a(Ps 118:26)

Matthew 23

*Teka hanaui nauna ti Moses ma teka *Parisi sameni aliake lato

Mk 12:38-40; Lk 11:43-46, 20:45-47

Imuh *Jises kakane teka kilai seilon ma tesol kahikahin, i ukek, “Teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi lato kukului puase *Moses ti lato hanau seilon nauna tetan. Tenen na lato hone amuto, amuto puas usiwa. Tuahe amuto kum puas usiusi woulato nake puki lato kum puas usi kakaialato. Lato lungei teka seilon usiai kilai nauna ailan ti puki ti lato, tuahe lato kum solonga ti usiai tesol nauna ien ma kum hana minalato hualiai teka liai.

“Lawe waliko lato aile se lehe seilon paxai sameni lato. Teik waliko teka *Ju uke lohiai kakai Haeu ape laha xinoti he kawalaha ma huipaulaha sai kalamau, lato aile halapa. Hinaloik maia teka Ju hakea he ngixi puxuaulaha ti kolakol ka laha ailele puase Haeu, lato aile hawelu aheke lehe seilon ningahi. Lato waheni totoan tuah ti tone angiain lalap ma leili *synagog. Pahalato seilon namiloi kewak lato tuah ti puli lawe seilon ma pahalato seilon axaiwa lato ‘masiwi tuah.’

“Tuahe amuto, kum hahani laha axai amuto ‘masiwi tuah’ nake amuto hatesol tekewe masin talin ma tuan. Telawe Masiwi ti amuto. Aile ape amuto kum lolotui tel na seilon ti tehu pon ie nake ala amuto lotui tel Tamamuto Haeu. 10 Kum hahani laha axai amuto teka neinialaha nake telawe *Krais neiniai seilon. 11 Tel masiwi leilomuto i kewa unauamuto. 12 Na tel i sameni aliake i, Haeu teheni i. Ape na tel i teheni aliake i, Haeu aile i seilon tuah.

Jises kak hokai teka hanaui nauna ti Moses​ ma teka Parisi

Lk 11:39-44

13 “Amuto teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi, Haeu axi hawane amuto kawatan. Lehomuto huoka! Waliko ti amuto hahanau i tiehi teka seilon ti Haeu neneini laha. Puki amuto, Haeu kum neini amuto ape amuto hasele teka ti pahalaha Haeu neini laha.

14 Amuto teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi, Haeu axi hawane amuto kawatan. Lehomuto huoka! Amuto pisi teka hehin axoalaha matewen lehe amuto seseke soxialaha ma ingalaha. Ape amuto aile lotu weluwelun lehe teka seilon namiloi kewak amuto sawisawin. Hui tesol waliko ien, kawatan ti amuto pamu sean.

15 “Salan, Haeu axi hawane amuto kawatan. Lehomuto huoka! Amuto lang koti kanitax ma amuto hasunga hani kilan xux ti waxainiai seilon tel hani Haeu lehe i soh tetan hanowi ti amuto. Ti amuto waxainiwa, amuto aile tel seilon ien i sohot lialu hawane, pamu lialuan ti amuto.

16 “Amuto masin teka pulaxa neiniai teka seilon. Haeu axi hawane amuto kawatan. Amuto kakaxi ka na tel kak kuinakei tehu *Ingi Haeu, ewi na i kum aile usi, tuahe na tel kak kuinakei teik waliko tuah leili Ingi Haeu masin gol, amuto ukek i aile usiwa. 17 Amuto masin pulaxa a taxitaxia! Tenen ia pamu tuah, gol ka tehu Ingi Haeu? Pake i aile ape gol tuah. 18 Tin amuto hanau seilon, tap tenen na tel kak kuinakei tesol tone waliko teka seilon kau hani Haeu leili Ingan. Tuahe na i kak kuinakei waliko teka seilon kau hani Haeu, amuto ukek i aile usiwa. 19 Amuto masin teka pulaxa. Tenen ia pamu tuah, waliko tenen teka seilon kau hani Haeu ka tesol tone waliko laha kau hani Haeu? Pake i aile ape teik waliko tuah. 20 Na amuto kak kuinakei tesol tone waliko teka seilon hani Haeu, amuto kuinake hehetekie hatesol waliko ti laha hahana ien. 21 Na amuto kak kuinakei tehu Ingi Haeu, amuto kuinake hehetekie Haeu, tetel i ingai tehu ing ien. 22 Na amuto kak kuinakei *tone Haeu, amuto kuinake hehetekie Haeu ma tehu totonan.

