Revelation of John 10

Tel *engel ma teik pepa liai

Muhin nga ningahi tel engel liai pate pohen i momosulih tesol *tone Haeu. I puxupuxua leili maun hetekie tehu poto onote patun. Kawan kamakam hanowi xame alon a aen masin kuku na i xekexek. I akekeni teik pepa tuah luminan a ape holaian he minan. I hatuhi tepaun aen manau hani itax ape tepaun kalamau ixux. I tilol eliel hawane. Lalape kinaxon masin uhuhai laion, manihuh tenen tumun kalimen. Ti i tiloa, tepanim huohu kuhuh wixile.

Pahak nga tai waliko tenen ti kuhuh kakak tuahe tenen kinax i ahuma ti tone Haeu i ukek, “Kum tatai. I tai meiwa taun ti kaxi hatakeiai waliko ien.”

Muhin tetel engel nga ningahi i tutu itax ma ixux, i tulini tepaun minan manau hani tone Haeu. Ape i kak kuinake ti axe Haeu tel i moihin lian tehue, tel i tanomi maun aheah, tehu pon ie, kanitax ma hatesol waliko heihon. I ukek, “Haeu kum hatalia aheke waliko ti i namiloiwen. Taen ti na tel engel tapeinan kuiniwa tehu suhusuhaun, hatesol waliko ti Haeu tai hatakei hani seilon ape i sohot poponowi masin ti i kakanewen teka unauan ti kuluiai kakaian.”

Ape tenen kinax ahuma ti tone Haeu kakane ulea nga i ukek, “Waxiwa teik pepa tuah he mini tel engel i tutu itax ma ixux.”

Nga nahih haniwa kapi tel engel ape nga kamei na i hani nga teik pepa tuah. I hone nga ukek, “Waxiwa ape aniwa. I aile hamaxaia leili tiam tuahe namun ti he awam paoaian suka.” 10 Nga waxiwa teik pepa tuah he minan ape nga ani. Namun ti he awak paoaian wanen suka tuahe ti nga tolomiwa i hamaxaia hawane leili tiak. 11 Ape i hone nga ukek, “Kaxi ahuti tatalewa kakai Haeu. Kaxi hatakeiwa waliko na i sohot hani teka seilon tenen tenen ti xux tesol tesol, kakaialaha tenen tenen hetekie teka masiwi ti laha.”

Copyright information for `SSG