Revelation of John 21

Tehu Jerusalem haun

Muhi Haeu hiniti kewa seilon, nga ningahi maun aheah ma tehu pon itan haun nake ti imat ati lalu kalutawen hetekie lawe kanitax. Ape nga ningahi tehu taon ti Haeu, i ape tehu Jerusalem haun. I mosulih ti *tone Haeu. Soliai tanoman masin tel hehin i apepeas ti tehu salaian.

Ape tenen kinax ahuma ti tehu totoan tuah ti tone Haeu, i kak eliel ukek, “Hongoa! Tataen ie ahua, Haeu aile tonan kapi teka seilon tetan ape i to hamalum kapi laha. I neini laha ape laha pakata xox kapin. Ape tatahan kum hatangi ulei laha nake Haeu xaxaweni hatapo lawe kawatan. Tap matemate, tap tatahan, tap tangitangi ma tap moloan ulea nake sale totone seilon ti imat ape i tamusuen.”

Ape tetel i toto he tehu totoan tuah ukek, “Nga aile sohi hauni hahatapo lawe waliko.” I kakane nga, “Taiwa tesol kakain ien nake se salan ma pon hawane ti seilon soh.”

Tin i kakane nga ukek, “Ape i tilawen. Nga se *Alfa ma *Omega, tetel imat ma tetel tapeinan, tetel ti hutuiai ma tiliai lawe waliko. Tel na pahan is hawane nga tel ngahatian, ti soliai ongak nga aile hasolia totonan. Ien masin na tel seilon kinawen paxepaxen ti tel seilon liai neini axi hakila unuman kan ape tinun i xux. Tesol soliai waliko ien ukean teka laha waxaini saliniai totohong ma saun lialun. Teteka seilon ien, nga ngahati hahawane ape laha sohot natuk wanen.

“Tuahe teka laha mamata ailei pupuasak, teka laha tale tehitolaha hani nga, teka laha to ailele waliko tenen ti hahien, teka teleiai seilon, teka ailei saun lialun ti wawan hehin, teka laha hapuasa apelaha hiliai seilon, teka laha lotui waliko liai kumahe Haeu ma teka seilon ti puputa, laha hatesol kane ah ti hina salfa, waliko tenen poun i telei seilon. Pate tap tahi tapoi kaui kawatan ien.”

Muhin tel ti tesol tepanim huhua *engel lato hina tepanim huohu kapi xuhai tepanim huohu tapeini kawatan, i kakane nga ukek, “Kahitima nga lehe nga kola hani o tehu Jerusalem haun, i kikilami tel hehin i apepeas ti sal hani tok *sipsip uluha.”

10 Tataen ien *Holi Spirit kapiti namilok ape tel engel neini nga hani he tehu maunten patul wanen. I kola hani nga Jerusalem, tehu taon ti Haeu, i mosulih tesol tonan. 11 I xuhai xewai Haeu. I talehaleh masin tehu hat tuah ma talepaian hanowi na alon hokai kanitax. 12 I hina titieh pate xawaxawan ma tiatian ani pot hetekie huopanim huowau aweing. Ti tewau tewau, tel engel petenian. He kahip ti tesol aweing ien hina axe huopanim huosol nenex ti teka seilon ti *Israel. 13 Toluwau aweing lato sai angiha, toluwau sai tola, toluwau sai haiup ma toluwau sai ahang. 14 Titieh ti tehu taon, laha atai patul he huopanim huohu pot lalap. Tehu tehu pot hina axe tel tel ti tesol *aposel ti tok sipsip uluha.

15 Tel engel i kaakane nga i akekeni teik pata ani gol ti kolongeniai lape tehu taon, tehu tiehan ma aweingun. 16 Hahinalopaun ti tehu taon welualato se tenenawe. Weluan tin masin tiaun. Ti tel engel kolongeniwa lapan, i tunahi ka weluan sai 2,220 kilomita. Tiaun ma xawaian lapan tin masin weluan. 17 Tin i kolongeni lape tehu tiehan ape i tunahi ka xawaian sai 66 mita. I usi aliake sale kolongenian ti teka seilon ti lokon ien.

18 Tehu tiehan laha uke ataian tenen pot tuah axan jaspa ma hatehu taon laha uke ataian ma tanomian gol tenen pate xewan masin malewai kalas haun. 19 Tesol huopanim huohu pot lalap tutuhi tehu titieh ti tehu taon, ti hasoliai tanome tehu tehu laha uke pot tuah tenen tenen. Axe tesol pot tuah ien se jaspa, sapaia, agate, emerald, 20 oniks, karnelian, krisolit, beril, topas, krisopras, jasint ma ametist.

21 Tesol huopanim huowau aweingi tehu taon laha uke tanomian hat tenen pate tuah a lalap. Lalape tehu ti tesol hat ien i pon tanomiai tewau ti tesol aweing. Hatesol aweisal leili tehu taon se ani gol, xewaian masin malewai kalas haun.

22 Nga tai ningah tunah tehu na ingi lotu leili tehu taon ien nake Haeu tel Masiwi pohen tapein ma tok sipsip uluha lalu se ien ti lehe seilon lotui. 23 Leili taon tap pupuase alon ma pangapang haxewaian nake xewai Haeu i haxewa hawane ien ma tok sipsip uluha se masin xewai alon i haxewa lawe waliko. 24 Teka seilon ti xux texux texux laha waxa ti xewaialalu ma teka masiwi tenen tenen laha kau kilan soliai soxialaha hani leili tehu taon ma sameni hahawane Haeu. 25 Tap tahi konginiai tesol aweingi tehu taon nake tap ipongoan. 26 Hatesol seilon ti tehu pon itan tin laha kau kilan soliai soxialaha ma laha haxawa axe Haeu ma tehu taon tetan. 27 Hatesol waliko lialun se hahalin leili tehu taon ien. Tap tel ailei waliko tenen ti hahien ma puputa pon soh hani leilon, mewenae teteka seilon axalaha taian leili teik pepai tok sipsip uluha ti ukei *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan.

Copyright information for `SSG