Matthew 6

Sale hualiai teka tap soxi

“Na amuto aile puasain solian, lepeteniwa, kum ailele ti lehe laha sameni amuto. Na amuto aile kola lehe lawe seilon sameni, amuto kum uke kahumuto ti tel Tamamuto Haeu. Na masin amuto huali tel seilon, amuto kum aile kokola hanowi teka seilon leholaha huoka, laha ailele leili *synagog ma he puli lawe seilon. Laha aile lehe teka seilon haxawa axalaha. Nga hone amuto, laha uke hatapoen kahulaha. Na masin amuto huali tel seilon, amuto kum kakaxi hani tel na seilon kalak i lohumuto solian. Na masin amuto huali tel seilon a teka liai kum tioi, tel Tamamuto Haeu lawe i ningahi ape i kahui amuto.

*Jises hanau sale lotu

Mk 11:25; Lk 11:1-4

“Na amuto lotu, amuto kum aile hahanowi teka seilon leholaha huoka. Pahalaha lawe laha lotu ti leili synagog ma ti he puli lawe seilon lehe lawe seilon niningahi laha. Nga hone amuto, laha uke hatapoen kahulaha. Na masin amuto lotu, soh haniwa leili ing, keitiwa aweing ape lotu haniwa tel Tamamuto Haeu. Kalak amuto kum niningahi i, tel Tamamuto lawe i ningahi waliko likihan ti amuto ailele ape i kahui amuto. Na amuto lotu, kum aile hahakila kakain tenen i tua lalolal, hanowi ti teka seilon laha kum tioi Haeu. Laha sokok Haeu hong laha nake lotu ti laha pate weluwelun. Amuto kum hahanowi ti laha. Tel Tamamuto hoi liai i tioiwen waliko tenen amuto tae, imat ti amuto kamea.

“Na amuto lotu, amuto kak kewak:

“‘Tel Tamamite Haeu,
amite sameni o nake o pate tuah wanen.
10 Pahamite o neiniwa ma ngahatiwa amite.
Hualima amite usiam hanowi tetesol lato kapim
leili tonam.
11 Axima amite an tapai ti ngain tehu tehu.
12 Oxoxiwa amite ti kawatan ti lialui woumite,
masin ti amite oxoxi seilon liai ti kawatan
ti waliko lialun laha aile hani amite.
13 O kum hahani amite totohong ailan
lehe amite kum aile saun lialun.
Ape awaiwa amite ti *Satan
ma teka *spirit lialun tetan.’
14 “Na masin amuto oxoxi seilon liai ti kawatan ti waliko lialun laha aile hani amuto, tel Tamamuto Haeu tin i oxoxi amuto ti kawatan ti lialui woumuto. 15 Tuahe na amuto kum oxoxi seilon liai ti kawatan ti waliko lialun laha aile hani amuto, tel Tamamuto tin i kum oxoxi amuto ti kawatan ti waliko lialun amuto ailewen.

Jises hanau sale haliniai an

16 “Ti amuto halini an hualiai lotu ti amuto hani Haeu, kum aile kokola he kawamuto, hanowi ti teka seilon leholaha huoka lawe to ailele. Laha aile kola lehe hatesol seilon tioi ka laha hahalini an. Nga hone amuto, laha uke hatapoen kahulaha. 17 Tuahe na amuto halini an, nuhiwa kawamuto ma hexiwa ukumuto. 18 Amuto aile kewak ien lehe laha kum tioi ka amuto hahalini an. Pake tel Tamamuto Haeu, amuto kum niningahi, i tioi. Lawe i ningahi waliko likihan ti amuto ailele ape i kahui amuto.

Sale apuhiniai soxi

Lk 12:33-34

19 “Amuto kum apuhini hahakila waliko solian tenen tenen ti itan ie. I aneso lialu ma teka seilon ti xuxuina waxi. 20 Hani hatapoa kuimuto ma namilomuto haniwa Haeu. Ie masin ka amuto apepeseni kahumuto ti tonan. Tesol ien tap tahi lialuan ma tap teka xuxuina. 21 Namilomuto toi waliko tuah ti amuto. Aile ape kewa Haeu kapitiai namilomuto.

Namili seilon masin tehu kamaian

Lk 11:34-36

22 “Namilomuto masin tehu kamaiamuto. Aile ape na namilomuto solian, amuto xuhai xewan ti saun solian. 23 Tuahe na namilomuto lialun, amuto xuhai tilokoan ti saun lialun. Ien masin ka kamaiamuto i peh ape amuto leili lalape tilokoan.

O kum puas uke hahitake masiwi hua

Lk 16:13

24 “Amuto kum puas uke hahitake masiwi hua, uke amuto waheni tel ape amuto watakai tel, amuto hong kakai tel ape kum hong tel. Amuto kum aile uke puase Haeu na masin namilomuto tin xoxoan ti ngahoi moni.

Kum hahakila namil

Lk 12:22-31

25 “Nga hone amuto, kum namiloi hahakila an, unumamuto ma sosomuto. Sale totonamuto seilon pamu tuah ti an a tupuamuto pamu tuah ti maia. 26 Paxaiwa manixux, laha kum seseini ma apupuhini an a tel Tamamuto Haeu ngangahati laha! Nga kakane hawane amuto ka Haeu namiloi ukek amuto pamu tuah ti manixux. 27 Kaie amuto pon hawelu ahekei tuahe na teik totonamuto ti amuto to nanamiloi?

28 “Ape kalahai amuto to nanamiloi maia? Paxaiwa sale xexei palawa. Laha malang puas sawitiai maia sosolaha! 29 Tuahe nga hone amuto, kalak taen tel masiwi *Solomon, soson, maia ma hatesol soliai waliko tetan, i kum pon soliai palawa. 30 Haeu tel i ngangahati pahoah, i ie tetelao ape letu laha lui xoini. Kaie kumahe pamu i ngahati aluluini amuto? Amuto tap namil xoxoan ti Haeu.

31 “Ape amuto kum namiloi ukekek, ‘Kaie anak, unumak ma sosok nga kema ia?’ 32 Tesol waliko ien, teka laha kum tioi Haeu to namiloi hahakila. Tel Tamamuto Haeu tioi waliko ti amuto tap. 33 Haniwa i neini amuto ape ailewa waliko tenen i hamuamua i. Ape i hani amuto hatesol waliko ien. 34 Kum namiloi hahakila waliko ti na i sohot letu. Waliko ti letu, tiliwen ti letu. Amuto kum huhukumini kawatan ti ngain tehu tehu.

Copyright information for `SSG