Revelation of John 11

Hua seilon kuluiai kakai Haeu

Muhin nga uke teik pata ti kolongeniai welui waliko ape *Jises hone nga ukek, “Nahih kolongeniwa tehu *Ingi Haeu ma tesol *tone hanai waliko ti hanian ape wexewa mongohe seilon laha lolotu ien. Tuahe kum kokolongeni soxi tini Ingi Haeu sai melal nake ien Haeu haniwen teka laha kum tioi i. Imuh, leili 42 pangapang, laha aile halialu teka seilon ti Jerusalem tehu taon pate tuah ti Haeu. Ape nga hapohea hua seilon kaxiai menge Haeu lehe lalu kului kakaian leili 1,260 ngain. Telok ien lalu puxui puxux tetenen i kola lalape tatahan.”

Huhua seilon ien lalu masin hua pata tenen *oliv ma huohu tutuhi lul ti i tutu mateiwai Haeu tel Masiwi ti tehu pon ie. Na tel tohongi hamangealalu, xekei ah i pusuama he awalalu teleian. Teka laha watakai lalu ma aile halialu lalu, laha mat ti xekei ah ien. Lalu hina poh ti konginiai maun lehe akah kum ux leili taun ti lalu kukului kakai Haeu. Tin lalu pon kolitiniai lawe kan hani kaka ma hatanoi kawatan tenen tenen hani tehu pon ie tuahe telao ti na pahalalu.

Tataen na lalu tiliwa kaxi ahutiai kakai Haeu, tel *spirit lialun tanoman masin manihuh tenen tumun pate kalimen i sohotule he tetewau wal walawalan wanen. I pamu kuiaian ape i telei lalu. Ti ngain toluhu tewaok tupualalu tua engeeng maten he aweisali tetehu taon lalap ti laha telei Jises tel Masiwi ti lalu. Tehu taon ien laha kolongeni hani *Sodom ma *Igip. Leili taun ien, seilon ti lawe xux ma nenex, kakaialaha tenen tenen laha paxai kakapitini tupualalu ma laha halini tihinialalu. 10 Teka seilon ti tehu pon ie laha amuke hawane matealalu. Ti amuamuaialaha laha aile angiain lalap ma laha he axiax soxi. Laha amuam hawane nake huhua kuluiai kakai Haeu ti axialaha kawatan, lalu ape maten.

11 Tuahe muhi ngain toluhu tewaok, hanawai Haeu soh hani leilolalu ape i hamoiha aliake lalu. Ti lalu tule, hatesol seilon ox tuhi hawane laha ti waliko laha papaxai. 12 Muhin lalu hong tenen kinax tiloma tesol *tone Haeu, “Lua hanima patul.” Ape teteka seilon watakaialalu laha papaxai ti lalu luluainiwa he teik maun hani tesol tone Haeu.

13 Tataen ien wanen, xux nuea eliel. Teik ti huopanim ti lawe waliko leili tehu taon lalap i manan ape 7,000 seilon mat. Teteka laha kuosel ti tenen kawatan ien, ti mataualaha laha haxawa axe Haeu tel pate tuah.

14 Kawatan huonen ape i tamusuen. Tenen kawatan i luluainima tutuen, sikole ape i tahia.

Tehu suhusuh tapeinan

15 Ti tel *engel tapeinan kuiniwa tehu suhusuhaun, kilan kinax tiloma tesol tone Haeu, laha ukek,

“Haeu tel Masiwi ti kaha ma *Krais tetel i taloma,
lalu sohot Masiwi tapein ti tehu pon ie
ape lalu neini lawe seilon lian tehue.”
16 Taen ien tetesol 24 masiwi lato toto he tesol totoan tuah mateiwai Haeu, lato lokuha lakua hani itan ape lotui Haeu. 17 Lato ukek,

“Haeu tel Masiwi tel pohen tapein,
tetel ti imat ma aope ie,
amite kak kemulik hani o nake ti lalape pohem
o hutuiwen neiniai lawe waliko.
18 Teteka seilon laha kum lotui o, laha lengeini o
tuahe taun ti o leng pahoi lato ape i tahiawen.
Aope ie se taun ti o paxai kolongeni woi
lawe seilon ti laha matewen.
Ape o kahui hasolia
teka unauam ti kuluiai kakaiam,
teteka laha haxawa axam ma hatesol seilon tetam
kalak axalaha lalap ma na kumahe.
Ape o aile halialu tamusuke teteka laha aile hahalialu
lawe waliko ti tehu pon ie.”
19 Muhin tehu Ingi Haeu ti tesol tonan i hea ape lawe seilon pon ningahiai *tehu lohe kakain tuah ti Haeu xinotiwen kapi teka seilon tetan. Ape usil xepaxep, kuhuh tonuton, xux nuea eliliel ma puli akah lalap tenen pate waiwain i put hahani itan.

Copyright information for `SSG