Philippians 4

Tesol soliai akikik ti *Krais, tu xox tatalewa usiai *Jises tel Masiwi. Nga waheni amuto ma pahak wanen paxaiamuto. Nga sameni ma amuke hawane amuto nake soliai puasamuto i kola ani pupuasak.

Nauna ti Pol

Eudia ma Sintike, nga kamei eliel amulu ti hasawiai wasolamulu ma puas hetekie hanowiwa tuan solian nake ati amulu ti Krais tel Masiwi. Ape nga kamei o, tel puas akatak wanen, hualiwa lalu nake lalu puas eliel hahawane kapik ti kaxiai *meng solian ti Jises Krais. Tin lalu puas akatiwen Klemen ma teka tuauk liai, teteka Haeu hana konginiwen axalaha ti ukei tonain kapin ti tap tahi tapoan.

Lawe amuto amuamua nake ti Jises tel Masiwi. Nga kakane ulea amuto, amuam hawanewa! Aile aluiniwa lawe seilon. Nameniwa ka Jises tel Masiwi i lawe xohixohin kapimuto.

Kum namiloi hahakila tenen na waliko, tuahe leili lotu ti amuto, kameiwa Haeu waliko tenen ti amuto tae ma kak kemulik haniwa i ti lawe waliko. Na amuto aile ukek ien, Haeu hatona hasolia tiamuto. Ien se tuah wanen, soliaian seilon kum pon namiloi usian. Na masin kawatan tunahi amuto, i hakui namilomuto ma tiamuto nake amuto seilon ti Jises Krais.

Tesol akikik ti Krais, pahak amuto hana hatapoa namilomuto ti tesol waliko ie, waliko tenen salan, sawisawin ma solian, waliko tenen Haeu paxai ukek tuah ma saun tenen pate solian ti seilon paxai waheni ma sameni. Ape aile usiwa waliko ti nga hahanau amuto ti lawe kakaiak ma pupuasak. Na amuto aile ukek ien, Haeu, tel hatona hasoliai tiakako, i lawe kapimuto.

Pol kak kemulik hani teka Pilipai

10 Nga amuam hawane ma nga haxawa axe Jises tel Masiwi ti huhual ti amuto. I kola ka amuto nanamiloi tutuen nga. Nga tioi ka lawe amuto nanameni nga tuahe ti imat amuto kum tunah tehu taun ti hualiak. 11 Kumahe nga kak ukek ien nake nga tae ti tenen na waliko. Nga ape maloan, kalak solian ma na lialun tunahi nga, nga amuam tatale. 12 Hahuonen i tunahiwen nga, hina taun ti nga kilan soxi ma hina nga tae. Nga hanauen sale aweisal ti nga to amuam tatale, kalak nga hina an, soxi ma na tap. 13 Nga pon waxainiai lawe waliko nake Krais hakui nga. 14 Tuahe pate solian wanen ti amuto huali nga ti kawatan tetak.

15 Masin ti amuto teka Pilipai tioi, lokon ti uli amuto hongoa meng solian ti Jises ti nga lua salili Masedonia texux xuxumuto, tap teka *kahikahi Jises liai hualiwen nga. Mewenae amuto huhuali nga. 16 Ape ti nga tutuen Tesalonika, imat ti nga lua salili Masedonia, kumahe tehue huhual amuto hakau hanima nga. 17 Kumahe nga kak ukek lehe amuto axi nga waliko. Pahak wanen Haeu aile hasolia haniwa amuto ti soliai puasamuto.

18 Ti aope ie nga tapan wanen lawe waliko. Nga kewen huhual ti amuto hanima Epaprodaitus haniak ape i akulaiwen waliko ti pahak. Haeu amuke hawane saun ti amuto aile hahani nga. Ien masin waliko tenen poun pate solian ti teka seilon kau hani Haeu. 19 Ape Haeu tel Masiwi tetak tin i hapono hatapo amuto kilan waliko solian tetan nake amuto papakata kapi Jises Krais.

20 Kako haxawawa Haeu tel Tamakako lian tehue. *Salan wanen.

Tiliai kakai Pol

21 Amuam tetak haniwa hatesol kahikahi Jises Krais ti Pilipai. Tesol akikikako ti Krais kapik tin lato hakaua amuam ti lato. 22 Ape hatesol kahikahi Jises liai tin laha hakaua amuam ti laha, kasinan teka laha pupuas leili ingi *Sisa tel masiwi tapein ti *Rom.

23 Ti tiliai kakaiak nga kamei tel Masiwi Jises Krais ti aile hasolia hawane haniamuto hatesol.

••••••••••

Copyright information for `SSG