Revelation of John 13

Tok manihuh tumun kalimen ahutama itax

Muhin nga ningahi tok manihuh tenen tumun pate kalimen i ahuhutama itax. Patun tepanim huohu ma huopanim sulaun. Patul he tesol sulaun tah ani gol. Ti he patun tehu tehu hina ax tenen i sosoxeni Haeu. Tanome tok manihuh ien masin tok lepet tuahe anele aen masin anele ae ber a awan masin awe laion. Tok loloma lalap axi i poh ma hana i tel masiwi.

Tehu ti pati tok manihuh tehu mahe naxon lalap ti ala i mat tuahe i mahuen. Teka seilon ongake hawane ape kilan ti laha sameni ma hong usi tok manihuh ien. Laha lotui tok loloma lalap nake i hanawen tok manihuh tel masiwi ape tin laha lotui tok manihuh ien. Laha ukek, “Tap tel ulea kuin i akulai tok manihuh ie. Tap tel po tike i.”

Haeu paxai lioi ti i to tel masiwi leili 42 pangapang. Ape tok manihuh kak hanasanas ma i ukek ka i se Haeu. I kak saxuti Haeu ma halialu hetekie axan. Tin i kak halialu hetekie tesol tonan ma teka laha toto ien. I uke poh ti hil tikei seilon ti Haeu. Ape i to tel masiwi ti teka seilon ti lawe xux ma lawe nenex, kakaialaha tenen tenen. Kilan wanen seilon lotui i, tuahe teka seilon ti Haeu kum aile ukek ien. Laha teteka Haeu tai konginiwen axalaha imat ti i tanomi lawe waliko lehe laha uke tonain kapin ti tap tahi tapoan. Laha uke tenen tonain ien nake ti laha telei tok *sipsip uluha, i mat ukei kawatan ti lialui woi seilon.

Na amuto seilon ti hongoi kakain,
amuto hong matainiwa.
10 Teteka seilon ti Haeu namiloiwen kane kalabus,
laha xoti ma kalabusi lato.
Teteka seilon ti Haeu namiloiwen lato mat
nake ti usiai nauna tetan, laha telei lato.
Aile ape, tu xoxoa kahikahi Krais kalak kawatan tunahi amuto.

Tok manihuh tumun kalimen sohotule hepekeun

11 Muhin nga ningahi tok manihuh liai tin tumun pate kalimen i sohotule leili hepekeun. Huohu sulaun he patun masin ti tok sipsip uluha tuahe sale kakaian masin ti tok loloma lalap. 12 I sohot masiwi hanowi totok ti i ahuma itax. I puas hahitake axe tok ien. I lungei teka seilon lotuiai tok manihuh naxonaun mahuen. 13 I aile hasohotu waliko tenen lalap tataen hamosui ah ti he maun patul hanima tehu pon ie ti puli lawe seilon. 14 Lokon ti i aile tesol waliko lalap ien ti hahitake axe totok manihuh i ahutama itax, i neini hakalala teka seilon. Ape i lungei laha tanomiai tok manihuh hanowi tanome totok i ahutama itax, totok laha hamange ani ngol tuahe i moihin tutuen. 15 Tok manihuh i sohotule leili hepekeun, i uke poh ti axiai hanawain hani hosai tok manihuh i ahutama itax lehe i kak uke. Ape tel na i watakai lotuiai hosaun, i hani laha telei.

16 Totok manihuh i sohotule leili hepekeun i lungei teka seilon ukei teik kikilam ti he minalaha manau ma na kawalaha. I lungei seilon tenen tenen, teteka axalaha lalap ma teka tap axalaha, teteka kilan soxi ma teka tap, teteka unaui seilon ma teka kumahe unaui seilon. 17 Tap tel pon hangaini ma kahui tenen na waliko, mewenae na i hina teik kikilam ien. Teik kikilam ien se axe totok manihuh i ahutama itax ma tin wexewex ti i kilami axan. 18 Mewenae seilon aneso i xeu tetenen ie. Teteka namilolaha xewan, kewak laha nam nexi tenen wexewex ien nake i kikilami axe tel seilon. Wexewex ti kilamiai totok manihuh i ahutama itax se 666.

Copyright information for `SSG