Revelation of John 20

*Satan xinoti konginan ti 1,000 ahang

Imuh nga ningahi tel *engel mosulih ti *tone Haeu, tetel Haeu sowini haniwen i heiai mate tewau wal pate walawalan wanen. I akekeni teik sen samen. Ape i pohi xinoti tok loloma lalap. I se Satan, tetel hoi i pupuas ti imat wanen, lokon ti i tanoma hanowi weiko. Tel engel towi xoini i hani leili tewau wal pate walawalan lehe i kum pon puluti ulea teka seilon. Tel engel matai kongini tewau wal ape i hana teik papakat ti kolaian ka tap tel seilon pon heian. Satan to leilon ahang 1,000 ape muhin tel engel oxoxi i ti teik taun kukunun.

Ape nga ningahi tesol totoan tuah. Teka seilon toto ien Haeu hana lato masiwi ti hinitiai seilon. Nga paxai tioi ka lato tetesol kemuk laha telei nake lato tu xoxox kahikahi Krais ma kaxi ahuhuti kakai Haeu. Lato tai lotui totok manihuh i ahutama itax ma na hosaun. Tin lato tai uke kikilam tetan he kawalato ma na he minalato. Lato moih alia ape lato sohot masiwi neiniai seilon kapi *Krais ti 1,000 ahang. Ien se uli moihai seilon. Teka maten liai laha kum xahat atengi tataen 1,000 ahang tamusua. Amuam lalap hani tetesol unaui Haeu lato moih aliamu imat. Tenen kawatan ti luai leili ah ti tap tahi pehoan i kum tunahi lato. Lato aile hatapo waliko ti Haeu ma Krais kilami haniwen lato ma aweisalulato hani Haeu mewenae hean. Ape lato neini seilon kapi Krais ti 1,000 ahang.

Tapoi Satan

Ti 1,000 ahang tamusua, tel engel oxoxi Satan ti tewau wal pate walawalan. Ape Satan puluti tatale teka seilon ti lawe xux. Laha axai teka seilon ien Gog ma Magog. I apuhini apeseni laha ti tehu hilehile lalap. Kilaialaha masin puli hepekeun, kaha kum wexe uke. Laha luama tesol tesol kaliniai tehu taon Haeu waheni, tetehu ti teka seilon tetan toto. Tuahe ah ahulih ti tone Haeu ape i lui telei laha.

10 Ape laha towi xoini Satan tel pulutiai seilon hani leili ah ti hina salfa, waliko tenen poun i telei seilon. Ien tetesol ti laha towiwen totok manihuh i ahutama itax ma totok manihuh i sohotule leili hepekeun. Ape lawe ngain ma ipong lato lamani moloan tenen tap tahi tapoan.

Taun ti Haeu hiniti seilon

11 Muhin nga ningahi Haeu toto he tehu totoan pate tuah a papaxaxun. Ti lehe i hiniti seilon, ape tehu pon itan ma maun aheah i man kaluta huluta lian tehue. 12 Nga ningahi teka laha matewen, teteka axalaha lalap ma teka tap axalaha, laha tutu mateiwai tehu totoan tuah. Ape teka engel hei tesol pepa hina woi hatesol seilon. Muhin lato hei teik pepa liai hina axe teka seilon ukei *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Ape Haeu hiniti hatesol seilon usiwa saun ti laha ailewen, taian leili tesol pepa ien. 13 Hatesol seilon ti laha matewen, laha tu hahitake hinitian ti Haeu, teteka laha mat ti itax, teka ti leili amal ma teteka ti tesol Hades, tetesol tone teka maten. Tel tel ti laha Haeu paxai kolongeni woulaha ape axi kahulaha usiwa waliko ti laha ailewen. 14 Ape Haeu aile halialu tamusuke pohe matemate ma tesol tone teka maten. Teka ti Haeu paxai ukek laha seilon pate lialun, laha kau kawatan leili ah ti tap tahi pehoan. 15 Hatesol seilon ti tap axalaha leili teik pepa ukei tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan, i towi laha hani tehot ah ien.

Copyright information for `SSG