xixi kokol.”

35 Jises hone hatesol seilon ka to haniwa itan. 36 I waxi tesol tepanim huaik bret ma tok palai xixi ape i kak kemulik hani Haeu. I wiki, i hani tesol kahikahin ape lato hani tesol kilai seilon.

37 Laha hatesol ang ahoi hawane. Muhin, ti tesol *kahikahi Jises apuhiniwa moxe an, i sohotua po tepanim huohu. 38 Mongohe teka seilon laha angiang sai 4,000, tai wexe teka hehin ma akaik. 39 Muhin ien Jises talo aliake teka kilai seilon. Ape i ku he tea koap hani texux xux Magadan.

Copyright information for `SSG