a(Isa 13:10, 34:4)

Matthew 24

*Jises ukek tehu *Ingi Haeu laha toi hamanana

Mk 13:1-2; Lk 21:5-6

Ti lehe Jises nahih salili tehu Ingi Haeu, tesol kahikahin kakane i sale tesol ing ti i tanomi tehu Ingi Haeu. Ape Jises ukek, “Amuto sasameni tesol ing ie. Nga kakane hawane amuto, imuh laha toi hamanana ape tesol pot ti tesol ing i put silahota.”

Jises ukek kilan kawatan i sohot

Mk 13:3-23; Lk 21:7-24

Ti Jises toto he tehu Maunt Oliv, tesol kahikahin nahih hani kapin ti mewenae lato. Lato kamei i, “Kaxi hanima amite lokon wanen ape waliko ien sohot? Kaie kikilam la i sohot imat ti aliaiam ma tapoi tehu pon ie?”

Jises ukek, “Kanipetiwa, kum hahani laha puluti amuto. Imuh kilan seilon ukek ka laha *Krais. Laha puluti kilan wanen seilon. Ti amuto hong hilehile sosohot xohixohin ma xauxaun, amuto kum maamata. Waliko masin hoi liai i sohot tuahe kumahe ape tapoi tehu pon ie. Hilehile i sohot wasole xux, toan tewau hilei toan liai. Hitolo lalap i sohot ma hepekeun i nuea eliel ti xux tesol tesol. Waliko ien tuahe hutuiai kawatan ti i luluainima imuh.

“Tataen ien amuto laha pohi. Laha aile lehe amuto kau moloan ma laha telei amuto. Kilan seilon ti lawe xux laha watakai hawane amuto nake amuto kahikahik. 10 Kilan seilon laha soh tetak laha kapaxe aliake. Laha he wawatak alia laha ma laha he hahangain alia laha. 11 Kilan seilon laha woinakon ka *teka kuluiai kakai Haeu ape laha puluti kilan wanen seilon. 12 Saun lialun kila kasia ape kilan seilon lioi saun ti wawahen. 13 Tuahe teka na laha tu matuha kahikahik atengi taun ti kawatan tapo, Haeu waxi auni laha lian tehue. 14 Ape teka kahikahik kaxi ahuti meng solian ti Haeu neini seilon hani hatesol xux. Taen ien tehu pon ie i tapo.

15 “Amuto hong matainiwa. Ngain tehu i luluainima amuto ningahi waliko ti Daniel tel kuluiai kakai Haeu kak kilamiwen. Amuto ningahi waliko pate lialun wanen ti seilon tanomi, i tetesol ti Haeu hahalini. 16 Tataen ien, teka laha toto Judia, kewak laha kiliwau muna haniwa he maunten. 17 Tel na i melal, tin i kiliwawa. I kum alia hahani leili ing waxiai soxian. 18 Tin masin na tel i he kin, liai i kum alilia hani leili ingan waxi palahiai puxuaun. Tin i kiliwawa. 19 Taun tehu ien, kawatan wanen ti teka hehin tialaha hina akaik ma teka natulaha susus tutuen. 20 Kameiwa Haeu lehe taun ien i kum sohot leili taun ti waiwain ma na telao *Sabat nake ngain tehu ien hahalin ti puasain ma kiliwain. 21 Kawatan ti ien i xoini kawatan ti imat, ti uli tanomiai tehu pon ie haniwa taen imuh. 22 Tuahe Haeu namiloi teka seilon tetan ape i koti hakukuna taun lialun ien uke tap seilon moih.

23 “Taun tehu ien, na tel hone amuto, ‘Paxaiwa, Krais ie,’ ma na i ukek, ‘Paxaiwa, Krais io,’ kum hong sohosoh. 24 Hina seilon puputa sohotuma ukek ka laha Krais ma teka ukek laha kuluiai kakai Haeu. Laha aile hasohotu waliko lalap tenen tenen ape laha tohongi pulutiai teka seilon ti Haeu. 25 Hongoa! Nga hahongo pepelei amuto waliko na i sohot. Amuto lepetawa!

