Matthew 20

Menge teka puasakei kin

“Aweisal ti Haeu neini seilon masin ie. Letuan tehu tel seilon nahih ngah seilon na laha puas he kinen. Ti i tunahawa, i hone laha ka i hani laha moni kahi puasain ti ngain tehu. Ape i talo laha puas he kin.

“Sai letu tutuen i nahih hani tone apuhain ape i ningahi teka seilon tua tutu, tap puasalaha. I hone lato, ‘Amuto tin nahih puas haniwa he kinek. Ape nga hani amuto moni kahi puasain ti na amuto aile.’ Ape laha nahih puas. I nahih ulea ti lape ngain ape tehu ti al paihua teik, i aile waliko tin tetenen.

“Ti sai alohah i nahih ulea hani tone apuhain ape i ningahi hina seilon tua tutu ien. I kamei laha, ‘Alahan amuto tua tutu ie ngain hatehu, tap tenen waliko na amuto aile?’

“Laha ukek, ‘Tap tel seilon axiwen amite puasain.’

“Ape i hone laha, ‘Na masin ien, amuto nahih puas haniwa he kinek.’

“Ti pate alohah, tel tame tesol kin hone tel unauan, ‘Tiloima teka laha pupuas ape haniwa laha kahi puasalaha. Hutuiwa teteka nga hapuasa laha tapeinan.’

“Teka laha hutui puasain ti sai alohah nahima ape i hani laha kahi puasain ti ngain tehu. 10 Teka laha hutui puasain imat nahima. Laha sokok kahulaha pamu lapan ti teka liai tuahe tin i hani laha kahi puasain ti ngain tehu. 11 Laha waxiwa kahulaha ape laha lengeini tel tame tesol kin. Laha ukek, 12 ‘Teka laha nahima puas tapeinan laha puasawen teik kukunan. Amite puas eliliel ngain hatehu he kekei alon tuahe kahumite tekewe.’

13 “Tel tame tesol kin kak pahoi laha, ‘Oie, kumahe nga aile puluti amuto. Puki amuto waheni nga hani amuto kahi puasain ti ngain tehu. 14 Ie, waxiwa kahumuto ape nahih alia haniwa tonamuto. Teka nga hapuasa tapeinan nga hani laha moni mongohun tekewe masin ti nga hani amuto nake pahak nga aile ukek ien. 15 Nakon lialun na nga hapuasa moniuk usi tenen ti pahak? Nakon amuto lengeini nga nake nga ongawi hani teka seilon liai ape nga hani laha pamu i akulai lapan ti namilomuto?’”

16 Ape *Jises ukek, “Kilan teka laha namiloi ukek laha seilon pate tuah ti aope ie, Haeu namiloi ukek laha seilon pate naun. Ape teka laha namiloi ukek laha seilon pate naun, Haeu namiloi ukek laha seilon pate tuah.”

Jises kak ulea sale matean

Mk 10:32-34; Lk 18:31-34

17 Ti Jises nahih hahaniwa Jerusalem, i kaxi hani tesol huopanim hua kahikahin waliko ti na i sohot hani i ien. I ukek, 18 “Hongoa! Ti na ape kako Jerusalem laha hana nga *tel Nati Seilon hani mini teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses. Lato noseni teleiak. 19 Lato hangaini nga hani mini teka seilon ti *Rom. Laha soxeni nga, heti nga ma tahi hakea nga hani he *kros ape nga mat. Tuahe muhi ngain toluhu nga xahat alia.”

Katekate ti tel tini Jeims ma Jon

Mk 10:35-45

20 Tel axoi Sebedi nahih hani kapi Jises hetekie hua natun wawan. I lokuha hani mateiwaun lehe i katei i tenen. 21 Jises kamei i, “Paham waliko la?”

Tel hehin ukek, “Tataen o sohotua tel Masiwi ti neiniai hatesol seilon, pahak o hanawa huhua natuk ie kapim, tel tepaun manau, tel tepaun kalamau lehe lalu sohot masiwi ti neiniai seilon.”

22 Jises hone hua natun, “Amulu kum tioi waliko tenen amulu kakamei. Nakon amulu lang pahoi uke laman ti ape nga lang pahoi?”

Lalu ukek, “Amili pon.”

23 Jises hone lalu, “Salan imuh amulu lang pahoi laman ti nga lang pahoi. Tuahe kumahe nga tel kilamiai seilon ti tone minak manau ma na kalamau ti neiniai seilon. Tonain ien Haeu tel Tamak hani teka i kilamiwen.”

24 Ti tesol huopanim kahikahin hongoa, lolato lialu hawane ti hahutalin. 25 Jises tiloi apuhini lato hatesol ape i ukek, “Amuto tioi ka kewi teka masiwi ti he tehu pon ie, lato neini halialu teka seilon hahitakalato ape lato lungei laha ka tua hongoa lato. 26 Tuahe saun tenen ien kewak i kum sosohot leilomuto. Na tel ti amuto pahan ax lalap, i sohot hawanewa tel ti hualiai seilon. 27 Ape na tel ti amuto pahan i sohot seilon tuah, i kewa unauamuto hatesol. 28 Tataen nga tel Nati Seilon, kumahe nga toma lehe seilon to unauak, nga toma unaui seilon. Ape nga mat ti ukei kahi lialui woi seilon.”

Jises haewia hua pulaxa

Mk 10:46-52; Lk 18:35-43

29 Ti Jises ma tesol kahikahin nahih saliliwa Jeriko, kilan wanen seilon kakahiti lato. 30 Lokon ien, hua seilon pulaxa toto pape aweisal. Lalu hong ka Jises nanahima ape lalu tilol eliel, “Tel Masiwi, tel kahi nati *David, tahanema amili!”

31 Teka seilon tumei hapangisu lalu. Tuahe lalu tilol eliel ahe, “Tel Masiwi, tel kahi nati David, tahanema amili!”

32 Jises tu hamalum ape i kamei lalu, “Pahamulu nga aile waliko la hani amulu?”

33 Lalu ukek, “Pahamili amili paxapax.” 34 Jises tahane hawane lalu ape i akeni soti pulalalu. Tataen ien wanen pulalalu ewi ape lalu nahih kahiti i.

Copyright information for `SSG