Matthew 28

*Jises xahat ti matean

Mk 16:1-8; Lk 24:1-12; Jn 20:1-10

Muhi telao *Sabat, pate letu ti Sande, Mary Magdalen ma tel Mary liai nahih paxai amali Jises.

Hepekeun i nuea eliel hahutuia hawane. Tel *engel ti Haeu mosulih ape i hulini xaxaweni tehu pot laha uke siponiai amali Jises ape i to patul he tehu pot. Kawan i xepaxep hawane hanowi usil, puxuaun papaxaxun wanen hanowi ole olawik. Teka peteniai amali Jises mamata xexex hawane ape lato put hani itan masin seilon tenen maten.

Tel engel hone huhua hehin, “Kum maamata. Nga tioi ka amulu paxai sasakal Jises, tel laha teleiwen. I ape tap ie. I xahatawen masin ti i kakawen imat. Nahima paxai tesol laha hahanopi i. Ape nahih koseawa honei tesol kahikahin ka Haeu xahateni aliakewen i ti matean. Jises nahih imat ti amuto hani Galili ape amuto ningahi i ien. Nameniwa waliko ti nga kaakane amulu.”

Talowian wanen lalu nahih salili amali Jises. Pate lalu mamata hetekie amuam ape lalu uke ani kikiliu honei tesol kahikahin. Ti he aweisal, Jises sohot hahutuia hani kapi lalu ape i ukek, “Amuam lalap haniwa amulu!” Lalu kiliwau lokuha akeni aen ape lalu lotui i. 10 Jises hone lalu, “Kum maamata! Honewa tesol kahikahik lawak lato nahih haniwa Galili lehe lato ningahi nga ien.”

Puputa ti teka peteniai amali Jises

11 Ti hua hehin nanahiwa he aweisal, teka peteniai amal alia hani Jerusalem kakanei teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon waliko ti i sosohot. 12 Ti lato hongoa, lato apuhini hatapo teka masiwi liai ape lato taneni apeseni kakain. Lato hani teka peteniai amali Jises moni lalap wanen. 13 Lato ukek, “Amuto kaxiwa ka tesol *kahikahi Jises nahima ipong ti amuto mamatih ape xuina tupuan. 14 Ape na Pailat hong tunahi ka kumahe amuto peteni aluluini, amite tukei awamuto.” 15 Teka peteniai amali Jises waxi moni ape lato puas usi waliko ti teka masiwi kakanewen lato. Ape kakaialato i sawat hatapo hani teka *Ju hanima tataen tetelao.

Jises talo tesol kahikahin hani lawe xux

Mk 16:15-18; Lk 24:44-49; Jn 20:19-23; Apo 1:6-8

16 Tesol huopanim tel kahikahi Jises nahih hani he tehu maunten leili Galili, tetesol Jises hone lato atengian. 17 Ti lato ningahiwa i, lato lotui i tuahe teka ti lato kapaxe ka i Jises.

18 Jises xohi hani kapi lato ape i hone lato ukek, “Haeu hanawen nga Masiwi ti lawe waliko ti patul ma tehu pon ie. 19 Aile ape nahih haniwa lawe xux ape aile hasohotua teka seilon kahikahik. Baptaisiwa laha hahitake axe tel Tamak Haeu, nga tel Natun ma *Holi Spirit. 20 Ape hanaua laha usi hatapoi waliko ti nga honewen amuto. Nga kakane hawane amuto, nga kapimuto lian tehue.”

Copyright information for `SSG