a(Zech 13:7)

Matthew 26

Upiai aweisal ti teleiai *Jises

Mk 14:1-2; Lk 22:1-2; Jn 11:45-53

Ti Jises kak hatapoa hatesol kakaian, i hone tesol kahikahin, “Amuto tioi ka *Pasova, tehu angiain lalap ti laha telei *sipsip wawan uluha, i hutui muhi ngain huohu. Tataen ien laha hangaini nga hani laha telei. Laha tahi hakea nga *tel Nati Seilon hani he *kros.”

Lokon ien teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma teka masiwi liai, laha apuha hani leili ingi Kaiapas, tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon. Laha xinoti tanomi kakain, ti tap tel seilon tioi, sale pohiai Jises ma teleian. Tuahe laha ukek, “Kako kum aile ti leili Pasova uke teka seilon paxaiwa ape laha hutui hile wasolalaha.”

Tel hehin tihi sanda he pati Jises

Mk 14:3-9; Jn 12:1-8

Lokon ien Jises Betani leili ingi Saimon, tel seilon kemuk hina nax lialun he tinun. Ti lato to angiang, tel hehin kauma tehu sanda kahun pate lalap ma poun pate solian ape i tihi hani he pati Jises.

Ti tesol kahikahin paxaiwa, lolato lialu. Lato ukek, “Kalahai i tua tihi xoini tehu sanda? Pamu ewian na hangaini waxiwen moni lalap ape hani teka seilon tap soxi.”

10 Tuahe Jises hone lato ukek, “Kum hohowini i nake i ailele saun solian hani nga. 11 Teka seilon tap soxi laha lawe kapimuto, amuto pon hualialaha telao ti na pahamuto. Tuahe nga kumahe lawe kapimuto. 12 I tihi sanda hani patuk apeseniak ti tehu tihiniak. 13 Nga kakane hawane amuto, tesol tesol ti laha kaxi *meng solian ti Haeu, tin laha kaxi waliko ti tel hehin aile hahani nga lehe seilon nameni i.”

Judas pahan i hangaini Jises

Mk 14:10-11; Lk 22:3-6

14 Imuh, tel ti tesol huopanim hua kahikahin axan Judas Iskariot, i nahih hani kapi teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon. 15 I kamei lato, “Na nga hangaini Jises hani amuto, hil moni amuto hani nga?” Ape lato hani i 30 moni silva. 16 Taen ien ape Judas upia tehu taun solian na i hangaini Jises hani lato.

Apeseniai an ti Pasova

Mk 14:12-16; Lk 22:7-13

17 Ngain tehu hutuiai angiain lalap ti teka *Ju ani bret tenen i tai xiu, tesol *kahikahi Jises nahih hani kapin ape kamei i, “Paham amite apeseni tehu angiain ti Pasova hani ia?”

18 Jises hone lato, “Nahih haniwa Jerusalem kapi tel seilon nga kakanewen amuto ape honewa i, ‘Tel masiwi ukek ka taun tetan ti Haeu kikilami ape i xohiwen. I ma tesol kahikahin ang tehu angiain ti Pasova leili ingam.’” 19 Tesol kahikahin aile usi waliko ti Jises hohone lato ape lato apeseni an ti Pasova ien.

Jises ang tehu angiain ti Pasova kapi tesol kahikahin

Mk 14:17-25; Lk 22:14-23; Jn 13:21-30; 1 Kor 11:23-26

20 Ti i alohahawa, Jises ma tesol huopanim huhua kahikahin to ang apuha. 21 Ti lato angiang, Jises ukek, “Nga kakane amuto, tel ti amuto hangaini nga hani mini teka laha watakai hawane nga.”

22 Ti lato hongoa, tialato kawat hawane ape tel tel ti lato kamei Jises, “Kaie kumahe nga?”

23 Jises kak pahoi lato ukek, “Tel na i xomi anan hani leili tehu tone an kapik, i tetel i hangaini nga. 24 Nga tel Nati Seilon imuh nga mat, masin ti kakai Haeu kakawen. Tuahe kawatan lalap tunahi tel seilon i hangaini nga hani laha telei. Pamu ewian na i tai takah!”

25 Judas, tel hangainian tin i kamea, “Tel masiwi, kaie kumahe o kakak nga?”

Jises pahoi i ukek, “Masin ti puki o kakawen.”

26 Leilon ti lato angiang, Jises waxi bret, i kak kemulik hani Haeu ape i wiki sei hani tesol kahikahin. I ukek, “Waxi aniwa, se tupuak.”

