Revelation of John 6

Tetesol papakat ti teik pepa tuah

Muhin nga ningahi tok *sipsip uluha ien i tose tehu ti tesol tepanim huohu papakat ti he teik pepa tuah. Ape nga hong tel ti tetesol hinalo seilon i tilol hanowi tangiai kuhuh ukek, “Kiliwama!” Ti nga paxawa, nga ningahi tok hos papaxaxun tutu matak. Tel seilon i toto patul tetan i akekeni tehu ponar. Ape Haeu hana teik tah tuah he patun kolaian ka i masiwi. Ti i kiliwawa, i waxaini kilan hilehile atengi tataen i xoiniwa lawe waliko lialun.

Ti tok sipsip uluha tosewa tehu papakat liai, nga hong tel liai ti tetesol hinalo seilon ukek, “Kiliwama!” Ape tok hos kakan wanen kiliwama. Tel seilon patul tetan, Haeu sowini hani i hatanoi wasol lehe teka seilon he teletel. Aile ape Haeu hani i tea ngol weluwelun ti hile.

Ti tok sipsip uluha tosewa tehu papakat liai, nga hong tel liai ti tetesol hinalo seilon ukek, “Kiliwama!” Ti nga paxawa, nga ningahi tok hos polupolun tutu matak. Tel seilon patul tetan akekeni waliko ti kolongeniai kawate an. Ape nga hong tenen kinax i ahuma ti tetesol hinalo seilon i ukek, “Kilo tewaok suka ma kilo tehu komem kahun pate lalap. Hapuasa aluiniwa wel ma waen uke i tae.”

Ti tok sipsip uluha tosewa tehu papakat liai, nga hong tel tapeinan ti tetesol hinalo seilon i ukek, “Kiliwama!” Ti nga paxawa, nga ningahi tok hos tutu matak. I papaxaxui nalenalen, tanoman i tinun. Tel kiliwakean axan Matemate ma tel liai kapin axan Hades i kikilami tesol tone teka maten. Haeu sowini hani lalu teleiai teka seilon laha toto tenon ti tehu pon ie. Lalu hapuasa ngol weluwelun ma manihuh tenen tumun kalimen hetekie lalu hahitolo ma hatinu seilon.

Ti tok sipsip uluha tosewa tehu papakat liai, nga ningahi tesol tone waliko ti seilon kau hani Haeu. Hahitakan nga ningahi teteka seilon ti kemuk teka liai telei nake lato kaxi ahuti kakai Haeu ma lato tu xox ti kakain salan tetan. 10 Lato tilol eliel hawane ukek, “Haeu tel Masiwi tapein, tel sawisawin tapein ma salan wanen, malehe ape kuehuan ia na o paxai kolongeni woi lawe seilon ti tehu pon ie ape o kahui aliake hani teka laha telei amite?” 11 Ape tel tel ti lato uke tehu puxux papaxaxun a weluwelun. Muhin Haeu hone lato ka nutomu atengi tataen ti teleiai teka akikilato ti *Krais, teka tuaulato ailei puase Haeu mongohualato i meiwa ti Haeu kilamiwen.

12 Imuh nga ningahi tok sipsip uluha ien tose tehu papakat liai ti teik pepa tuah. Ti i tosewa, xux nuea eliel hawane. Alon i kum kam ape i tilok hawane. Pangapang sohia hahutuia hani kakan masin wanen kaka. 13 Kohot ti he maun put hani itan hanowi huai pata ti aupol huei haputa. 14 Maun tapo hanowi na teik tahi i lumina alia. Hatesol xux ma maunten laha naxia ti tutuhalaha.

15 Ape teka masiwi tenen tenen ti tehu pon ie hetekie teka masiwi ti hile, teka seilon kilan soxi, teka axalaha lalap, teka laha unaui seilon ma teka laha kumahe unaui seilon, laha hatesol muna hani wal ti he pot ma wasole pot he maunten. 16 Laha tiloi eliel hahani maunten ma pot ukek, “Put atuhi munenima amite ti puli tetel i toto he tehu totoan tuah ma ti lengei tok sipsip uluha kapin. 17 Tehu ngain lialun ti lengealalu tahiawen. Tap tel i kuosel ti tenen kawatan ien.”

Copyright information for `SSG