a(Jer 32:6-9)
b(Ps 22:1)

Matthew 27

Laha ati *Jises hani kapi Pailat

Mk 15:1; Lk 22:66-71

Ti pate letu wanen teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma teka masiwi liai ti teka *Ju, lato aile ngah namil ti sale teleiai Jises. Lato hone teka unaualato xinotian ape laha ati i hani kapi Pailat, tel ti teka masiwi ti *Rom.

Sale matei Judas

Ti Judas, tel i hangaini Jises, upia tunahiwa ka teka masiwi ti teka Ju sului Jises waxi laha telei, i towiahu namilon ape i kau atoheni aliake tesol 30 moni silva hani laha. Ape i ukek, “Nga aile hawane saun lialun nake nga hangaini tel seilon tenen tap teik waliko lialun na i ailewen ape lehe amuto telei.”

Lato pahoi i ukek, “Kalahai lehe amite nam waxi? Ien soxiam.”

Judas towi lioiwa tesol moni leili tehu *Ingi Haeu ape i nahih hakea telei aliake i. Tesol masiwi waxiwa tesol moni ien ape lato ukek, “Ie se moni ti i kahuiwen teleiai tel seilon. Lialun na kako hana hani kapi moni ti Ingi Haeu.” Imuh lato xinoti tenen namil ukek lato hapuasa teik moni ien kahuiai teik pekeun ti teka seilon laha tanomi salek. Tesol ien lato hani tihiniai seilon ti xux liai. Hanima aope seilon axai teik pekeun Pekeun ti Kaka nake kahuan teik moni ti kahi teleiai seilon. Aile ape waliko ti *Jeremaia tel kuluiai kakai Haeu kakawen sale Jises i sohot poponowi. I ukek,

“Laha uke tesol 30 moni silva,
lapan ti teka seilon ti *Israel kolongeniwen kahi teleian.
10 Ape laha hapuasa tesol moni ien kahuiai teik pekeun
ti teka seilon laha tanomi salek,
masin ti tel Masiwi honewen nga.” a 

Jises tu mate Pailat

Mk 15:2-5; Lk 23:1-5; Jn 18:28-38

11 Jises tutu mate Pailat ape Pailat kamei i ukek, “Nakon o se tel masiwi tapein ti teka Ju?”

Ape Jises pahoi i ukek, “Se, masin ti o kakawen.”

12 Tuahe ti teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma teka masiwi liai ti teka Ju kak hohokai i, Jises tai wix pahoi. 13 Ape Pailat hone i ukek, “Nakon o hongohong hatesol waliko ti laha kak susului o?” 14 Tuahe tap tenen na Jises kakawen, aile ape Pailat pate i ongaini.

Laha eliel tahi hakeai Jises

Mk 15:6-15; Lk 23:13-25; Jn 18:39-19:16

15 Leili taun ti *Pasova, tehu angiain lalap ti nameniai ngain ti Haeu waxi aliake teka Ju ti *Igip, saun ti tel masiwi Pailat i ahuti tel ti teka kalabus, tel ti na teka seilon pahalaha. 16 Ti lokon ien tel seilon leili kalabus axan Barabas, axan lalap wanen ti ailei waliko lialun. 17 Ti teka kilai seilon apuhawa, Pailat kamei laha, “Pahamuto nga ahuti hani amuto Barabas ka Jises, tel laha ukek *Krais?” 18 Puki i tioi hawane ka teka masiwi ti teka Ju atoheni Jises hani kapin nake lato watakai kilan seilon sameni i.

19 Lokon ti Pailat hong papaxai kakain, tel axoan hakau hani i teik kakain i ukek, “Kum aile hahalialu tel seilon ien. Tap tenen waliko lialun na i ailewen. Ipong tehu tamusuen, nga tunahi paxangongo tenen lialun wanen sale tel seilon ien.”