27 I waxi tehu kap waen, i kak kemulik hani Haeu ape i hani tesol kahikahin. I ukek, “Amuto hatesol unumiwa. 28 Ie se kakauk i xiweu ti kolakol ka Haeu oxoxi seilon ti kawatan ti lialui woulaha na laha hana namil xoxoan hani i. Mateak kola hapoponowi ka Haeu xinoti tenen namil haun kapi seilon. 29 Nga kakane hawane amuto, nga kum un ulea waen atengi tataen ti kako amuam leili *tone Haeu tel Tamak.”

30 Muhin ien lato pakui tenen pak hani Haeu ape lato nahih ahuta hani Maunt Oliv.

Jises kak kilami ka Pita ase

Mk 14:27-31; Lk 22:31-34; Jn 13:36-38

31 Jises hone lato, “Ti ipong tetehu amuto hatesol kiliwau salili nga, masin ti kakai Haeu kakawen, i ukek,

“‘Nga telei tel ngahatiai sipsip
ape teka sipsip kiliwau silahota!’” a 
32 Ape Jises ukek, “Tuahe muhin ti Haeu xahateni aliakewa nga ti mateak, nga nahih hani Galili imat ti amuto.”

33 Pita hone Jises, “Nga kum ox salili wanen o, kalak na lato hatesol ox salili o.”

34 Jises hone Pita, “Nga kakane hawane o, imat ti tok mom wawan kokoini ipong tetehu, o putini ka o kum tioi wanen nga uke he toluhu.”

35 Tuahe Pita ukek, “Nga kum kak wanen ukek ien, kalak na nga mat ohoi o!” Ape hatesol kahikahin tin lato kak ukek ien.

Jises kakak kapi tel Taman Haeu he Getsemani

Mk 14:32-42; Lk 22:39-46

36 Jises ma tesol kahikahin tahia hani tesol kin axan Getsemani. I hone lato, “Amuto tiliwen ie ti nga kakak kapi tel Tamak Haeu.” 37 I waxi Pita ma hua nati Sebedi, Jeims ma Jon. Tian pate i kawat ape i mamata xexex. 38 I kakane lato ukek, “Tiak pate kawatan, sikole i telei nga. Amuto tiliwen ie, ah akatima nga.”

39 I nahih ahewa teik kokol ape i eng kalunga hani hepekeun. I kamei eliel Haeu ukek, “Tel Tamak Haeu, na i pon, xaxaweniwa kawatan ti matemate ti lehe i tunahi nga! Tuahe pahak nga usi namilom.” 40 Jises nahih alia hani kapi tolu kahikahin ape i ningahi lato mamatih. I kakane Pita, “Alahan pate amuto kum ah? 41 Ah kapitawa ma lotu tatalewa lehe amuto xoini totohong ti *Satan na i tunahi amuto. Pahamuto ailean tuahe tupuamuto pate kawatan.”

42 Jises nahih ape i kakak ulea kapi tel Taman Haeu. I ukek, “Tel Tamak Haeu, na kumahe paham xaxaweniai kawatan ti matemate, nga usi namilom.” 43 Ti i nahih aliawa, i ningahi lato mamatih ulea. Lato kum kongini uke lihiai pulalato.

44 Ape he toluhu i nahih kakak kapi tel Taman. I kakak waliko tin tetenen. 45 Ti i nahih alia haniwa kapi tesol kahikahin i hone lato, “Amuto matih hahanau tutuen? Hongoa! Ape i meiwen taun ti nga tel Nati Seilon, laha hani he mini teka seilon lialun. 46 Xahatawa! Seilon tetel hangainiak ape i nanahima. Kako nahih pahoi i.”

Laha xoti Jises

Mk 14:43-52; Lk 22:47-53; Jn 18:1-12

47 Jises kakak tutuen ti Judas tel ti tesol huopanim huhua kahikahin tahiawa. Kilan wanen seilon kakahiti i, laha akekeni ngol weluwelun ma pata ti hile. Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma teka masiwi liai taloa laha. 48 Judas hani peleiwen laha tenen kolakol, i ukek, “Seilon tel nga asoi taliopan se tetel ien. Amuto pohiwa!” 49 Judas nahih sawi hani kapi Jises ape i ukek, “Tel masiwi, amuam ti Haeu hani o.” Ape i asoi taliope Jises.

50 Jises hone i, “Tel lohuk, aile koseniwa waliko ti lehe o aile.” Laha pohi i ape akeni kongini. 51 Tel ti tesol kahikahi Jises waxi tea ngol weluwelun ape i tai koti haputa taxingi tel unaui tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon.

