Revelation of John 12

Tel hehin ma tok loloma lalap

Imuh tenen waliko pate lalap ma hahataxin wanen sohotuma tesol *tone Haeu. Nga ningahi tel hehin alon pupuxui i ma tehu pangapang hahitake aen. Teik tahe patun se huopanim huohu kohot. Tel hehin ien tian hina akaik. I tang aleleke moloan nake sikole i hatakaha tel akaik.

Muhin tenen waliko liai tin pate lalap sohotuma tesol tone Haeu. Nga ningahi tok loloma kakan pate lalap wanen tepanim huohu patun. Tesol patun hina tah ani gol ma huopanim sula. I xai wakoteni kolohen ape i haputa tenon ti kohot he maun hani itan. I tu mate tel hehin apepeas halekei tel akaik tataen ti na i ahutama.

Ape tel hehin hatakaha tel akaik wawan. Tuahe ti lehe tok loloma lalap tapei tel akaik, laha taxaxeiti i hani Haeu, kapi tehu totoan tuah tetan. Tel akaik ien imuh i tel neiniai lawe seilon ti xux texux texux ma tap tel pon hil pahoian. Tel hehin ox hani he lohong, tetesol Haeu apeseni haniwen i. Ti ien i aununa leili 1,260 ngain.

Tehu hilehile sohot hahutuia ti tesol tone Haeu. Maikel tel *engel ma tesol engel hahitakan lato hilei tok loloma lalap ien ape tok loloma ma tesol tuaun hil pahoi. Tuahe laha kum pon waxainiai Maikel ma tesol engel hahitakan ape lato usi xaxaweni laha ti tesol tone Haeu. Tok loloma lalap ien i se *Satan, tetel hoi i pupuas ti imat wanen, lokon ti i tanoma hanowi weiko. Lawe i neini hakalala seilon ti ailei saun lialun. Ape muhi tehu hilehile, laha towi ahuti i ma tesol tuaun hani tehu pon itan ie.

10 Muhin nga hong tenen kinax lalap ti tone Haeu ukek,

“Taun ape i tahiawen ti Haeu awai seilon
ti lawe waliko lialun.
I kola lalape pohen ma soliai nenein tetan.
Ape *Krais, tetel i taloma, i tel Masiwi ti lawe waliko.
Satan ape laha towi ahutiwen ti tone Haeu.
I tel kemuk i tutu mate Haeu suluiai
teka kahikahi Krais lawe ngain ma ipong.
11 Lato waxaini Satan nake *Jises Krais mat ukei
kawatan ti lialui woulato.
Tin lato waxaini i ti lato kaxi ahuhuti kakai Haeu.
Ape lato kum nomuhini matealato
ti kolai xoxoi namilolato ti Jises Krais.
12 Aile ape amuto tetesol toto ti tone Haeu, amuamua!
Tuahe lehe ape lialui lawe waliko ti
tehu pon itan ma kanitax
nake Satan ape i mos haniwen ien.
Lon pate lialun nake i tioi ka
ngainun pate ape kukunun.”
13 Ti tok loloma lalap tioiwa ka i laha towi xoini haniwen he tehu pon itan, i usi nimai tetel hehin i hatakaha tel akaik wawan. 14 Tuahe tel hehin uke hupaun pai houn ape i ngong hani he lohong, tetesol Haeu apeseni haniwen i. Ti tesol ien i auna ti ahang toluhu tewaok ape tok loloma lalap kum pon aile halialuan.

15 Imuh tok loloma lalap pusuini hasomu kan lehe i manuke xaxaweni tel hehin. 16 Tuahe hepekeun huali tel hehin. I kelaia ape kan ti tok loloma pusuiniwa i xiweu hatapo hani leilon. 17 Tok loloma lalap lon lialu hawane ti tel hehin. Ape i lua hilei tetesol laha nakuama ti tel hehin. Laha teteka laha hong usiusi nauna ti Haeu ma tu xoxox ti Jises Krais.

18 Muhin tok loloma lalap tu ulea ngixi peixux.

Copyright information for `SSG