a(Isa 40:3)

Matthew 3

Jon Baptis apeseni aweisali tel Masiwi

Mk 1:1-8; Lk 3:1-17

Hina ahang tamusua Jon Baptis i hutui ahutiai kakai Haeu ti i nahih hahaniwa he lohong ti Judia. I ukek, “Towiahua ti saun lialun ti amuto nake nenein ti Haeu i xohiwen!” Jon se tetel seilon *Aisaia kakak imat, i ukek,

“Tel seilon i titilol he lohong,
‘Towiahua ti lialui woumuto
lehe tel Masiwi neini amuto taen i tahiama!’” a 
Jon, soson ma puxuaun uli kamel, teik tahan tin tuahe uli manihuh a anan kukunalel ma xuni awe nini. Seilon ti laha nahih hani kapin, teka ti Jerusalem, ti hatehu Judia ma kakalini toan ti xohixohin kan Jodan. Laha kaxi ahuti lialui woulaha ape i baptaisi laha leili tehu kan Jodan.

Tataen ti Jon ningahiwa kilai teka *Parisi ma teka *Sadusi nahih hahanima kapin ti ukei *baptais, i kakane lato ukek, “Amuto seilon tenen lehomuto huoka! Aita hone amuto ka amuto salia uke ti kaui kawatan ti Haeu hani amuto? Ailewa saun tenen ti i kola ka amuto lioiwen saun lialun. Kum ukekek amuto salia uke ti kaui kawatan nake amuto nakuama ti *Abraham. Nga kakane amuto, Haeu pon kolitiniai tesol pot ie hani kahi nati Abraham! 10 Haeu apeseniwen tea ngolapung. Pata tenen i kum hua alua, i koti hamahusu ape i towi lui hani leili ah.

11 “Nga baptaisi teka seilon ani kan ti kolaian ka laha lioiwen saun lialun tuahe *Jises Krais, tel i sohotuma muhik, i hani laha *Holi Spirit ti kapitialaha. Jises pamu masiwian tetak, masiwiaian ala i kum pon nga unauan. 12 I hiniti seilon masin tel na i hapuasa nuhinuh ti i selai api ti penun. I apuhini api wanen ape i lui xoini penun. Tin masin Jises i towi xoini teka seilon lialun hani leili tehot ah tap tahi pehoan.”

Jon baptaisi Jises

Mk 1:9-11; Lk 3:21-22

13 Lokon ien Jises nahih ti Galili hani kapi Jon ti ukei baptais he kan Jodan. 14 Tuahe Jon towiahu lali namilon. I ukek, “Lehe nga baptaisi o? Ala o baptaisi nga.”

15 Jises hone i, “Tilimuen masin ie. Kalu tua aile usi waliko ti namili Haeu.” Ape Jon sowini.

16 Muhin ti Jises baptais kewa, i xaheale. Maun i hea ape i ningahi Spirit ti Haeu mos hani kapin hanowi tok pux. 17 Tataen ien teik kakain ahuma ti *tone Haeu, “Ie se tel Natuk wanen nga waheni, nga amuke hawane i.”

Copyright information for `SSG