23 “Amuto teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi, Haeu axi hawane amuto kawatan. Lehomuto huoka! Amuto hani Haeu tenen ti huopanim soxiamuto masin kai pata ti hanamui an. Tuahe amuto kum usi tesol nauna tuah ti Moses masin ailei saun sawisawin hani seilon, tahanei seilon ma puas usiai waliko ti Haeu pahan. Solian amuto hani Haeu tenen ti huopanim soxiamuto tuahe tin amuto usi hetekiewa tesol nauna ien. 24 Amuto masin teka pulaxa neiniai teka seilon. Pate amuto haeliel usiai nauna kokol masin na amuto xaxaweni lang he unumamuto uke amuto haleke, tuahe amuto kum usi nauna tuah ti Haeu. Ien masin ka amuto haleke tunahi tok pou!

25 “Amuto teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi, Haeu axi hawane amuto kawatan. Lehomuto huoka! Pate amuto haeliel nuhiai melal ti kap ma pelet tuahe waliko ti leilon, amuto kema ti pipis ma halepelep. 26 Teka Parisi, amuto masin teka pulaxa! Nuhi haunimua leilomuto. Haunimua namilomuto ma atemuto lehe waliko amuto aile ma kak mewenae solian.

27 “Amuto teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi, Haeu axi hawane amuto kawatan. Lehomuto huoka! Amuto masin wanen amal tenen melal tetan haun ma paxaian solian, tuahe namilomuto ma atemuto masin leili amal xuhai kui seilon maten ma waliko kohan. 28 Amuto woinakon ka seilon sawisawin tuahe salan wanen amuto xuhai saun lialun a amuto putini ka amuto ailele puase Haeu.

Jises kak kilami hani lato kawatan

Lk 11:47-51

29 “Amuto teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi, Haeu axi hawane amuto kawatan. Lehomuto huoka! Amuto tanomi hasolia hahawane amali *teka kuluiai kakai Haeu ma teka seilon sawisawin liai a amuto kum usi kakaialato. 30 Ape amuto ukek na masin amuto ien lokon ti teka tamamuto ti matahaun, amuto tai huali laha teleiai teka kuluiai kakai Haeu. 31 Puki kakaiamuto sului aliake amuto ka amuto kahi nati teka kuewen laha telei teka kuluiai kakai Haeu. 32 Ien, amuto aile tinamiwa waliko tenen lialun ti teka kuewen hutuiwen.

33 “Amuto masin noh! Amuto kum salia ti *tesol kaui kawatan tenen tap tahi tapoan. 34 Nga kakane amuto, nga talo hani amuto teka kuluiai kakai Haeu, teka seilon aneso ma teka hanaui saun ti Haeu. Amuto telei teka, amuto tahi hakea teka he *kros, teka amuto heti leili synagog ape teka amuto usi haoxa hani toan tewau tewau. 35 Aile ape amuto uke kawatan ti teleiai teka seilon sawisawin, hutui ti teleiai *Abel hani tataen ti teleiai Sakaraia tel nati Barakaia, tetel laha telei wasole Ingi Haeu ma *tone waliko ti haniai Haeu. 36 Nga kaxi hawane hani amuto, kawatan ti tesol matemate ien, kauan teka seilon ti aope ie.”

Wawahen ti Jises hani Jerusalem

Lk 13:34-35

37 Ape Jises ukek, “Teka seilon ti Jerusalem, amuto telei teka kuluiai kakai Haeu ma amuto hokai teka liai pot, teteka Haeu talo hani amuto. Mongohuan pahak nga apuhini aumi amuto masin mom hehin poni natun hahitake paun, tuahe amuto watakai. 38 Aile ape Haeu lioi amuto ma kum ingai tehu Ingan hetekie tehu taon kapimuto. 39 Nga kakane amuto, amuto kum ningahi ulea nga atengi tataen amuto ukek, ‘Kako amukewa tel i nahih hehetekiema poh ma solian ti Haeu.’” a 

Copyright information for `SSG