20 Tin lokon ien, teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma teka masiwi liai ti teka Ju hahika teka seilon kameiai Pailat ti ahutiai Barabas ma teleiai Jises. 21 Tuahe Pailat kamei ulei teka seilon, “Pahamuto nga ahuti hani amuto aita?”

Ape laha pahoi i ukek, “Barabas!”

22 Pailat kamei laha, “Ape nga aile la hani Jises tel laha ukek Krais?”

Laha hatesol pahoi i ukek, “Teleiwa i! Tahi hakeawa i he *kros!”

23 Ape Pailat kamei laha i ukek, “Nake lahan? Waliko la lialun na i ailewen?”

Tuahe laha tilol eliel hawane ukek, “Tahi hakeawa i he kros!”

24 Ti Pailat paxaiwa ka laha kum hong waxi i, ma tehu lape hile uke i sohot wasole teka seilon, i waxi kan ape nuhi minan he pulalaha. I ukek, “Tap teik kawatan tetak ti sale matei tel seilon ie, ien se waliko ti amuto!”

25 Laha hatesol pahoi i ukek, “Hanima amite ma natumite kaui kawatan ti matean!”

26 Ape salan, Pailat ahuti hani laha Barabas ape i hone teka unauan hetiai Jises. Imuh i hani laha tahi hakeai Jises he kros.

Teka seilon ti hile soxeni Jises

Mk 15:16-20; Jn 19:2-3

27 Imuh teka unaui Pailat ti hile ati Jises hani leili tehu ingi Pailat ape lato tiloi tesol tuaulato. 28 Lato xaxaweni puxuaun ape puxui i tehu puxux weluwelun kakai ati polun. 29 Lato alingini ngaxe au ape nihini hana hani he patun. Lato waxi teik pata ape hana hani he tepaun minan manau aile hanowi i tel masiwi. Lato lokuha hanowi ka lato lotui i. Lato ukek, “Tel masiwi tapein ti teka Ju tap tahi mateam!” 30 Lato pukeini i ape waxi teik pata he minan ape lato xai patun. 31 Ti lato heisawa soxenian, lato naxi xaxaweni tehu puxux weluwelun ape puxui aliake i puxuaun. Lato ati i hani tesol ti lehe lato tahi hakea i hani he kros.

Tahi hakeai Jises he kros pata

Mk 15:21-32; Lk 23:26-43; Jn 19:17-27

32 Ti lato nanahiwa, lato apatuini tel seilon ti Sairini axan Saimon ape teka seilon ti hile lungei i kaui teik kros ti Jises kakau. 33 Lato tahia hani tesol axan Golgota. Teik kakain ien ukek, “Tetesol tanoman masin kui pati seilon.” 34 Ti ien lato axi unumi Jises waen tenen maxaian ti hamongai moloan. Ti i namihini laliwa ape i kum unumi.

35 Lato tahi hakea i hani he teik kros pata ape lato halokeni satu ti upiai tetel i uke tetenen ia ti tesol sose Jises. 36 Muhin lato to paxai peteni i. 37 Teik kakain ti suluian lato tahi hahakea onote patun i kak ukek,

“Ie se Jises, tel Masiwi Tapein ti teka Ju.”

38 Imuh lato tahi hakea hua seilon lialun xohixohin kapi Jises, tel papan sai manau ape tel sai kalamau.

39 Teka seilon ti laha nahiwa nahima laha tohutohuini patulaha ape laha kak soxeni Jises, 40 “O ukek o toi hamanana tehu Ingi Haeu ape o atai aliake leili ngain toluhu! Na masin o tel Nati Haeu, huali aliakewa o ape mosulih ti he teik kros ien!”

41 Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, *teka hanaui nauna ti Moses ma teka masiwi liai ti teka Ju, tin laha kak soxeni i ukek, 42 “I huali seilon liai tuahe i kum pon huali aliakean! Nakon i tel masiwi tapein ti teka Israel? Na masin i mos ti he teik kros aope, kako soh tetan! 43 Na masin namilon xoxoan ti Haeu ma salan ka i Natun, kako paxaimu na Haeu pahan i huali i aope!” 44 Huhua lalu akeak kapi Jises, tin lalu kak soxeni i.

