Revelation of John 3

Kakain hani teka kahikahi Krais ti Sadis

Imuh tel masiwi kakane nga ukek, “Tai haniwa tel *engel ngahatiai teka kahikahik ti Sadis kewak. Ie se kakai tetel i akekeni tesol tepanim huohu kohot ma i xuhai *Holi Spirit.

“Nga tioi waliko ti amuto ailele. Seilon sokok namilomuto xoxoan tetak tuahe salan wanen, xoxoi namilomuto tetak i tapoen.
Kanipetiwa sale woumuto. Waliko solian ti amuto ailele imat, i tapo kakalutawa. Haxoxo aliakewa nake nga kum namiloi ukek puasamuto pate sawisawin usiwa namili Haeu. Aile ape nameni aliakewa kakai Haeu ti amuto hongoen. Towiahua ti lialui woumuto ape puas usiwa tenen kakain ien. Na amuto kum towiahu, nga lua hanowima tel seilon xuxuina, amuto kum tioi hawane loke tahiaiak.

  • “Tuahe hina teka ti amuto ti Sadis, amuto kum ailele saun tenen i halolo amuto. Amuto uke puxux tenen papaxaxun ma amuto xohixohin wanen kapik nake ti soliai woumuto.
Hatesol seilon laha waxaini saliniai totohong ma lawe waliko lialun, puxuaulaha tin papaxaxun. Nga kum susuni wanen axalaha ti Haeu tai konginiwen ti ukei tonain kapin ti tap tahi tapoan. Ti puli Haeu tel Tamak ma teka engelaun nga kaxi ahuti ka teka seilon ien se tetak.
  • “Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, hong matainiwa waliko ti Holi Spirit kaakane hatesol kahikahik.”

Kakain hani teka kahikahi Krais ti Piladelpia

Imuh i kakane nga ukek, “Tai haniwa tel engel ngahatiai teka kahikahik ti Piladelpia kewak. Ie se kakai tetel i sawisawin tapein ma lawe salan. I tel Masiwi tapein. Masin ti lokon tel masiwi *David neini teka *Ju, i tetel neiniai lawe seilon. Na i sowini tenen na waliko, tap tel pon halinian. Na i halini tenen, tap tel pon sowinian.

“Nga tioi waliko ti amuto ailele. Nga tioi ka ti puli teka seilon liai axamuto kumahe lalap. Tuahe amuto akeni kokongini tutuen nauna tetak ma amuto tai puluhini ka amuto tetak. Nga hei haniwen amuto tewau aweisal ti tap tel pon konginian. A teka laha putini laha seilon ti lotuiai Haeu, tuahe salan tetan laha seilon ti *Satan, nga aile lehe laha lokuha lakua hani aemuto ape laha hatesol paxai tioi ka nga waheni amuto.

10 
  • “Masin ti nga honewen amuto, saka amuto tu xox tatale tetak kalak kumahe malimun ti usian. Aile ape nga awai amuto ti tehu kawatan i luluainima ti lehe Haeu tohongi paxai woi lawe seilon.
11 Luaiak hani kapimuto xohiwen. Aile kapitiniwa soliai puasamuto ma tu xoxoa ti namilomuto tetak lehe amuto kum lioi soliai kahumuto ti Haeu apeseniwen. 12 Teteka na laha waxaini saliniai totohong ma lawe waliko lialun, nga aile laha sohot hanowi kuku tuah ti leili *Ingi Haeu. Laha hamalum hawane kapi Haeu. Ape nga tai axe Haeu tel Tamak he kawalaha kolaian ka laha ti Haeu. Nga tai hetekie axe tehu taon ti Haeu axan Jerusalem haun i ahuma ti tonan, kolaian ka laha to tehu taon ien lian tehue. Tin nga tai hetekie tenen axak haun, kolaian ka laha pakata xoxoen kapik. 13 
  • “Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, hong matainiwa waliko ti Holi Spirit kaakane hatesol kahikahik.”

Kakain hani teka kahikahi Krais ti Laodisia

14 Imuh i kakane nga ukek, “Tai haniwa tel engel ngahatiai teka kahikahik ti Laodisia kewak. Ie se kakai tetel i lawe salan. I tel unaui Haeu wanen ma waliko ti i kakak sale Haeu mewenae salan. Nake ti i, Haeu tanomi lawe waliko.

15 “Nga tioi waliko ti amuto ailele. Nga tioi ka amuto kumahe ahian ma na wawaxixin ti ailei lawe puasak. Nami amuto kewa tenen ti lalu. 16 Tuahe amuto kumahe ahian ma na wawaxixin, amuto tuahe patalal. Amuto woinakon ailei lawe puasak. Tap wanen anan. Aile ape nga tale tehitok hani amuto. 17 Amuto ukek ka amuto tapai hawanewen ti lawe waliko. Tuahe amuto kum paxai tioi ka amuto tae hawane waliko ti Haeu pahan. Amuto seilon tenen tap wanen amuam. Amuto masin teka pulaxa ma makahul. Ala amuto hienake aliakewa woumuto. 18 Na pahamuto wanen lehe amuto tapai hawane, haelieliwa usiak ti haxoxoi namilomuto ti Haeu. Ien se pate tuah masin gol laha lui hauniwen. Amuto usiwa soliai wouk lehe amuto sosoi maia papaxaxun i kola ka amuto ape haun hanowi seilon tenen i sosoi maia atuhian ti i makahul. Hong matainiwa kakaiak lehe amuto xeu hawane ti lawe waliko salan hanowi seilon tenen i hana marasin hani he pulan lehe i paxapax alua.

19 
  • “Teteka nga waheni, nga tumei ma nau hasawi ti laha tahi kakaiak. Towiahua ti lialui woumuto ape hahiawa ailei puasak.
20 
  • “Hongoa! Lawe nga tu kiikini kahip ti aweingamuto. Na amuto hong kinaxok ape hei aweing, nga soh ape kako to ang he lawalau.
21 
  • “Teka laha waxaini saliniai totohong ma saun lialun, nga hani laha to kapik ti neiniai seilon masin ti nga waxainiwen ape nga kapi Haeu tel Tamak neiniai seilon.
22 
  • “Na amuto hina taxing ti hongoi kakain, hong matainiwa waliko ti Holi Spirit kaakane hatesol kahikahik.”
Copyright information for `SSG