a(Ps 2:8-9)

Revelation of John 2

Kakain hani teka kahikahi Krais ti Epesus

Ape imuh i kakane nga ukek, “Tai haniwa tel *engel ngahatiai teka kahikahik ti Epesus kewak. Ie se kakai tetel i akekeni tepanim huohu kohot he minan manau ma i tau nanahih wasole tesol tepanim huohu tutuhi lul ani gol.

“Nga tioi waliko ti amuto ailele. Nga paxai tioi lalape puasamuto ti amuto to aile kakapitini kalak kawatan tenen tenen tutunahi amuto. Nga tioi amuto kum tua paxai lioi saun lialun ti seilon ma amuto tohongi paxai teka laha ukek laha *aposel ti *Krais ape amuto upia tunahiwen ka laha tuahe woinakon. Saka amuto kau lungei tatale kawatan tenen tenen ti seilon hani amuto nake amuto kahikahik. Saka amuto kum aka lioi puasamuto.

  • “Tuahe hina waliko nga kum amuke wasolamuto. Wawahen ti amuto hani nga kumahe xoxoaian ti imat.
Namiloi kapitiniwa xoxoi wawahen ti amuto ti ape i wakulewen. Sohiwa woumuto ape aile aliakewa waliko ti amuto ailele imat. Na tap, nga luama xaxaweniai tehu tutuhi lul ape amuto silahota tautamus, amuto kum hukuma uke hanowi teka kahikahik. Nga kum aile ukek ien mewenae na amuto towiahu. Tuahe hina waliko ti nga waheni leilomuto. Amuto watakai hawane lialui puase teka Nikolaitan hanowi ti nga watakai.
  • “Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, amuto hong matainiwa waliko ti *Holi Spirit kaakane hatesol kahikahik. Tel na i waxaini saliniai totohong ma lawe waliko lialun, nga hani i aniai huai pata ti i xexex he kini Haeu ti tesol soliai tonan. Teteka laha ani huai pata ien, laha to kapi Haeu lian tehue.”

Kakain hani teka kahikahi Krais ti Simirna

Ape imuh i kakane nga ukek, “Tai haniwa tel engel ngahatiai teka kahikahik ti Simirna kewak. Ie se kakai tetel ti hutuiai ma tiliai lawe waliko, tetel i mat ape i moih aliawen.

“Nga tioi kawatan tenen tenen ti laha hahani amuto ma tin ti amuto tap soxi. Tuahe amuto xuhai waliko ti Haeu. Nga tioi hina seilon laha kaxi sawateni kakain puputa sale puasamuto. Tin laha ukek laha se *Ju teka seilon ti Haeu tuahe salan tetan laha seilon ti *Satan. 10 Kum maamata tesol kawatan lehe ape i tunahi amuto. Hongoa! Satan hanamiloa teka seilon ti kalabusiamuto ti tohongiai xoxoi namilomuto tetak. Amuto kau kawatan ien ti teik taun kukunun. Amuto tu xox tatalewa tetak kalak na laha telei amuto. Ape nga hani kahumuto tonain tuah kapi Haeu ti tap tahi tapoan.

11 
  • “Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, amuto hong matainiwa waliko ti Holi Spirit kaakane teka kahikahik. Tel na i waxaini saliniai totohong ma lawe waliko lialun, i kum uke tehu kawatan imuh ti tap tahi tapoan.”

Kakain hani teka kahikahi Krais ti Pergamum

12 Imuh i kakane nga ukek, “Tai haniwa tel engel ngahatiai teka kahikahik ti Pergamum kewak. Ie se kakai tetel tea ngolun hahupaun angian.

13 “Nga tioi amuto toto leili taun ti Satan neini hahawane kilan seilon. Tuahe saka amuto hamalum tatale kahikahik wanen ma amuto tai aka lioi xoxoi namilomuto tetak. Kalak ti lokon laha telei tel unauak pate solian axan Antipas leili tehu taon ti amuto, amuto tu xoxox tutuen tetak.

