Revelation of John 22

Tehu kan tuah i kikilami tonain kapi Haeu

Imuh tel *engel kola hani nga tehu kan i xiwewema ti tehu totoan tuah ti Haeu ma tok *sipsip uluha. I pate xewan ma i talepalep. I se tehu kan tuah i kikilami *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. I kikiliwau patalal ti tewau aweisal lalap ti tehu taon ti Haeu. Pape tehu kan hahupaun hina pata tenen i waxeni haweluwelu totone seilon. Lawe i hua tapai pangapang tehu tehu, a kaun haewia seilon hanowi ti marasin.

Tap tenen na waliko ti Haeu watakai i po to leili tehu taon. Tehu totoan tuah ti Haeu ma tok sipsip uluha ien ape teka unaui Haeu lotu sasameni i. Hina axan taian he kawalato ape tataen ien lato pon paxaiai Haeu. Tap wanen ipong leili tehu taon. Lato kum hapuasa tenen na kamaialato. Tin tap pupuase kamai alon nake puki Haeu tel Masiwi se haxewaialato. Ape nenein ti lato tap tahi tapoan.

Muhin tel engel kakane nga ukek, “Hatesol kakain ie salan wanen. Pon hawane lawe seilon soh. Haeu tel Masiwi, tel i hanamiloa teka kuluiai kakaian, i taloma tel engel tetan kaxi haniai teka unauan waliko ti lehe i sohot.”

*Jises tahiaian ape i xohiwen

  • Jises ukek, “Hongoa! Tahiaiak kapimuto i xohi hawanewen. Haeu amuke teteka laha hong tamani kakain taian leili teik pepa ie ti i kakaxi waliko ti i sohot imuh.”
Nga Jon, nga hong ma ningahi tesol waliko ien. Ti nga hong ma paxai kewa, nga lokuha lakua hani itan lotuiai tel engel i kola hani nga tesol waliko ien. Tuahe i kakane nga, “Kum ailele ukek ien. Haeu tetel ala o lotui. Nga tuahe unauan masin o hetekie teka tuaum kuluiai kakaian ma teka laha hong tamani kakain taian leili teik pepa ie.”

10 Ape i kak ulea ukek, “Kum pupuluhini meng ti he teik pepa ie nake taun ape i xohiwen ti lawe waliko ti i kakaxi i sohot. 11 Imat ti tahiai Jises, teka seilon woulaha lialun laha aile aheheke saun lialun. Teteka ailei waliko ti hahien laha sohot lialu hawane. Teka seilon solian laha soli aheahewa. Ape teka laha hana hatapo tupualaha ailei puase Haeu laha xox ahe tatale.”

12 Jises ukek, “Hongoa! Tahiaiak kapimuto i xohi hawanewen. Nga kahui hapoponowi hani amuto usiwa waliko ti amuto ailewen. 13 Nga se *Alfa ma *Omega, tetel imat ma tetel tapeinan, tetel ti hutuiai ma tiliai lawe waliko.”

14 Haeu amuke teka seilon laha hong tamani nauna tetan. Teteka ien Haeu sowini hani laha soh hani leili taon tetan ma aniai huai pata tenen i waxeni haweluwelu totonalaha. 15 Melal ti tehu taon ti Haeu, teka seilon pate lialun wanen, teteka laha hapuasa apelaha hiliai seilon, teka ailei saun lialun ti wawan hehin, teka teleiai seilon, teka laha lotui waliko ti kumahe Haeu ma teka laha wangiti saun ti puputa.

16 Ape Jises kak ulea ukek, “Nga talo tel engel hahitake axak kaxi ahutiai tesol waliko leili teik pepa ie lehe hatesol kahikahik laha tioi hawane. Nga kahi nati *David tel Masiwi, nga nakuama tetan. Nga masin tehu kohot towisaian pate xewan.”

17 Ape *Holi Spirit ma teka seilon ti Haeu ukek, “Nahima!” Lawe seilon laha hong soh kakain leili teik pepa ie, tin laha ukek, “Nahima!” Tel na pahan is hawane Haeu tel ngahatian, nahima ape ti soliai ongan i aile hasolia totone tel seilon ien. Ien masin na tel seilon kinawen paxepaxen ti tel seilon liai neini axi hakila unuman kan ape tinun xux. 18 Nga Jon, nga hahongo hawane tel tel ti teka laha ridai kakain taian leili teik pepa ie. Na tel i hasea meng liai tenen ti leili teik pepa ie, tin Haeu axi hasea i kawatan ti teik pepa ie kakaxi. 19 Ape tel na i hatae tuahe tenen na meng leili teik pepa ie, Haeu kapitini tetan lawe waliko solian ti teik pepa ie kakaxi. Na masin ien, Haeu kum sowini hani i soh hani leili tehu taon tetan ma aniai huai pata tenen i waxeni haweluwelu totone seilon.

20 Jises, tel i ukek ka hatesol kakain leili teik pepa ie se salan, i kak ukek, “Salan, tahiaiak pate ape i xohiwen!”

Jises tel Masiwi, lua hanima kapimite!

21 Lalape soliai Jises tel Masiwi haniwa amuto teka seilon ti Haeu. *Salan wanen.

Copyright information for `SSG