Revelation of John 19

Kakain ti sameniai Haeu

Muhin nga hong masin kinaxe seilon kilan ti tesol *tone Haeu lato kak eliliel ukek,

“Kako haxawawa axe Haeu!
I tel Masiwi ti kaha, tel awaiakaha pate pohen
ma solian tapein.
Paxai kolongenian tetan ti woi seilon
se salan ma sawisawin.
I axi hawane kawatan hani *Babilon
nake laha masin tel hehin weli ailei saun lialun.
Laha neini hakalala kilan seilon ti ailei waliko
ti Haeu watakai.
I kahui aliake hani laha nake laha telei teka unauan.”
Lato tilol tuhituhi ukek,

“Kako sameniwa Haeu!
Babilon i lulua nake ti lialui woulaha.
Kawatan ien tap tahi tapoan.”
Tetesol 24 masiwi ma tetesol hinalo seilon, lato lokuha lakua hani itan lotuiai Haeu ti i toto he tehu tonain tuah. Lato kak eliel ukek,

“*Salan wanen. Kako haxawawa axe Haeu!”
Ape tenen kinax ahuma ti tehu tonain tuah ti tone Haeu, i ukek,

“Hatesol unaui Haeu,
teteka axamuto lalap ma teteka tap axamuto,
amuto teteka hina lomuto ti Haeu,
sameniwa i.”
Muhin nga hong ulea masin kinaxe seilon kilan. Tangian masin tangiai tainiai mau ma tonui kuhuh. Lato tilol eliel ukek,

“Kako haxawawa Haeu!
I tel Masiwi ti kako pohen tapein,
i neini lawe waliko.
Kako mal amuam hawanewa ma
haxawawa lalape axan!
Tehu ngain lalap ti salai tok *sipsip uluha i tahiawen.
Ape tel hehin lehe i uke axoan apeas tengeniwen i.
Tel hehin ien tu kikilami hatesol seilon
laha soh ti *Jises Krais.
I pupuxui maia solian tenen pate papaxaxun
ma i talehaleh.”
Puxuaun ien i kikilami soliai woi seilon ti Haeu.
Ape tel *engel kakane nga, “Taiwa tetenen, ‘Haeu amumuke teka i ilowi hani tehu angiain lalap ti salai tok sipsip uluha.’” Tin i ukek, “Tesol kakain ien se kakain salan i ahuma ti Haeu.”

10 Ti nga hongoa, nga lokuha lakua hani itan lotuian tuahe i kakane nga, “Kum ailele ukek ien! Haeu tetel ala o lotui. Nga tuahe unaui Haeu masin o ma teka akikikalu ti *Krais, teteka laha tu xoxox usiai kakain salan tetan. Na seilon hong auni tenen kakain ien, lawe waliko ti laha kaxi ahuhuti se kakain salan i ahuma ti Haeu.”

Tel seilon kiliwakei tok hos papaxaxun

11 Muhin maun aheah i hea ape nga ningahi tok hos papaxaxun ti tone Haeu. Tel kiliwakean axan Namil Xoxoan ma Salan. Paxai kolongenian tetan ti woi seilon ma hilehile tetan pahoiai teka watakaian, se sawisawin. 12 Pulan kamakam hanowi xekei ah ma kilan tah ani gol he patun. Tenen ax taian he tinun tuahe tap tel i tioi salangawan, mewenae i. 13 I pupuxui puxux weluwelun a pate kaka. Axan liai tenen Kakai Haeu. 14 Teka seilon ti hile ti tone Haeu kakahiti i. Tin lato kikiliwake hos papaxaxun. Lato pupuxui maia solian pate papaxaxun tenen i talehaleh. 15 He awe tel neinialato tea ngol ahutama pate angian i uke ti lehe i waxaini teka watakaian. Nenein tetan hani laha pate ahian. Ti kolai lalape lengei Haeu i aile halialu laha masin tel i towi huai greip hani leili teik pipisih ape pexi hunui kanun. 16 He tehu puxuaun ma he kasope aen tenen taian ukek:

Tel Masiwi ti lawe masiwi.

Tel Masiwi tapein neiniai lawe masiwi.

17 Ape nga ningahi tel engel tutu he alon. I tilol hani teka manixux tenen analaha xixioi teka maten, i ukek, “Ngong apuhama ti tehu angiain lalap ti Haeu apepeseni. 18 Ngongoma ani xixioi masiwi ti xux, masiwi ti teka seilon ti hile, teka hahitakalaha, xixioi hos ma teka kiliwakealaha ma xixioi lawe seilon, teka unaui seilon ma teka kumahe unaui seilon, teka axalaha lalap ma teka tap axalaha.”

19 Ape nga ningahi tok manihuh tenen tumun pate kalimen i ahutawen ti itax ma teka masiwi ti xux hetekie teka seilon ti hile laha apupuha ti hileiai tel seilon kiliwakei tok hos ma teka seilon tetan ti hile. 20 Tuahe tel seilon ien pohi kongini tok manihuh ien hetekie tok manihuh i sohotule leili hepekeun, totok kemuk i aile hasohotu waliko tenen lalap hahitake axe totok manihuh i ahutama itax. Tesol waliko lalap ien i aile ti neini hakalalai seilon, teteka laha uke teik kikilam ti tok manihuh i ahutama itax ma laha lolotui hosaun. Ape ati lalu laha towi hahamoiha hani he ah ti hina salfa, waliko tenen poun i telei seilon. 21 Hatesol seilon ti lalu ti hile, tel kiliwakei hos uke tea ngol weluwelun i ahutama he awan telei hatapoalato. Ape teka manixux ang xuh hawane xixiolaha.

Copyright information for `SSG