26 “Na laha hone amuto, ‘Paxaiwa, Krais io, he lohong,’ amuto kum nanahiwa. Tin masin na laha hone amuto, ‘Krais ie, leili tehu ing,’ kum sohosoh. 27 Nga *tel Nati Seilon sohotuak hanowi usil i xep koti maun hutuima ti angiha haniwa ahang. 28 Amuto tioi xixi tetesol na amuto ningahi taliah. Tin masin amuto tioi aliaiak ape i xohiwen taen ti amuto ningahi waliko ti nga kakanewen amuto.

Aliai Jises ma tapoi tehu pon ie

Mk 13:24-27; Lk 21:25-27

29 “Muhi kawatan ien,

“‘al i kum kam,
pangapang i kum xeu,
kohot ti he maun i put,
hatesol waliko ti he maun i nuea.’ a 
30 Tataen ien, kolakol ti aliaiak tel Nati Seilon i sohot he maun. Teka seilon ti lawe xux laha tang mamata. Ape laha ningahi nga tel Nati Seilon mosulih patul he maun hetekie lalape poh ma soliai talepai xewaiak. 31 Tataen ien nga talo tesol *engel, spirit solian ti Haeu. Lato kuini suhusuh ape lato waxi apuhini teka seilon Haeu kilamiwen tetan ti tesol tesol, ti sai ahang, angiha, haiup ma tola.

Paxai kilami haniwa talil

Mk 13:28-31; Lk 21:29-33

32 “Amuto paxai kilami haniwa talil. Ti kaun mak put, amuto tioi ka taun ti aupol angiha. 33 Tin masin, taen amuto ningahi tesol waliko nga kakanewen amuto ape i sohot, amuto tioi kewak aliaiak ape i xohi hawanewen. 34 Nga kakane hawane amuto, hina seilon ti aope ie laha kum matemu atengi tataen waliko ien i sohot. 35 Maun ma xux ti aope i tapo tamus tuahe kakaiak hamalum lian tehue.

Apeasawa ti aliai Jises

Mk 13:32-37; Lk 21:34-36

36 “Tap tel tioi ngain tetehu ma lokon wanen tesol waliko ien i sohot. Teka engel, spirit solian ti Haeu, kum tioi ma puki nga tel Natun, tin nga kum tioi, mewenae tel Tamak Haeu tioi. 37 Aliaiak tel Nati Seilon i hanowi lokon taun ti *Noa. 38 Lokon ien, imat ti Haeu hasomu mat atuhi lawe xux, teka seilon laha ang, un ma sal amuam atengi tataen ti Noa soh hani leili tea waian. 39 Laha amuam luh ape laha kum tioi waliko ti lehe i sohot. Ape ti mat somule i soheni hatapo laha. Tin masin wanen aliaiak tel Nati Seilon, i haonga seilon. 40 Telao ngain ien hua wawan lalu pupuas he kin ape nga tel Nati Seilon waxi tel ape tel tiliwen. 41 Hua hehin lalu nunuhi api. Nga waxi tel ape tel tiliwen.

42 “Aile ape apeas peleawa nake amuto kum tioi lokon wanen nga, tel Masiwi ti amuto, aliama. 43 Amuto hong matainiwa, na masin tel tame tehu ing i tioiwen lokon tel seilon ti xuxuina nahima, ala i ah peteni lehe tel seilon kum soh hani leili ingan. 44 Aile ape amuto kum luhuluh nake amuto kum tioi lokon wanen nga tel Nati Seilon aliama.”

Hanowiwa tel seilon puasan solian

Lk 12:41-48

45 Jises kak tatale ukek, “Amuto hanowiwa tel unaui tel tame tehu ing, lawe i aile aluini puasan. Tel tame tehu ing hani tel unauan ngahatiai teka unauan liai ma axiai analaha ti taun ti angiain. 46 Na tel tame tehu ing aliama ape i paxai tunahi ka tel unauan aile aluluini pupuasan, i axi aluini kahun. 47 Nga kakane hawane amuto, tel tame tehu ing hana i ngahatiai lawe soxian. 48 Tuahe na masin tel unauan seilon lialun, i namiloi ukek, ‘Pake tel tame tehu ing aliaian kuen.’ 49 I hutui xaiai teka unauan hahitakan ape i tua ang ma un kapi teka seilon ti unum. 50 Imuh tel tame tehu ing alia haonga tel unauan. 51 I axi hawane tel unauan ien kawatan. I towi i hani tesol ti teka laha woinakon ka ailei puase Haeu ape i tang atalahi nisun nake ti lalape moloan.”

Copyright information for `SSG