Philippians 1

Teik pas ie ti Pol ma Timoti hua unaui *Jises Krais hani amuto hatesol teka *kahikahi Jises Krais ti Pilipai hetekie teka masiwi ti amuto ma teka hualialato.

Nga kamei Haeu tel Tamakako ma Jises Krais tel Masiwi lehe lalu aile kola lalape soliaialalu hani amuto ma hatona hasolia tiamuto.

Pol lotu huali teka Pilipai

Na nga namiloiwa amuto, lawe nga kak kemulik hani Haeu tel Masiwi tetak. Lawe lotu tetak ti hualiamuto hatesol, nga lotu hehetekie amuam nake huhual ti amuto hahani nga ti kaxi ahutiai *meng solian ti Jises Krais se lilian ti amuto hong sohoa tenen meng ien hanima taen aope ie. Ape nga soh hawane ka Haeu, tel i hutuiwen puasain solian leilomuto, i aile tatale atengi tilian, tataen ti Jises Krais aliama.

Nga to nanamiloi amuto ukek ien nake amuto tone atek wanen. Amuto tin masin nga, amuto ukewen solian ti Haeu ti nga leili kalabus ie ma ti nga melal kak papahoi teka laha kak wawatakai meng solian ti Jises Krais. Ape nga kaxi haxewa hani laha ka tenen meng ien se salan wanen. Haeu tioi ka pahak wanen nga paxai amuto nake nga waheni hawane amuto hanowi ti Jises Krais.

Nga kamei Haeu lehe wawahen ti wasolamuto i lap ahe tatale hetekie anesoamuto ti Haeu ma lehe paxai tioi aluiniai waliko. 10 Na i sohot ukek ien, amuto tioi hawane waliko tenen tuah ma waliko tenen solian ti na amuto aile, ape amuto sohot seilon sawisawin ma tap tel i pon tieniamuto atengi tataen ti aliai *Krais. 11 Ape hetekie huhual ti Jises Krais amuto pon hasohotui kilan saun solian ti hasoliai axe Haeu ma samenian.

Pol amuam ti laha kaxi ahuti meng solian ti Jises

12 Tesol akikik ti Krais, pahak amuto tioiwa, waliko tenen i sohot hahani nga pate i huali sawateniai meng solian ti Jises Krais. 13 Aile ape hatesol seilon ie hetekie teka peteniai ingi teka masiwi ti *Rom laha tioi ka nga kakalabus ie nake nga ailele puase Krais. 14 Nake ti xoxoi namilok ti Haeu kalak nga kakalabus, kilan teka kahikahi Krais kaxi mamatuke menge Haeu, tap laha mamata.

15 Salan teka laha kakaxi meng solian ti Jises nake pahalaha laha pamu tuah tetak ma xoiniak. Tuahe teka liai laha ailele ti soliai namilolaha. 16 Teteka ien laha kakaxi meng solian ti Jises Krais nake laha waheni hawane nga ma laha tioi ka nga kakalabus ie nake ti kak pahoiai teka laha kak wawatakai tenen meng ien. 17 Tuahe teka liai laha kakaxi menge Krais kumahe ti soliai namilolaha. Pahalaha seilon tua hong usiwa ma sameniwa laha. Laha sokok puasalaha ien i axi palahi aheheke nga kawatan ti nga leili kalabus. 18 Tuahe nga kum namiloi waxi tesol waliko ien. I kum kongini uke kaxiai meng solian ti Krais. Nga amuam ti laha kaxi ahuhuti puase Krais na laha ailele ti soliai namilolaha ma na kumahe. Salan wanen nga amuam tatale. 19 Nga tioi ka Haeu awai nga ti waliko lialun nake amuto lotu huhuali nga ma Spirit ti Jises Krais lawe i hahakui nga.

Pol se unaui Krais wanen

20 Ti xoxoi namilok nga tohongi eliel hawane nga kum aile waliko tenen i hahiena nga. Pahak wanen nga kaxi matuke tatale puase Krais lehe hatesol waliko nga aile ti nga moihin tutuen i haxawa axan ape kalak na nga mat, sale mateak tin i haxawa axan. 21 Solian ti nga moihin nake nga se unaui Krais tuahe pamu soliaian ti na nga mat nake ape nga to hawane kapin. 22 Na nga to welu ahe he tehu pon ie, nga aile hakila puasain solian ti Krais. Nga kum tioi tetenen pamu nga waheni, tiliwen nga moihin ka na nga mat. 23 Namilok i uke huonen. Pahak wanen nga salili tehu pon ie lehe nga to hawane kapi Krais nake se pamu solian tetak. 24 Tuahe pamu solian ti amuto na nga tiliwen ie.

25 Namilok xoxoan wanen nga tiliwen. Pate solian ti nga puas tatale wasolamuto ti hualiamuto lehe amuto hina amuam nake xoxoi namilomuto ti Krais i kui ahe. 26 Na masin nga tahia alia haniwa kapimuto, amuto sameni hawane Jises Krais ti lawe waliko i aile haniwen nga.

Pol hakui teka Pilipai ti tu xox tatalewa ti Krais

27 Ape waliko tuah tetenen, sale woumuto kewak ka i usi hahawane waliko ti meng solian ti Krais hahanau nake amuto seilon ti Haeu. Na amuto aile ukek ien, kalak na nga kapimuto ma na nga tua hongohong sale pupuasamuto, nga tioi ka amuto hukuma hetekie hani Jises Krais ti namil teikawe ma amuto haeliel pahoiai teka laha wawatakai meng solian tetan. 28 Amuto kum maamata teka laha hil pahoi amuto. Na amuto tu xox eliel ti Krais, ien se kolakol ka imuh Haeu axi laha kawatan ape i hani amuto tonain kapin ti tap tahi tapoan. 29 Tuahe Haeu hapohea amuto kumahe mewenae lehe amuto soh ti Krais, tin lehe amuto kau hetekie moloan ma kawatan nake amuto kahikahin. 30 Kawatan ti ape amuto tutunahi se masin ti imat i tutunahi nga. Ape amuto tioi ka aope ie nga kakau tutuen tenen kawatan ien.

Copyright information for `SSG