Philippians 2

Teheniwa kako hanowi ti *Krais teheni i

Ti amuto hukuma hetekie hani kapi Krais, kaie i hakui amuto? Kaie wawahen tetan i hamatua amuto? Kaie amuto pakata hahani *Holi Spirit? Kaie Krais kola hani amuto soliai tatahan tetan? Na masin ien, kewa namilomuto teikawe, amuto he wawahenawa ma puas hetekiewa ti namil tenenawe. Na amuto aile tesol waliko ien, i hamuamua hawane nga.

Kum namiloi aliliake mewenae amuto ma kum ailele waliko ti lehe seilon sameni amuto. Kum haxawa aliliake amuto, namiloi kewak seilon liai pamu tuah ti amuto. Namiloiwa ailei waliko solian hani seilon liai kumahe mewenae na solian ti amuto.

Ti lawe namilomuto, usi hatapo hawanewa namili *Jises Krais.

Kalak i se Haeu,
i kum aka kongini tesol totone Haeu.
I aka lioi soliai totone Haeu
ape i teheni i hanowi tel tuahe unaui
seilon lokon ti i sohotuma seilon.
Ti i he tehu pon ie, i teheni hawane i
ti hong usiai namili tel Taman Haeu
hani taen ti matean he kros
hanowi seilon tenen woun lialun.
Aile ape Haeu haxawa hawane i
ape hana i pamu tuah ti lawe seilon.
10 Haeu aile ukek ien lehe teka patul he
tonan, teka ti itan ie ma teka maten
laha hatesol lokuha hani Jises Krais
ti samenian.
11 Ape lawe seilon kaxi hei ka
Jises Krais i tel Masiwi tapein.
Ti laha aile ukek ien,
se laha hahaxawa axe Haeu tel Taman.

Kako masin xewan ti haxewai seilon

12 Tesol soliai akikik ti Krais, nga tioi lawe amuto hong usi Haeu. Aile ape amuto puas aka matainiwa ti ailei hatesol waliko solian hanowi seilon tenen Haeu awawai ti kawatan ti lialui woulaha. Amuto aile tatalewa kumahe mewenae na nga kapimuto, puas eliel ahewa kalak na nga tap. 13 Puki Haeu pupuas leilomuto. I hanamiloa ma hapohea amuto ti ailei waliko tenen i amuke.

14 Ti lawe puasain na amuto aile, kum aile hahakila kakain ma kum kak hapatapat. 15 Ti lawe waliko na amuto aile, hanowiwa ti teka seilon sawisawin lehe tap tel pon tieniamuto ti tenen na waliko. Amuto se nati Haeu, aile ape nahih alua hawanewa wasole teka seilon woulaha pate lialun lehe amuto masin xewan ti haxewaialaha hanowi kamai kohot i haxewa maun. 16 Soh elieliwa ma kaxi haniwa seilon liai meng ti sale ukei *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan lehe nga amuam hawane tataen ti Krais aliama nake puasak ti nga ailele wasolamuto i tai xoina. 17 Ape nga amuam akati amuto, kalak na nga mat ti kaui kawatan nake ti kaxiai *meng solian ti Jises masin ti amuto kau kawatan nake ti hong sohoi tenen meng ien. Nga amuam nake kawatan ti nga kakau se hualiamuto. 18 Amuto tin amuam akatima nga.

Namili Pol ti taloi Timoti hani Pilipai

19 Na masin Jises tel Masiwi pahan, kumahe kuen ape nga talo Timoti hani kapimuto. Ti na i aliama i hamuamua nga na i kaxi hani nga waliko solian ti i sosohot wasolamuto. 20 Tap tel liai kapik ie i namiloi eliel hawane sale totonamuto hanowi ti Timoti. 21 Teka liai lawe laha namiloi aliake puki laha kumahe laha nanamiloi waliko ti Jises Krais pahan. 22 Tuahe amuto tioi ka Timoti kola hawanewen ka i tel unaui Krais wanen. I pupuas kapik kaxiai meng solian ti Jises. I huali nga hanowi tel akaik huali tel taman. 23 Namilok wanen hakaui Timoti hani kapimuto tataen na nga tioiwa waliko tenen na i sohot hani nga ie. 24 Nga soh hawane ka tel Masiwi tin pahan nga sohot paxai amuto. Kumahe kuen ape nga sohotua.

Pol hakau aliake Epaprodaitus hani kapi teka Pilipai

25 Tuahe nga nanamiloi na imat nga hakau aliake hanimu amuto Epaprodaitus, tetel amuto taloma hualiak ti tenen na nga tae. I tel akikik ti Krais, i puas pakata hahawane kapik ma i huhuali nga ti kak pahoiai teka laha kak wawatakai meng solian ti Jises Krais. 26 Pahan wanen i alia hani tesol puki tonan ti paxaiamuto. Tian kawat hawane nake amuto hongoen ka i tinun. 27 Salan wanen i tinun, sikole i mat. Tuahe Haeu kola hani i tatahan tetan ma tin hetekie hani nga nake na i mat haselawen i palahi aheke kawatan tetak.

28 Aile ape namilok wanen ti hakau aliakean lehe amuto amuam alia na amuto paxaiwa i. Tenen ien i hapau lalape namilok ti amuto. 29 Waxi auniwa i hetekie amuam nake i tel akikimuto ti Krais. Aile hasolia haniwa i ma teteka seilon laha masin i. 30 I hani hatapo tupuan ailei puase Krais kalak kilan kawatan ape sikole i mat ti i huhuali nga waliko ti amuto kum aile uke nake amuto xauxaun tetak.

Copyright information for `SSG