Revelation of John 14

Tok *sipsip uluha ma 144,000 seilon

Ti nga to paxapax nga ningahi tok sipsip uluha tutu patul he Maunt *Saion kapi tesol 144,000 seilon. Hina axe tok sipsip uluha ma axe tel Taman Haeu taian he kawalato. Ape nga hong tenen kinax ti *tone Haeu masin tangiai tainiai mau ma tonui kuhuh. Tangian masin wanen na kilan seilon xaxai harp.

Tesol 144,000 seilon ien lato tu papakui tenen pak haun mateiwai tehu totoan tuah ti Haeu ma tetesol hinalo seilon hetekie tetesol 24 masiwi. Tap tel seilon liai pon pakuian, mewenae tesol 144,000 ien, tetesol Haeu awaiwen lehe lato sohot seilon tetan ti leili teka seilon ti tehu pon ie. Lato tetesol lato hani hatapo tupualato usiai nauna ti Haeu ma aile hawanei pupuasan. Haeu kahui ahutiwen lato ti lialui woulato leili teka seilon liai ti tehu pon ie. Lato masin waliko tenen solian tapein ti pahalaha hani Haeu ma tok sipsip uluha. Lato halini puki lato ti ailei tuahe tenen na waliko lialun ape alomeni tupualato ailei lawe waliko ti Haeu pahan. Lato kahiti tok sipsip uluha tesol tesol na i neini lato. Tap wanen lato po puputa. Tap tel pon tienialato ti tuahe na tenen.

Tolu *engel

Imuh nga ningahi tel engel liai ngongong patul he maun. I kaxi ahuhuti *meng solian ti Haeu tenen tap tahi sohiaian hani teka seilon ti lawe xux ma nenex, kakaialaha tenen tenen ti tehu pon ie. I kak eliel ukek, “Kolawa lomuto haniwa Haeu ma haxawawa axan nake taun i xohiwen ti i paxai kolongeni woi lawe seilon ma i axi kawatan hani teka seilon lialun. Lotu sameniwa i, tel i tanomi maun aheah, tehu pon itan, kanitax ma lawe kan ti tehu pon ie.”

Muhin nga ningahi tel engel usian. I kak ukek, “*Babilon, tehu taon lalap i manan lialuen. Lehe ape lialui teka seilon ti Babilon! Laha neini hakalala seilon ti xux texux texux ti husele lialui woulaha.”

Muhin nga ningahi ulea tel engel liai i kak eliel ukek, “Teka laha lolotui totok manihuh tumun kalimen i ahutama itax hetekie tok hosaun ma laha uke kikilam tetan he min manau ma na he kawalaha, ti lialui loi Haeu i lengeini laha ape i axi laha kawatan. Laha ilameni moloan pate lalap nake laha lua leili ah ti hina salfa, waliko tenen poun i telei seilon. Tenen ien i sohot ti puli teka engel ti Haeu ma tok sipsip uluha. 11 Tehot ah ti luialaha tap tahi pehoan. Tap wanen hahei moloan hani teteka laha lolotui tok manihuh ien hetekie tok hosaun ma laha uke kikilam tetan.” 12 Aile ape, teteka ti amuto hong usiusi nauna ti Haeu, tu xoxoa kahikahi Krais kalak kawatan tenen tenen tunahi amuto.

13 Imuh nga hong tenen kinax ti tone Haeu i kak ukek, “Tai kewak, tataen ie ahua, tanusik teteka seilon laha mat ti laha unaui Haeu tel Masiwi.”

Ape *Holi Spirit kak ukek, “Salan wanen. Pake laha uke hanawain solian kahi puasain ma kawatan ti laha kau. Haeu paxai tioi soliai pupuasalaha.”

Sale hinitiai seilon ti ngain tapeinan

14 Imuh nga ningahi tel seilon toto he teik maun papaxaxun. Tanoman masin ka i tel *Nati Seilon. He patun teik tah ani gol ma i akekeni tea pole pate angian.

15 Muhin tel engel liai sohotuma he tehu *Ingi Haeu ti tesol tonan ape i tilol eliel hani tetel i toto he teik maun. I ukek, “Hapuasawa tea pole ape apuhiniwa lawe an ti liai apesenan he tehu pon itan.” 16 Ape tetel i toto he teik maun i wakoti nami tehu pon ie tea pole ape lawe an ti liai apesenan i apuha.

17 Muhin tel engel liai ahutama he Ingi Haeu ti tesol tonan. Tin i akekeni tea pole pate angian. 18 Ape tel engel liai ulea i ahutama he tesol *tone waliko ti haniai Haeu. I tel masiwi ngahatiai tehot ah. I tilol eliel hani tetel i akekeni tea pole pate angian, i ukek, “Hapuasawa tea pole koti saluhiai tenen pata greip he tehu pon itan ape apuhiniwa huan nake ape i pamuen.” 19 Tel engel wakoti tehu pon itan tea pole ti koti apuhiniai huai greip ape i towi greip hani leili tesol tone pisihiai huai pata. Hunuiai kani greip i kilami lalape lengei Haeu. 20 Laha pexi hunui huai greip ien melal ti taon lalap. Ape ti laha pepexi, kaka xiweu ahutama. I som hanowi somui mat sai huohu mita ma welui xiwewean sai 320 kilomita.

Copyright information for `SSG