a(Zech 9:9)
b(Ps 118:25-26, 148:1)
c(Isa 56:7)
d(Jer 7:11)
e(Ps 8:2)
f(Ps 118:22-23)

Matthew 21

*Jises soh hani Jerusalem

Mk 11:1-11; Lk 19:28-44; Jn 12:12-19

Ti Jises ma tesol kahikahin nahih xohi haniwa Betfage, pape tehu Maunt Oliv, ti kane Jerusalem, i talo hua kahikahin imat tetan. Ape i hone lalu, “Amulu nahih haniwa tewau toan mateiwaukako. Amulu ningahi tok donki hehin hetekie tok natun ien, xinotan. Amulu upatiwa ape hakahitama. Na tel seilon kamei amulu kalahai amulu upati, honewa i ka tel Masiwi pahan pake i atoheni aliake koseni.” Waliko ien i sohot hapoponowi hawane waliko ti tel kuluiai kakai Haeu kakawen. I ukek,

“Honewa teka seilon ti Jerusalem,
‘Paxaiwa, tel Masiwi ti amuto i luluainima
kumahe masin seilon ti hile,
i toto patul he tok donki, tok donki uluha.’” a 
Huhua kahikahin nahih aile waliko ti Jises kakak. Lalu hakahita tok donki hetekie tok natun. Lalu axaheni puxuaulalu he tehiti tok donki uluha ape Jises to.

Kilan wanen seilon axaheni puxuaulaha ma kai hatoh he aweisal mateiwai Jises. Teka seilon nanahiwa mateiwaun ma teka nanahima muhin, hatesol tilol ausini eliliel ukek,

“Kako sameniwa ma amukewa tel kahi nati *David,
tel i nahih hehetekiema poh ma solian ti Haeu!
Kako sameniwa Haeu tel pohen tapein!” b 
10 Ti Jises tahiawa Jerusalem, hatesol seilon laha wiliwilia ape laha he kamekam, “Aita tel seilon ie?” 11 Teka seilon kakahiti Jises laha ukek, “Ie se Jises, tel kuluiai kakai Haeu. I ti Nasaret leili Galili.”

Jises usi xaxaweni teka laha hangaini soxi​ ​ mate *Ingi Haeu

Mk 11:12-19; Lk 19:45-48

12 Muhin Jises nahih hani mate Ingi Haeu. Kilan seilon hahangaini soxi ma manihuh ien. Hangainiai waliko ti laha pate lialun. Ti Jises ningahiwa, i usi xaxaweni laha. I aka suoteni tesol sau ti sohiai moni ma tesol sau ti teka seilon hahangaini pux. 13 Ape i kakane nau laha, “Kakai Haeu ukek, ‘Tehu ingak ing ti lotu.’” c  Jises kak tatale, “Tuahe amuto aile hanowi ka ing ti tone munai teka xuxuina!” d 

14 Tataen ien, teka pulaxa ma teka suxuxu nahih hani kapi Jises ape i haewia laha. 15 Tuahe teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses leng hawane ti laha ningahiwa waliko tenen i aile ti kui poh ma ti laha hongoa teka akaik tilol eliel hawane mate Ingi Haeu, “Kako sameni ma amuke tel kahi nati David!”

16 Teka masiwi kamei Jises, “O hongohong waliko ti tesol akaik titilol?”

Jises ukek, “Nga hongohong. Nakon amuto kum tioi waliko ti Haeu kaakane tel Natun? I ukek, ‘Taen teka akaik ma teteka pate kokol laha sameni o.’” e 

17 Ape Jises nahih salili laha ti Jerusalem. I nahih hani Betani ape i to ipong tehu ien.

Tea pata axan fig tap huan

Mk 11:12-14, 20-26

18 Pate letu ti ngain liai telao, ti Jises ma tesol kahikahin nahih alia hahaniwa Jerusalem, i hitol. 19 Ape i ningahi tea pata axan fig pape aweisal. I nahih paxai na masin hina huan, tuahe tap. Mewenae kaun. Kakanua i hone tea pata, “O kum hua lian tehue!” Tataen ien wanen tea pata mat.

20 Tesol kahikahin paxaiwa, pate lato ongake hawane. Lato kamei i, “Tea pata mat kosea ukek ia?”

21 Jises ukek, “Nga kakane hawane amuto, na namilomuto xox hawane ti Haeu, tap kakapax, amuto pon ailei waliko masin ti nga aile haniwen tea pata ie. Kumahe mewenae tenen ien, tin amuto pon kakanei tehu maunten ie, ‘Hutawa tesol ien towia haniwa itax,’ ape i sohot ukek ien. 22 Na amuto soh hawane ti Haeu, waliko tenen tenen na amuto kamei i, i aile hani amuto.”

Aita sowini hani Jises puasain ti i aile?