14 
  • “Tuahe hina palaiai waliko nga kum amuke leilomuto. Teka ti amuto usiusi waliko ti *Balam hahanau. I itini namili tel masiwi Balak ti aleheteniai teka *Israel ti aniai an tenen laha ailewen pali hani haeu tenen kumahe salan ma ailei saun lialun ti wawan hehin.
15 Tin masin teka ti amuto usiusi waliko lialun ti teka Nikolaitan hahanau. 16 Aile ape towiahua ti tesol waliko ien. Na tap, kum kue nga luama ti hil pahoxaiamuto tea ngol he awak i se kakai Haeu pate tuah. 17 
  • “Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, amuto hong matainiwa waliko ti Holi Spirit kaakane teka kahikahik. Tel na i waxaini saliniai totohong ma lawe waliko lialun, nga axi i an tuah ti Haeu alolomeni hani kahun. Tin nga hani i tehu hat papaxaxun hina tenen ax haun ti Haeu taiwen. Tap tel seilon tioi tenen ax ien, mewenae tetel ukei tehu hat.”

Kakain hani teka kahikahi Krais ti Tiatira

18 Imuh i kakane nga ukek, “Tai haniwa tel engel ngahatiai teka kahikahik ti Tiatira kewak. Ie se kakai tel Nati Haeu, tetel pulan i kamakam hanowi xekei ah ma titi aen i talepalep hanowi samen tenen laha lui hauniwen.

19 “Nga tioi waliko ti amuto ailele. Nga tioi wawahen ti amuto, xoxoi namilomuto tetak, soliai pupuasamuto ma ti amuto tu xox tatale kalak ti kawatan tutunahi amuto. Solian ti amuto ailele aope ie, i xoiniwen ti imat.

20 
  • “Tuahe hina waliko nga kum amuke leilomuto. Teka ti amuto paxai lioi saun lialun leilomuto, tetenen ti tel hehin ti imat axan Jesebel ailele, tetel i putini ukek ka i tel kuluiai kakai Haeu. Teka ti amuto usiusi tutuen lialui woun ape i neini hasele teka unauak ailei saun lialun ti wawan hehin ma aniai an ti laha ailewen pali hani waliko tenen kumahe salan Haeu.
21 Nga axiwen amuto taun ti na amuto towiahu ti tesol saun lialun ien tuahe kumahe pahamuto. 22 
  • “Aile ape teteka ti amuto to ailele saun lialun ti wawan hehin masin ti Jesebel hahanau, nga hatinu halialu amuto ape nga axi amuto kawatan tenen lalap, halik na amuto towiahu ti lialui woumuto.
23 Nga telei xaxaweni teteka laha usiusi saun tenen ti Jesebel hahanau. Ape teka kahikahik paxai tioi ka nga tetel nga tioi hatapo namil hetekie isiai pahe seilon. Nga kahui hapoponowi hani amuto usiwa waliko ti amuto ailele. 24 
  • “Tin hina kakaiak hani amuto teka liai leili Tiatira, teteka ti kumahe amuto usiusi tenen saun ien ma waliko ti laha ukek kakain tuah ti Satan hatakei hani teka unauan. Nga kum hakawata aheke amuto na tenen.
25 Tuahe aile kapitiniwa soliai puasamuto ma tu xoxoa ti namilomuto tetak atengi taen nga aliama. 26 
  • “Teteka laha waxaini saliniai totohong ma lawe waliko lialun ma laha aile usi nauna tetak atengi taen matealaha, nga hani laha neiniai teka seilon ti xux tenen tenen.
27 ‘Nga hani lato poh ti neiniai seilon
masin ti nga kema ti Haeu tel Tamak.
Nenein ti lato ahian wanen
kane teka seilon laha tahi kakai Haeu.
Lato aile halialu teka ien hanowi patula kalas
ti i put ape i takel wikawika.’ a 
28 “Nga hani hetekie lato tehu kohot towisaian ti kolakol ka lato waxainiwen lawe waliko lialun.

29 
  • “Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, hong matainiwa waliko ti Holi Spirit kaakane hatesol kahikahik.”
Copyright information for `SSG