Matthew 7

Kum kak hahalialu woi seilon liai

Lk 6:37-42

“Kum kak hahalialu woi seilon liai lehe Haeu kum lengeini amuto. Haeu nam kolongeni woumuto hanowi na amuto nam kolongeni woi teka liai. Ape i aile hani amuto waliko tenen na amuto aile hani teka liai.

“Kum hahanowi teka laha kak halialu woi seilon liai a laha kum paxai tioi puki lialui woulaha. Laha masin teka seilon laha ningahi teik masiap kokol he puli tel seilon liai a laha kum paxai tioi teik masiap lalap he puki pulalaha. Lehe amuto hone ukek ia tel seilon liai, ‘Hanima nga xaxaweni teik masiap kokol he pulam’ na masin puki amuto teik masiap lalap he pulamuto? Seilon tenen lehomuto huoka! Amuto xaxawenimua teik masiap lalap he pulamuto ape muhin ien amuto paxapax alua ti xaxaweniai teik masiap kokol he puli tel seilon liai.

“Kum kaxi hahanau kakai Haeu hani teka laha watakai hawane i. Laha aile hanowi ti sinen ma pou. Na amuto towi hani lato waliko tenen tuah, lato tuhi pexi halialu ape lato towiahu atalahi amuto. Tin masin teka laha watakai hawane Haeu, laha hil pahoi aliake amuto ape laha kak halialu kakai Haeu.

Kamei talingoiwa Haeu

Lk 11:9-13

“Amuto kamei talingoiwa ape Haeu hani amuto waliko ti amuto kakamea. Upia talingoiwa ape Haeu huali amuto tunahian. Kikini talingoiwa kahip ape Haeu hei hani amuto. Teka na laha kamea, Haeu hani laha. Tel na i upia, Haeu huali i tunahian. Teka na laha kikini talingoi kahip, Haeu hei hani laha.

“Na natumuto kamea an, kaie amuto hani i pot? 10 Na natumuto kamea xixi, amuto hani i weiko? 11 Kalak woumuto lialun, amuto tioi haniai waliko solian hani natumuto. Tuahe Haeu tel Tamamuto i hani amuto pamu kilaian ti na amuto kamei i.

12 “Aile haniwa seilon liai saun tenen pahamuto laha aile haniwa amuto. Tenen saun ien i salangawe *nauna ti Moses ma *teka kuluiai kakai Haeu.

Aweisal omiomin ma mamanahan

Lk 13:24-25

13 “Nahih usiwa tewau aweisal omiomin kane tesol *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Tewau aweisal hani tesol ti kawatan tap tahi tapoan i mamanahan ma pate malimun ape pate kilan seilon nanahih ien. 14 Ape tewau aweisal kane tesol tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan, i se omiomin a pate ailan ma pate palai seilon tunahian.

Tea pata ma huan

Lk 6:43-45

15 “Amuto kanipetiwa teka seilon laha woinakon kuluiai kakai Haeu. Paxaialaha ti melal masin *sipsip tuahe ti leilon laha masin sinen tenen tumun pate kalimen. 16 Amuto paxai tioi laha ti sale pupuasalaha. Au i kum hahuama huai laku ape sawaul i kum hahuama huai ul. 17 Pata xexean solian, huan solian a pata xexean lialun, huan lialun. 18 Pata tenen xexean solian, huan kumahe lialun ape pata xexean lialun, huan kumahe solian. 19 Tenen pata na i kum hua alua, laha koti hamahusu ape lui xaxaweni. 20 Aile ape amuto tioi teka seilon woinakon kuluiai kakai Haeu na amuto paxai ani pupuasalaha.

Teka woinakon kahikahi *Jises

Lk 6:46

21 “Teka laha axai nga Masiwi, kumahe hatesol soh hani tesol *tone Haeu ti neiniai lawe seilon, mewenae teka na laha puas usi waliko ti tel Tamak Haeu pahan. 22 Tehu ngain tapeinan ti Haeu hiniti seilon, kilan teka laha kum puas usi kakai Haeu laha hone nga ukek, ‘Tel Masiwi, hahitake axam amite kului kakai Haeu, amite usi xaxaweni *spirit lialun ma aile kilan waliko lalap ti i kola pohem.’ 23 Ape nga kakane laha, ‘Nga kum tioi amuto. Xaxaua tetak amuto seilon lialun!’

Puas usiai kakai Jises

Lk 6:47-49

24 “Na amuto hong kakaiak ape puas usi, amuto masin seilon tenen hina namilon. I atai tehu ingan he hepekeun ailan. 25 Akah lalap uxalih, weu lalap hutomile, aupol kuin taheilih tehu ingan tuahe i tai put manan nake i hahatuhi he hepekeun ailan. 26 Tuahe na amuto hong kakaiak a kum puas usi, amuto masin seilon tenen tap namilon. I atai ingan he hepekeun wakiakin. 27 Akah lalap uxalih, weu lalap hutomile, aupol kuin taheilih tehu ingan ape i manan. Malehe ape lialui mananaian!”

28 Taen Jises kak hatapoa, teka laha apupuha laha hong ong amuke hawane sale kakaian. 29 I kumahe masin *teka hanaui nauna ti Moses, kakaian masin ka i tel pamu masiwian ti lato.

Copyright information for `SSG