Revelation of John 1

Hutuan

Haeu hatakei hani *Jises Krais waliko ti he teik pepa ie lehe i kola hani teka laha soh tetan waliko ti lehe i sohot. Aile ape i talo tel engelaun kola haniak nga Jon, tel unauan. Ape nga kakaxi hatesol waliko ti nga ningahiwen. Tesol waliko ien salan kakai Haeu kola haniakako sale Jises Krais.

Haeu aile hasolia hani teka laha ridai ma hong auni tesol kakain i ahuma tetan ti nga tatai ie nake taun ti sohotui tesol waliko ie ape i xohiwen.

Amuam ti Jon haniwa teka *kahikahi Jises ti tepanim huohu taon

Nga tai hahani teka kahikahi Jises Krais laha leili tepanim huohu taon ti texux xux Asia.

Nga kamei Haeu, *Holi Spirit ma Jises Krais kola haniamuto lalape soliaialato ma hatona hasoliai tiamuto. Haeu hoi liai ti imat, aope ma tin i luluainima tutuen ma Holi Spirit liai lawe kapin, tetel neiniai lawe waliko.
Jises Krais i tetel Haeu hamoihamu imat. Waliko ti i kakak sale Haeu mewenae salan ma i tin pamu masiwian ti lawe masiwi ti tehu pon ie.

Jises Krais waheni hawane kaha ape i mat ti awaiakaha ti kawatan ti lialui woukaha.
I aile ape kako sohot seilon ti hahitake nenein tetan, teteka ti lawe kako aile waliko ti Haeu tel Taman kilami haniwen kako. Aweisalukako hani Haeu mewenae hean. Kako haxawawa axe Jises Krais lian tehue, tetel pohen hetekie soliaian pate lalap. *Salan wanen.

Hongoa! I luama he maun
ape hatesol seilon ningahi i
hetekie tataen teka teleian.
Tataen ien seilon ti lawe xux tang hawane
nake ti lialui woulaha.
*Salan wanen.
Haeu tel Masiwi ukek, “Nga se *Alfa ma *Omega, tetel ti hutuiai ma tiliai lawe waliko. Nga hoi liai ti imat, aope ma tin nga luluainima tutuen. Nga tel poh tapein.”

Holi Spirit hanamiloa Jon ti ningahiai Jises Krais

Nga Jon tel akikimuto ti *Krais, nga tel tuaumuto ti ailei puase Haeu hahitake nenein tetan. Tin masin amuto, nga kau lungei tatale kawatan nake nga kahikahi Jises Krais. Laha hakau xaxaweni nga hani texux xux kokol axan Patmos nake nga kaxi ahuti kakai Haeu ma lawe waliko tenen salan ti puase Jises. 10 Tehu ngain ti kako teka kahikahi Krais nameni xahatai Jises, Holi Spirit hanamiloa nga ape nga hong lalape kinax tenen masin tangiai suhusuh i wixima sai tehitok. 11 I ukek, “Waliko ti ape o ningahi, tai konginiwa ape hakau haniwa teka kahikahi Krais leili tepanim huohu taon ie: Epesus, Simirna, Pergamum, Tiatira, Sadis, Piladelpia ma Laodisia.”

12 Nga towiahu paxai ape nga ningahi tepanim huohu tutuhi lul ani gol. 13 Wasolalato tel seilon i pupuxui tehu puxux weluwelun, teik tah gol he patanawan. Tanoman masin ka i tel *Nati Seilon. 14 Patun ma ukun paxaxuan ole olawik ma poke mau. A pulan i kamakam hanowi xekei ah. 15 Titi aen talepalep hanowi samen tenen laha lui hauniwen. Kinaxon masin tonui tainiai mau lalap. 16 I akekeni tepanim huohu kohot he tepaun minan manau ma tea ngol hahupaun angian sohotuma he awan. A kawan i kamakam hanowi alon ti lalape ngain.

17 Ti nga paxaiwa i, nga haputa lioi nga hani he titi aen masin tel seilon maten. Tuahe i hana tepaun minan manau patul tetak ape i ukek, “Kum maamata. Nga tetel ti hutuiai ma tiliai lawe waliko. 18 Nga tetel lawe moihin. Nga matewen tuahe nga ape moihin lian tehue. Nga tel masiwi ti akeniai matemate ma ti teka laha matewen.

19 “Aile ape tai konginiwa waliko ti o papaxai, waliko ti i sosohot aope ma i po sohot imuh. 20 Tesol tepanim huohu tutuhi lul ani gol o ningahiwen, i kikilami teka kahikahi Krais leili tepanim huohu taon ape tesol tepanim huohu kohot he tepaun minak manau i kikilami tesol *engel lato ngangahati teka kahikahi Krais ien.”

Copyright information for `SSG