Matthew 17

Tanome *Jises sohia hawane

Mk 9:2-13; Lk 9:28-36

Muhi ngain tepanim tehu tamusua, Jises hakahita tolu kahikahin Pita ma hahutalin Jeims ma Jon hani he tehu maunten patul ti mewenae lato. Ti lato ien, tanome Jises i sohia. Kawan kamakam hawane hanowi alon a puxuaun paxaxu talepalep hawane. Hahutuia hawane *Moses ma *Elaija take hani kapi lato ape lalu kakak kapi Jises.

Ape Pita hone Jises ukek, “Tel masiwi, pate ewi ti kako ie! Na o waheni, nga atai toluhu houha, tehu tetam, tehu ti Moses ma tehu ti Elaija.”

Ti Pita kakak, teik maun tenen xewan wanen man atuhi lato. Ape kakai Haeu i ahuma he maun ien, i ukek, “Tel seilon ie se Natuk pate nga waheni. Nga amuke hawane i. Hong usiwa kakaian!”

Ti tolu kahikahi Jises hongoa, lato mamata hawane ape lato eng kalunga muneni kawalato. Jises nahih hani kapi lato. I aka soti lato ape i ukek, “Xahatale! Kum maamata!” Ti lato xeisale, tap seilon kapi Jises, se ape mewenae i.

Ti lato momosua he tehu maunten, Jises kakane eliel lato i ukek, “Kum kakaxi hani tel na seilon waliko ti amuto ningahiwen atengi tataen nga *tel Nati Seilon xahat alia ti mateak.”

10 Tesol kahikahin kamei i ukek, “Nake lahan teka hanaui nauna ti Moses ukek ka Elaija i sohotumu imat ti *Krais?”

11 Jises ukek, “Salan wanen, tel masin Elaija i sohotumu apeseniai teka seilon imat ti Krais sohot. 12 Tuahe nga hone amuto, tel masin Elaija i sohotuen, tuahe teka seilon kum paxai tioi. Laha aile halialu i. Tin masin kawatan ma moloan ti na laha aile hani nga tel Nati Seilon.” 13 Tataen ien tesol kahikahin hong tioi ka i kakak Jon Baptis, tel i sohotuma imat ti Krais.

Jises haewia tel akaik wawan *spirit lialun kapiti hahalialu

Mk 9:14-29; Lk 9:37-43

14 Ti lato tahia haniwa itan, kilan seilon apupuha ien. Tel seilon nahih hani kapi Jises ape i lokuha hani kapi aen. 15 I ukek, “Tel masiwi, tahanema tel natuk! Pate i lamani moloan ape i taxitaxia. Hina lawe i put hani leili kan ma he ah. 16 Nga hakahitawen i hani kapi tesol kahikahim tuahe lato kum haewia uke i.”

17 Jises ukek, “Amuto teka seilon ti aope ie tap namil xoxoan ti Haeu ma saun ti amuto pate lialun. Nga to kapimuto ma hanau kueiniwen amuto. Kaie kuehuan ia pahamuto nga to kapimuto lehe namilomuto xox tetak? Ati hanima nga tel akaik!” 18 Ape Jises tumei xaxaweni spirit lialun ti i aile hahalialu tel akaik. Tataen ien wanen i ewi.

19 Muhin ien tesol kahikahi Jises nahih hani kapin ti tesol mewenae i ape lato kamei, “Nake lahan amite kum xaxaweni uke spirit lialun ti tel akaik?”

20 Jises pahoi lato ukek, “Nake amuto tap namil xoxoan ti Haeu. Nga kakane hawane amuto, kalak na xoxoi namilomuto ti Haeu lapan waki lilieu, amuto pon kak naxiai tehu maunten ie ape i naxia. I pon amuto aile lawe waliko!” 21 Ape Jises tili kakaian, “Spirit lialun tenen ien mewenae na amuto halini an hualiai lotu i pon xaxawenian.”

Jises kak ulea sale matean

Mk 9:30-32; Lk 9:44-45

22 Ti tesol kahikahi Jises apuha haniwa Galili, Jises hone lato, “Nga tel Nati Seilon, imuh laha hana hani mini teka seilon laha watakai hawane nga. 23 Laha telei nga ape muhi ngain toluhu nga xahat alia.” Tesol kahikahin lolato tel hawane.

Towiai moni hani *Ingi Haeu

24 Ti Jises ma tesol kahikahin nahih haniwa Kapenaum, *teka waxiai moni ti ailei puasain leili Ingi Haeu, laha nahih hani kapi Pita ape kamei i, “Jises, tel masiwi ti amuto, i totowi moni hani Ingi Haeu?”

25 Pita pahoi lato “Se, i axiaxi.” Ape i nahih hani leili tehu ing Jises toto.

Jises kak suei non i, “Saimon o namiloi ukek ia? Ti teka masiwi waxi moni, laha waxi ti teka akikilaha ka ti teka liai?”

26 Pita pahoi i ukek, “Teka seilon liai.”

Ape Jises ukek, “Na masin ien, teka akikilaha kum towi moni.
27 Tuahe kumahe pahakalu aile halengealaha. Nahih haniwa peixux ape towiwa tehu kapetum haniwa itax. Tok xixi uli o ahetiwa, heiwa awan ape o tunahi tehu moni. Waxiwa ape kau haniwa Ingi Haeu, ati ti kalu.”

Copyright information for `SSG