a(Isa 53:4)

Matthew 8

Jises haewia tel seilon naxe tinun hakaliape i

Mk 1:40-45; Lk 5:12-16

Muhin ti *Jises hanau kewa teka seilon, i mos alialih he maunten ape kilan wanen seilon nahih kahiti i. Tel seilon hina nax lialun he tinun nahih hani kapin, i lokuha mateiwaun ape i ukek, “Tel Masiwi, na o waheni, xaxaweniwa naxe tinuk lehe nga hau alia.”

Jises tulini aka soti tel seilon. I ukek, “Nga waheni. Ewiwa ma haua!” Ti i kakawa tel seilon ewi huluta. Ape Jises hone i, “Kum kaxi hahani teka seilon liai. Nahih sawi haniwa kapi tel *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon lehe i paxai kalisi tinum. Kau hetekiewa huok manixux ti haniai Haeu masin ti *Moses kakawen. Ien kola haniai teka seilon ka o ewiwen ape pon o hukuma hani kapi laha.”

Jises haewia tel unaui tel masiwi ti hile ti *Rom

Lk 7:1-10

Ti Jises tahia haniwa Kapenaum, tel masiwi ti hile ti Rom kamei i huhual. I ukek, “Tel masiwi, tel unauak pate tinun engeeng leili ing, tupuan maten ma pate i lamani tinun.”

Jises ukek, “Nga nahima aile haewiaian.”

Tel seilon pahoi ukek, “Oie tel masiwi, kumahe. O pate masiwi kasia ti na o nahih hanima leili ingak. O tua kakawa ape tel unauak i ewi. Nga tin hina seilon pamu masiwian tetak ma tin hina seilon ti hile hahitakak. Na nga hone tel, ‘Nahiwa,’ i nahih. Na nga hone tel, ‘Nahima,’ i nahima. Ape na nga talo tel unauak, ‘Ailewa tetenen,’ i aile.”

10 Ti Jises hongoa, pate i ongake ape i hone teka seilon kakahiti i, “Nga kakane amuto, ti leili *Israel nga tai tutunah tel seilon i hina namil xoxoan tetak masin tel seilon ti Rom ie. 11 Nga kakane hawane amuto, ngain telao ti Haeu hiniti hatesol seilon, kilan laha ahuma xux tesol tesol ape to kapi *Abraham, Aisak ma *Jekop ti tehu angiain lalap Haeu apepeseni leili tonan. 12 Tuahe teteka seilon ala ti Haeu, teka ien Haeu towi xoini hani he tilokoan. Laha tang lialu ma atalahi hamekimeki nisulaha nake moloan lalap tap tahi tapoan.”

13 Ape Jises hone tel masiwi ti teka seilon ti hile, “Nahih haniwa ingam. Nake o soh ka nga pon haewia tel unauam, i sohot.” Tataen ien wanen tel unauan ewi huluta.

Jises haewia kilan seilon

Mk 1:29-34; Lk 4:38-41

14 Jises nahih hani leili ingi Pita ape i paxai tunahi tel hehin ihai Pita tinun engeeng he sau. Lul tunahi i. 15 Ti Jises aka sotiwa minan, tinun ewi. Ape se i xahat apeseni ani Jises.

16 Ti ape alohah, teka seilon hakahita hani Jises kilan seilon ti *spirit lialun kapiti hahalialu. Kakain tehue Jises xaxaweni hatapo teka spirit lialun ape i haewia hatesol seilon tinun. 17 Waliko ien i haponowi hawane waliko ti *Aisaia tel kuluiai kakai Haeu kak kilamiwen,

“I xaxaweni nax tenen tenen ti kaha.” a 

Sale kahitiai Jises

Lk 9:51-62

18 Ti Jises ningahiwa kilai teka seilon kapin, i hone tesol kahikahin lang haniai sai liai tepaun ti kanitax Galili. 19 Tel seilon ti hanaui nauna ti Moses, i nahih hani kapin ape i ukek, “Tel masiwi, tesol tesol na o nahih, nga kahiti o. Nga lawe kahikahim.”

20 Tuahe Jises pahoi i ukek, “Sinen hina walun, manixux hina ingan a nga, *tel Nati Seilon, tap tuahe tesol na tone hanawaiak.”

21 Tel seilon liai, tel ti kahikahin, hone i ukek, “Tel masiwi, nga aunimu tel tamak atengi tataen i matewa ape nga tihini.”

22 Tuahe Jises pahoi i ukek, “O kahitima nga. Teka seilon kumahe ti Haeu laha masin seilon maten. Tiliwen teka ien tihiniai teka maten.”

Jises hamonga tehu ahon lalap

Mk 4:35-41; Lk 8:22-25

23 Jises ku haniwa he tea koap ape tesol kahikahin kuoxi i. 24 Tai kue, ahon lalap tunahi lato. Laman i hutomi tea koap. A Jises i mamatih. 25 Tesol kahikahin hangoni i. Lato ukek, “Tel Masiwi, hualiwa kako uke kako taxix mat!”

26 Jises ukek, “Alahan ka pate amuto mamata? Nakon amuto tap namil xoxoan ti Haeu?” I xahatawa ape i kakane aupol ma laman, “Mongawa!” Ape i tuxi.

27 Tesol kahikahin pate lato tataxini, “Seilon lahan tetenen? Taen aupol ma kanitax hong usi kakaian!”

Jises haewia hua seilon spirit lialun kapiti hahalialu

Mk 5:1-20; Lk 8:26-29

28 Jises kolia hani pape kanitax Galili sai liai tepaun, hepekeun ti Gadara. Hua seilon lalu sohotuma he amal ti ien nahih pahoima i. Spirit lialun kapiti halialu lalu ape lalu se lengean wanen. Aile ape tap tel seilon nanahih tewau aweisal ien. 29 Ti lalu ningahiwa Jises, tesol spirit lialun leilolalu ausini, “Tel Nati Haeu, o paham waliko la ti amite? O nanahima ti aile halialuamite? I tai meiwa ngain ti Haeu kikilami.”

30 Xohixohin ien, kilan pou exiex. 31 Tesol spirit lialun kamei eliel Jises, “Na masin o usi ahuti amite, talo haniwa amite leili tesol pou.”

32 Salan, Jises hone lato, “Amuto nahiwa!” Ape lato ahuta soh hani leili tesol pou. Hatesol pou ien kiliwau mosua ti he sahikekean tamus hani itax ape lato waut mat. 33 Tesol ngahatiai pou, lato mamata kiliwau hani taon ape kaxi sawateni waliko ti i sosohot. Tin lato kaxi hetekie waliko ti i sohot hani huhua seilon spirit lialun kapiti halialu lalu. 34 Ape kilan wanen seilon ti tehu taon ien, laha nahih upia Jises. Ti laha tunahiwa, laha kamei eliel i ti nahih saliliai hepekeunaulaha.

Copyright information for `SSG