Mk 11:27-33; Lk 20:1-8

23 Ti Jises hahanau teka seilon mate Ingi Haeu, teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma teka masiwi liai nahih hani kapin ape kamei i, “Aita hone o ailei waliko ti o ailele? Aita sowini hani o?”

24 Jises ukek, “Nga kameimu amuto tenen kamekame. Na amuto pahoi hani nga, nga kaxi hani amuto tetel i sowini hani nga. 25 Kaxi hanima nga, aita sowini hani Jon baptaisiai seilon, Haeu ka seilon?”

Ape lato kakak wasolalato, “Kaie kako kak ukek ia? Na kako ukek Haeu sowini hani Jon, i kamei kako, ‘Na masin ien, alahan amuto kum soh Jon?’
26 Tuahe na kako ukek seilon sowini hani i, kaie waliko la i sohot? Kako lepetawa nake kilan seilon ukek Jon se tel kuluiai kakai Haeu.”

27 Aile ape lato hone Jises, “Amite kum tioi aita sowini hani Jon.”

Jises kakane lato ukek, “Nga tin nga kum kaxi hani amuto aita hone nga ailei waliko ti nga ailele.”

Menge hatotaman

28 Jises hone teka masiwi ti teka *Ju ukek, “Hongoa, nga kaxi hani amuto tenen meng. Tel seilon ma hua natun wawan. Tel tamalalu hone tel natun pamu i ukek, ‘O nahih puas haniwa he kin tetelao!’ 29 Tel natun watakai tuahe imuh i towiahu namilon ape i nahih puas.

30 “Tel tamalalu hone ulea tel natun liai waliko tin tetenen. Tel natun ukek, ‘Ewi, nga nahih puas.’ Tuahe i tai nahih.”

31 Ape Jises kamei lato, “Aita tel ti lalu i hong usi kakai tel taman?”

Lato ukek, “Tel pamu.”

Jises ukek, “Nga kakane hawane amuto, teka seilon ti saun lialun masin *teka waxiai moni hani tel masiwi ti *Rom ma teka hehin laha eng akati wawan ukei moni, laha hong usi Haeu i xoini amuto.
32 Ti Jon Baptis kola hahani amuto aweisal sawisawin, amuto kum soh kakaian. Tuahe teka waxiai moni ma teka hehin ailei saun lialun, laha soh. Kalak amuto ningahi laha hong usi kakaian, amuto kum towiahu ti lialui woumuto hani Haeu ma amuto kum soh tetan.”

Menge teka ngahatiai tesol kin

Mk 12:1-12; Lk 20:9-19

33 Jises ukek, “Nga kaxi ulei tenen meng liai. Tel seilon seini tesol lalape kin ape i tiehi kalini. I tahiwi tewau wal, tone pisihi waxiai kani huai pata ape i atai tehu kokole ing patul totone teka peteniai tesol kin. Ape i hani teka seilon puas ngahati tesol kin lehe tin i uke aliake hina huai pata. Ape i ku hani texux xux xauxaun. 34 Ti huai pata pamua, i talo teka unauan hani he kin waxiai ti tetan. 35 Tuahe teka ngahatiai tesol kin pohi teka unauan. Tel lato xai, tel lato telei ape tel lato hokai pot. 36 Tel tame tesol kin talo hakila aheke teka unauan tuahe teka ngahatiai kin aile waliko tin tetenen.

37 “Tapeinan i talo tel natun wanen. Namilon i ukek, ‘Tel ie natuk wanen ma lato aile aluini.’

38 “Ti teka ngahatiai kin ningahiwa tel natun, lato kakak alia puki lato, ‘Tel natun wanen nanahima. Kako telei i lehe tesol kin ape ti kako.’ 39 Lato pohi towi xoini i hani melal ti tesol kin ape lato telei.”

40 Ape Jises kamei teka laha hongohong tenen mengon, “Ti tel tame kin aliawa, i aile waliko la hani teka ngahatiai kin? Amuto ukek i aile la?”

41 Teka masiwi ti teka Ju ukek, “I telei tesol seilon lialun ien ape tesol kin i hani he mini teka seilon ti laha axi aliake i hina huai pata.”

42 Jises hone lato, “Ala amuto tioi teik kakain ie:

“‘Tehu kuku teka ataiai ing hilisa,
Haeu aile ape i sohot kuku
tehu pamu tuah ti kuku liai.
Haeu aile ape kako amuam hawane.’ f 
43 “Nga kakane hawane amuto, Haeu kum neini amuto nake amuto kum hong usi kakaian. Haeu neini teka seilon laha hong kakaian ape laha aile waliko tenen pahan. 44 Teka seilon laha hong watakai kakaiak, laha tunahi kawatan ma moloan lalap.”

45 Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma teka *Parisi ti lato hongoa kakai Jises, lato tioi i kak nanami lato. 46 Lato upiup tewau aweisal ti xotian tuahe lato mamata nake kilan seilon ukek Jises se tel kuluiai kakai Haeu.

Copyright information for `SSG