Revelation of John 5

Teik pepa tuah ma tok *sipsip uluha

Muhin nga ningahi teik pepa tuah luminan he min manau ti tetel i toto he tehu totoan tuah. Taian papan hahupaun a pakatan, tepanim huohu papakat uke konginian. Ape nga ningahi tel *engel pate pohen i tilol kamekam, “Aita tel i sawisawin ti puli Haeu i tapai tosei tesol papakat ma heiai teik pepa ie?” Tuahe tap tel seilon ti *tone Haeu, tehu pon ie ma na hahitakan i tapai heiai teik pepa tuah ien ma paxaian.

Nga tang welu hawane nake tap wanen tel tapai. Ape tel ti tetesol masiwi i hone nga ukek, “Kum tangitang! Hongoa! Tetel masiwi pate pohen i nakuama ti teka *Juda ti tel masiwi *David, i waxaini xoiniai lawe waliko lialun. I tapai hawane tosei tesol papakat ti teik pepa tuah ien ma paxaian.”

Muhin nga ningahi tok sipsip uluha tanoman masin ka totok laha teleimu. I tutu kapi tehu totoan tuah, kakalini i tetesol hinalo seilon ma tetesol 24 masiwi. He patun tepanim huohu sulaun ma tepanim huohu pulan lato kikilami *Holi Spirit tel pate pohen ti Haeu talo hani hatesol xux he tehu pon ie. I kiheta waxi teik pepa tuah he min manau ti tetel i toto he totoan tuah. Ti i akeniwa, tetesol hinalo seilon ma tetesol 24 masiwi lato lokuha lakua mateiwai tok sipsip uluha ien. Tel tel ti lato akekeni tehu harp, waliko ti wexoiai tangiai pak. Tin lato akekeni hetekie kapi ani gol. Leilon sanda tenen poun pate solian i kikilami lotu ti teka seilon ti Haeu. Lato pakui tenen pak haun ukek,

“O tapai hawane waxiai
teik pepa tuah
ma tosei papakat
ti heian
nake laha telei o
ape ti mateam o uke
kahi lialui woi seilon.
O aile ukek ien lehe teka
seilon ti lawe xux
ma nenex,
kakaialaha tenen tenen, laha sohot unaui Haeu wanen.
10 O aile ape laha sohot seilon ti hahitake nenein ti Haeu,
teteka laha aile hatapo waliko ti i kilami haniwen laha
ma aweisalulaha hani i mewenae hean.
Ape laha neini teka seilon ti tehu pon ie.”
11 Ti nga to paxapax nga hong kinaxe teka kilai engel, mongohualaha kaha kum pon wanen wexean. Laha tu kakalini tehu totoan tuah, tetesol hinalo seilon ma tetesol 24 masiwi. 12 Laha pak ausisini ukek,

“Tok sipsip uluha ie se totok laha teleimu.
I tapai hawane kako sameni lalape pohen,
anesoan ma kuin.
I pono wanen ti lawe waliko.
Kako haxawawa axan.”
13 Ape nga hong lawe seilon ma manihuh ti tone Haeu, he tehu pon ie ma hahitakan hetekie ti itax, laha pak ukek,

“Kako sameniwa lalape pohe tetel i toto
he tehu totoan tuah
hetekie tok sipsip uluha.
Kako haxawawa axalalu lian tehue.”
14 Tetesol hinalo seilon kak ukek, “*Salan wanen!” Ape tesol 24 masiwi lokuha lakua lotuialalu.

Copyright information for `SSG