Philippians 3

Waliko ti *Krais aile pamu tuah ti lawe waliko

Tesol akikik ti Krais, amuamua nake amuto pakata hehetekie hani *Jises tel Masiwi. Nga kum waxi na nga to kaxi tuhi hahani amuto waliko ti imat nga kaxiwen. Nga ailele ti solian ti amuto.

Lepeta hawanewa teka seilon laha lungei amuto ti ailei *teik kikilam ti kotiai uli walikoumuto ti usiai saun ti teka Ju. Puasalaha pate lialun, i kum kau anan. Laha masin teka pahalaha koti xaxaweniai soxi tini seilon. Kumahe salan laha soh hawane ti Jises Krais. Se kako teteka seilon ti Haeu wanen, kumahe lato. Kako teteka ti *Holi Spirit kakapiti ti lotuiai Haeu. Kumahe ka kako sameni aliake kako ti soliai puasakako. Kako kum kak ukekek kako sawisawin na kako aile saun solian. Kako se sameniai Jises Krais ti waliko i aile haniwen kako.

Puki nga, hina salangawan na nga sameni puasak, pamu i xoini teka liai. Nga tel akiki Ju wanen, tel ti teka *Israel. Nga nakuama ti Benjamin tel nati *Jekop. Muhi ngain tepanim toluhu ti takahak, laha aile hani nga teik kikilam ti kotiai uli walikouk ti usiai saun ti teka Ju. Tamak tinak lalu Ju wanen ma nga se tin Ju wanen. Ti imat nga usi hatapo hahawane hatesol nauna ma saun ti teka Ju nake nga tel *Parisi. Namilok i eliel hawane ti ailei puase Haeu. Ti xoxoi namilok ien nga aile halialu teka kahikahi Krais nake nga sokok i hamuamua Haeu. Tap tel pon tieniak ti tenen na waliko nake nga usi hatapo hahawane hatesol nauna ma saun ti teka Ju.

Tuahe tesol waliko kemuk nga sokok pate tuah tetak, aope ie ape nga tioiwen ka tap pupuasan nake waliko ti Jises Krais aile i pamu tuah. Salan, lawe waliko tap pupuasan na nga kolongeni hani solian ti tioiai Jises Krais tel Masiwi tetak. Nga paxai ukek waliko ien tuahe masin masiap. Nake ti Jises Krais, nga lioi hatapo tesol waliko ien lehe nga sohot hawane seilon tetan ape nga pakata xox hawane hani kapin. Haeu namiloi ukek nga seilon sawisawin kumahe nake nga usi hahatapo nauna ma saun ti teka Ju tuahe nake ti xoxoi namilok ti Krais. Haeu namiloi ukek wasolakako hani kapin i sawi mewenae na kako soh hawane ti Krais. 10 Pahak wanen nga tioi hawane Krais. Pahak tenen pohe Haeu ti i hamoiha aliake Krais i puas hawane leilok ma tin nga tuai hawane Jises ti kaui kawatan hani tataen ti mateak. 11 Ti aweisal tewau ien nga soh ka Haeu xahateni aliake nga ti mateak.

Tu xox tatalewa lehe kako sohot seilon tenen Krais pahan

12 Kumahe nga ukek nga waxainiwen ailei tesol waliko ien ma na nga hoi liai seilon tenen sawisawin wanen. Tuahe nga eliel hawane lehe nga sohot seilon tenen ti Jises Krais pahan nake i kilami nga seilon tetan. 13 Tesol akikik ti Krais, nga kum namiloi ukek ka nga waxainiwen. Tuahe nga hana hatapo hawane kuik ti ailei waliko tetenen, nga kum namiloi waxi waliko ti i tamusuen, nga hana hatapo tupuak hani ailei waliko ti tutuen nga tai aile. 14 Aile ape nga puas eliel tatale atengi tataen Haeu hani nga kahuk, ti i waxi nga hani tesol tonan nake nga pakata xox kapi Jises Krais.

15 Kako teteka *kahikahi Jises wanen, kako hana hatapoa namilokako ti usiai waliko ti nga kakak. Na teka ti amuto laha namiloi watakai kakaiak, pake Haeu haxewa namilolaha. 16 Tuahe waliko tuah tetenen, kako aile tatalewa waliko ti kako tioi ka Haeu pahan.

17 Tesol akikik ti Krais, amuto hatesol aile usiwa pupuasak ma tin paxai ukenewa saun ti teka laha aile usiusi woumite. 18 Tuahe kilan teka woulaha kola ka laha watakai meng ti matei Jises Krais he *kros. Nga kaxi hakila haniwen amuto tenen ien ti imat ape nga kaxi ulei hani amuto hetekie lalape tatahan tetak. 19 Pahalaha mewenae hamuamui tupualaha. Laha sameni aliake laha ti ailei waliko tenen ala laha hienake. Namilolaha mewenae toi waliko ti tehu pon ie. Laha pake kane tesol ti kaui kawatan tap tahi tapoan. Tetesol ien Haeu aile halialu tamusuke laha. 20 Tuahe hanima kako, totonakako wanen se tesol *tone Haeu. Ape kako mon atetengi aliai Jises Krais tel Masiwi i toto ien. I tetel awaiakako ti kawatan ti lialui woukako. 21 I hina poh ti hana hatapoi lawe waliko hani hahitakan. Ape i hapuasa tenen poh ien ti sohiai tupuakako tenen aneso i lialu lehe kako uke tupuakako haun tenen tap tahi lialuan masin alia puki tupuan ti Haeu xahateni aliake i ti matean.

Copyright information for `SSG