Revelation of John 17

Tel hehin ma totok manihuh tumun kalimen​ ti i ahutama itax

Imuh, tel ti tepanim huhua *engel lato tihi tepanim huohu kapi, i nahih hani kapik ape i ukek, “Kahitima nga. Nga kola hani o sale Haeu axi kawatan hani tel hehin axan lalap ti ailei saun lialun i tu kikilami tehu taon lalap xohixohin kapi tesol kan tenen i kikiliwau. Teka masiwi ti xux texux texux laha akati tel hehin ien ailei lawe waliko ti Haeu watakai. Ape teka seilon liai ti tehu pon ie laha hana hatapo tupualaha ailei saun lialun ien nake ti xoxoi isiai pahalaha.”

Muhin tel engel kapiti namilok lehe nga ningahi waliko ti i sosohot he lohong. Ti ien tel hehin heihoi tok manihuh kakan tumun kalimen, totok i ahutama itax. Patun tepanim huohu ma huopanim sulaun. Hatehu tupuan hina ax taian tenen i sosoxeni Haeu. Tel hehin pupuxui puxux tenen kakai xewan ma kakai ati polun. Paxaian solian wanen. He tinun hina pis ani gol ma hat tenen pate tuah. I akekeni tehu kapi ani gol tuahe leilon xuhai waliko pate lialun masin waliko tenen kohan. I kola lalape lialui woi tel hehin ien. He kawan hina kakain i kikilami lialui pupuasan, i ukek,

“Nga se *Babilon tehu taon lalap.

Nga tel tini teka weli ailei saun lialun

ma lawe waliko ti Haeu watakai hawane seilon aile.”

Tel hehin ien amuke hawane ti laha telei teka seilon ti Haeu, teteka lato tu xoxox ti usiai woi *Jises. Paxaiai tel hehin masin tel seilon ti i un taxitaxiawen. Nga ong mamata hawane ti nga ningahiwa saun tenen ien.

Tel engel kakane nga ukek, “Kum nam tataxini. Nga kaxi haxewa hani o sale pupuase tel hehin ma tok manihuh i heihon, totok patun tepanim huohu a huopanim sulaun. Tok manihuh tumun kalimen ien ti o niningahi, i kumahe moihin aope ie. Ti imat i moihin ape imuh tin i moih alia. I sohotule leili tewau wal pate walawalan wanen. Tuahe ti tapeinan Haeu telei tamusuke i. Kilan seilon laha ongake hawane taen ti laha paxaiwa tok manihuh ien. Laha se teteka seilon Haeu kum tai kongini axalaha lilian ti tanomiai lawe waliko lehe laha kum uke tonain kapin ti tap tahi tapoan. Laha ongake hawane nake kemuk tok manihuh ien moihin, muhin i mat ape i moih alia uleawen.

“Mewenae seilon aneso i xeu sale tetenen ie. Tesol tepanim huohu pati tok manihuh ien i kikilami tepanim huohu maunten ti tehu taon lalap, tetesol ti tel hehin neneini seilon. Tetesol patun tin i kikilami tepanim hua masiwi. 10 Tepanim ti lato laha hatapoen ti masiwi, tel toto tutuen masiwi ma tel ulea i po sohot masiwi tuahe nenein tetan teik kukunun. 11 Totok manihuh kemuk i moihin tuahe aope i maten, i tin se masiwi masin tepanim huhua liai ape imuh i to ulea masiwi. Tuahe ti tapeinan Haeu telei tamusuke i. 12 Tesol huopanim sulaun o niningahi, i kikilami huopanim masiwi tuahe lato tai hutui nenein ti lato. Taen ti lato ukewa tonain ti masiwi, nenein ti lato kapi tok manihuh tumun kalimen tuahe ti teik taun kukunun. 13 Lato neneini seilon hetekie namil teikawe ma lato hong usi hawane tok manihuh tumun kalimen. 14 Lato hil pahoi tok *sipsip uluha tuahe tok sipsip hetekie teka seilon tetan, teteka unauan wanen ti i kilamiwen, lato waxaini tetesol masiwi ien ma tok manihuh tumun kalimen. Lato waxaini tehu hile nake tok sipsip uluha i se Masiwi ti lawe masiwi, i Masiwi tapein ti neiniai lawe masiwi.”

15 Tin tel engel kakane nga ukek, “Tetesol kan ti tel hehin ailei saun lialun toto, i kikilami seilon ti lawe xux kakaialaha tenen tenen. 16 Tok manihuh tumun kalimen ma tetesol masiwi ti teka sula tu kikilami, imuh lato watakai ma pahoxai tel hehin ailei saun lialun. Lato waxi lungei hatapo soxian ape i makahul wanen ti lawe waliko. Lato aile halialu tamusuke i masin na oha nimai anan. Ape lato towi i hani he ah. 17 I sohot ukek usiwa namili Haeu. I hani tok manihuh tumun kalimen to masiwi atengi tataen hatesol kakaian sohot ponowiwa. 18 Tel hehin o niningahi i tu kikilami teteka ti tehu taon lalap laha neneini teka masiwi ti tehu pon ie.”

Copyright information for `SSG