52 Jises hone i, “Hana aliakewa tea ngol haniwa he ingan. Seilon teka laha hil ani ngol, laha mat alia ti ngol. 53 Oheak o kum tioi ka nga pon kameiai huhual ti tel Tamak Haeu ape i pon hamosu hanima nga lawalawai teka *engel ti hile? 54 Tuahe na Haeu aile ukek ien, kakain ti kakai Haeu kaxiwen i kum sohot poponowi.”

55 Jises hone teka seilon, “Amuto nahih hetekiema paumuto ti hile waxiak hanowi ka nga seilon lengean. Lawe ngain nga to hahanau teka seilon leili *Ingi Haeu tuahe amuto tai pohi nga lokon ien. 56 Tesol waliko ie i sohot hapoponowiai kakain ti *teka kuluiai kakai Haeu taiwen.” Lokon ien hatesol kahikahin kiliwau salili i.

Teka masiwi ti teka Ju sului Jises

Mk 14:53-65; Lk 22:54-55, 63-71; Jn 18:13-14, 19-24

57 Teka seilon laha akeni kongini Jises, laha ati i hani tehu ingi Kaiapas, tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon. *Teka hanaui nauna ti Moses ma teka masiwi liai hoi laha apupuha ien. 58 Pita nahih otioti Jises tamus hani mate ingi Kaiapas. I to akati tesol peteniai Ingi Haeu. Pahan i paxai waliko tenen na i sohot hani Jises.

59 Kaiapas ma teka masiwi liai ti teka Ju, laha upiup teka seilon na laha aile kakain puputa ti suluiai Jises lehe waxi laha telei. 60 Kilan seilon laha nahima tuahe kakaialaha i kum pon suluiai Jises. Tapeinan hua seilon nahima ape lalu ukek, 61 “Tel seilon ie ukek ka i pon toi hamananai tehu Ingi Haeu ape hatuhi aliakean leili ngain toluhu.”

62 Kaiapas tua ape i hone Jises, “Huhua seilon ie susului o. Hina kakaiam?” 63 Tuahe Jises tai wix pahoi.

Ape Kaiapas hone ulei i ukek, “O tuohawa ti puli Haeu na masin o *Krais tel Nati Haeu.”

64 Jises kakane i, “Masin ti o kakawen. Nga kaxi hani amuto hatesol, imuh amuto ningahi nga tel Nati Seilon toto he tepaun min manau ti Haeu tel pohen wanen, neiniai seilon kapin ma ti nga luainima he maun.”

65 Ti Kaiapas hongoa, i leng lexi tehu puxuaun ape i ukek, “Kako kum ngah ulea seilon suluian. Amuto hongoen i ukek i tel Nati Haeu. 66 Amuto namiloi kako aile ukek ia?”

Laha pahoi ukek, “I aile hawane kakain lialun. I kak hahataehu Haeu. Pon hawane telei i.”

67 Ape laha pukeini kawan ma xai i. Teka uke maia talini puxui pulan, teka laha tapahi i ape ukek, 68 “Na o Krais, tilawa aita tel tapahi o!”

Pita ukek i kum tioi Jises

Mk 14:66-72; Lk 22:54-62; Jn 18:15-18, 25-27

69 Pita toto tutuen mate ingi Kaiapas ti tel hehin unaui Kaiapas nahima ape i ukek, “O tin tel kapi Jises ti Galili!”

70 Tuahe Pita ase he matalato hatesol, i ukek, “Nga kum tioi waliko tenen o kakak.”

71 Ape i nahih hani onote aweing ti melal. Tel hehin liai unaui Kaiapas ningahi i ape hone teka seilon ien, i ukek, “Tel seilon ie i tin kapi Jises ti Nasaret.”

72 Pita ase ulea, i ukek, “Kuinake, nga kum tioi wanen tel seilon ien.”

73 Tai kue, teka seilon laha tutu ien nahih hani kapi Pita ape laha ukek, “Salan wanen o tel ti lato, kinaxom kaxi ka o ti Galili.”

74 Ape Pita ukek, “Nga tuoha hawane. Na nga puputa, Haeu axi nga kawatan. Nga kum tioi wanen tel seilon ien!” Tataen ien wanen tok mom wawan kokoini.

75 Ape Pita nameni kakai Jises ti i ukek, “Imat ti mom wawan kokoini, o putini ka o kum tioi wanen nga uke he toluhu.” Pita nahih salili laha ape i tang tahane hawane.

Copyright information for `SSG