Matei Jises

Mk 15:33-41; Lk 23:44-49; Jn 19:28-37

45 Ti lape ngain, hatehu xux i tilok ti leili aua toluhu. 46 Ti 3 kilok alohah, Jises tilol eliel hawane, “Eloi, Eloi, lama sabatani?” Teik kakain ien i ukek, “Haeu tetak, Haeu tetak, nakon lahan o lioi hawane nga?” b 

47 Teka seilon ti laha tutu ien laha hong ape laha ukek, “I titiloi *Elaija!”

48 Tel ti lato kiliwawa ape waxi teik maia. I xomi hani waen wangingian ape i hana hani tumi teik pata. I tulini hani he awe Jises lehe waxi i sumuxi. 49 Tuahe tesol liai ukek, “Nutomu, kako paxaimu na Elaija luainima hualian!”

50 Jises ausini eliel hawane ape i mat.

51 Tataen ien wanen Haeu lexi teik maia i akeak leili tehu *Ingi Haeu, ti patul hani taen itan. Xux nuea ape pot lalap takel. 52 Amal hea ape teka kilai seilon ti Haeu laha matewen laha xahat alia. 53 Laha salili amal ape muhin ti Jises xahat aliawa ti matean, laha soh hani Jerusalem ape kilan seilon ningahi laha.

54 Lokon ien, tel masiwi ti teka seilon ti hile ma tesol unauan to paxai pepeteni Jises. Ti lato ningahiwa xux i nuea ma hatesol waliko ti i sosohot, lato mamata hawane ape lato ukek, “Salan wanen i Nati Haeu!”

55 Kilan hehin laha tu siasia papaxai waliko ti i sosohot. Lato kahitima Jises Galili ngahatian. 56 Leilolato se Mary Magdalen, Mary tel tini Jeims ma Joses ma tel tini Jeims ma Jon tetel axoi Sebedi.

Tihiniai Jises

Mk 15:42-47; Lk 23:50-56; Jn 19:38-42

57 Ti ape alohah, Josep tel seilon kilan wanen soxi, i nahih hani kapi Pailat. I ti tehu taon axan Arimatea ma tel ti teka *kahikahi Jises. 58 I kamei Pailat na i waxi auni tupui Jises. Ape Pailat hone teka unauan haniai Josep tupui Jises. 59 Ti Josep waxiwa, i puxui talini i teik maia haun weluwelun. 60 I hana tupui Jises hani leili tehu amal, kemuk teka unauan tanomi he pot patul ti hepekeun. Muhin i hulini tehu pot lalap tiehiai tewau wal ti tesol amal ape i nahih. 61 Mary Magdalen ma tel Mary liai, lalu toto onote tesol amal papaxai waliko ti i sosohot.

Teka unaui Pailat peteni amal

62 Ti ngain liai telao, tehu ngain ti *Sabat, teka *Parisi ma teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, lato apuha hani kapi Pailat. 63 Ape lato ukek, “Amite nameni ka ti lokon tel seilon ti puputa i moihin tutuen i kak ukek, ‘Nga xahat alia muhi ngain toluhu.’ 64 Amite kamei o honei teka unauam ti peteni aluiniai amali Jises leili ngain toluhu, lehe teka kahikahin kum pon xuinai tupuan ape lato kum hone teka seilon ka i xahat aliawen. Tehu puputa ie i pamu lialuan, i xoini tehu imat ti i ukek i Krais.”

65 Pailat hone lato ukek, “Waxiwa teka unauak ape peteni aluini hawanewa amali Jises.” 66 Ape salan, lato nahih hana ngah kikilam he tehu pot lehe lato tioi na hina seilon tohongi lali laha soh. Ape teka unaui Pailat to paxai peteni.

Copyright information for `SSG