a(Mic 5:2; 2 Sam 5:2)
b(Hos 11:1)
c(Jer 31:15)

Matthew 2

Tesol soliwa ti angiha

*Jises takah leili taon Betlehem ti Judia, lokon ti *Herod masiwi. Lokon ien, tesol seilon ti sai angiha tahia hani Jerusalem. Lato aneso mumuh ti kohot. Ape lato kamea, “Ia tetel akaik i takahale masiwi tapein ti teka *Ju? Amite ningahi tehu kohot ti sai angiha i kola takahan ape amite nahima lotuian.”

Ti tel masiwi Herod hongoa, namilon sihikuk hawane hetekie teka seilon ti Jerusalem. I tiloi teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses ape i kamei lato, “Tel *Krais i takah tetesol ia?”

Lato ukek, “Leili taon Betlehem ti Judia masin ti tel kuluiai kakai Haeu taiwen ukek,

“‘Betlehem, taon ti Judia,
o kumahe tehu taon tap axan ti Judia
nake o tetesol tel masiwi i po sohot
ti ngahatiai teka seilon tetak ti *Israel.’” a 
Ape Herod tiloi tesol soliwa ti angiha. I kamei hakokol lato lokon wanen ti tehu kohot sohot. Ape i talo lato hani Betlehem i ukek, “Amuto nahiwa ape puas nihehi upia aluini hawanewa tel akaik. Na amuto tunahi, hahongo aliakema nga lehe tin nga nahih lotui i.”

Muhi kakai Herod ape lato nahih. Ti lato luluainiwa, tehu kohot i sohot alia ape i to neneiniwa aweisalulato hani tataen tesol tel akaik takah. 10 Ti lato ningahiwa tehu kohot pate lato amuam hawane. 11 Ti lato soh haniwa leili ing, lato ningahi tel akaik ma tel tinan Mary. Lato lokuha lotui tel akaik. Lato heiwa kakulato ape axi i waliko tuah: gol, sanda ma mer, paura tenen poun pate solian. 12 Ti leili paxangoalato Haeu hahongo lato ukek, “Kum alia hahani kapi Herod.” Ape lato non aweisal liai alia hani xuxulato.

Josep oxake lato hani texux xux *Igip

13 Muhin ti tesol soliwa aliawa, Josep i paxangong. Leili paxangoan tel *engel ti Haeu hone i ukek, “Xahatawa! Waxiwa tel akaik ma tel tinan ape ox haniwa Igip nake Herod i upiup tel akaik lehe i telei. Amuto toa ien atengi tataen na nga hahongo aliakewa amuto.” 14 Josep xahat waxi tel akaik ma tel tinan ti ipong tutuen ape lato ox hani Igip. 15 Lato to ien atengi tataen Herod mat. Waliko ien i sohot hapoponowi hawane waliko ti Haeu kaxiwen leili pepai tel kuluiai kakaian i ukek, “Nga tiloi ahuti tel Natuk ti Igip.” b 

Laha telei teka akaik

16 Ti Herod tioiwa ka tesol soliwa ti angiha pisiwen i, lon lialu hawane. I hani kakain ahian ti teleiai hatesol akaik wawan ti Betlehem ma xux ti xohixohin, akaik ti ahangun huohu hanima itan. I usima menge tesol soliwa ti angiha ka lato ningahi tehu kohot ahang huohu tamusuen. 17 I sohot hapoponowi hawane waliko ti tel kuluiai kakai Haeu, *Jeremaia ukek,

18 “Tangitangi lalap ma kinax ti tatahan
i sohot ti tehu taon Rama.
Rakel i tangixi tesol natun.
I watakai laha hasoli i nake tesol natun
mat hatapoen.” c 

Aliaialato ti Igip

19 Muhi matei Herod, tel engel ti Haeu sohot hani Josep ti leili paxangoan lokon ti i Igip. 20 I ukek, “Xahatawa, waxiwa tel akaik ma tel tinan ape alia haniwa xux ti Israel pake teka lehe laha telei tel akaik ape laha matewen.”

21 Josep xahat waxi tel akaik ma tel tinan ape lato alia hani Israel. 22 Tuahe ti Josep hongoa Akilaus kewen totone tel taman Herod masiwi ti Judia, i mamata na i sosoa. Haeu hone ulea i leili paxangoan ka sos haniwa Galili texux xux leili Israel. 23 Ape Josep aile tonalato tewau toan Nasaret. I haponowia hawane kakai tesol kuluiai kakai Haeu, lato ukek, “Laha axai i Nasarin.”

Copyright information for `SSG