Revelation of John 7

Teteka seilon hina kikilam ti Haeu

Muhin nga ningahi hinalo *engel lato tu tapaiwen hinalosumun ti tehu pon ie. Lato kokongini hinalosol ahoi aupol lehe i kum ah hani xux, kanitax ma tea na pata. Haeu hani lato poh ti aile halialui xux ma kanitax. Tuahe tel engel liai i sohotuma sai angiha. I akekeni waliko ti hanai kikilam ti Haeu tel tap tahi matean. I tilol eliel hani tesol hinalo engel ukek, “Kum aile hahalialumu xux, kanitax ma na pata atengiwa taen amite hana kewa kikilam ti Haeu he kawe teka unauan.”

Ape nga hong ka mongohe teteka seilon laha hina kikilam ti Haeu 144,000 seilon ti lawe nenex ti *Israel.

 • Teteka laha ahuma tehu nenex ti *Juda 12,000 seilon,
 • tehu ti Ruben 12,000,
 • tehu ti Gad 12,000.
 • Tehu nenex ti Aser 12,000 seilon,
 • tehu ti Naptali 12,000,
 • tehu ti Manase 12,000.
 • Tehu nenex ti Simeon 12,000 seilon,
 • tehu ti Livai 12,000,
 • tehu ti Isaka 12,000.
 • Tehu nenex ti Sebulun 12,000 seilon, tehu ti Josep 12,000 ma tehu ti Benjamin 12,000.

  Teka kilai seilon puxuaulaha papaxaxun a weluwelun

  Muhin nga ningahi teka kilai seilon mongohualaha kaha kum pon wexean. Laha ti lawe xux, nenex tehu tehu ma kakaialaha tenen tenen. Laha tutu mateiwai tetel Masiwi i toto he tehu totoan tuah ma totok *sipsip uluha kapin. Puxuaulaha papaxaxun a weluwelun ma laha akekeni kai hatoh. 10 Ape laha tilol eliel ukek,

  “Haeu tel Tamakaha, tetel i toto he tehu totoan tuah
  ma totok sipsip uluha kapin, lalu se awaiakaha.”
  11 Hatesol engel laha tu kakalini tehu totoan tuah, tetesol 24 masiwi ma tetesol hinalo seilon. Laha lokuha lakua hani itan mateiwai tehu totoan tuah ien ape laha lotu sameni Haeu. 12 Laha ukek,

  “*Salan wanen. Kako sameniwa lalape pohe Haeu,
  anesoan ma kuin.
  Kako haxawawa axan ma
  kak kemulik haniwa i lian tehue.
  *Salan wanen.”
  13 Ape tel ti tesol 24 masiwi kamei nga, “Aita tesol seilon ie puxuaulaha papaxaxun a weluwelun? Laha ahuma ia?”

  14 Nga pahoi ukek, “Tel masiwi, nga kum tioi, puki o tioi.”

  Ape i kakane nga, “Teteka seilon ie laha waxainiwen kaui kawatan lalap. Puxuaulaha papaxaxun nake ti matei tok sipsip uluha i nuhi hauniwen laha ti lialui woulaha.

  15 “Aile ape laha hahamalum kapi Haeu
  mate tehu totoan tuah tetan
  ape ngain ma ipong laha ailele puasan leili tehu Ingan.
  Ape ngangahat tetan i kalauhi laha.
  16 Tap hitolo ti tenen na waliko tunahi ulei laha.
  Kekei alon ma na waliko liai tin i kum keti laha.
  17 I sohot ukek ien nake totok sipsip uluha kapi Haeu
  i ngangahati ma neneini laha hani Haeu
  masin ti na kinawe seilon pate paxepaxen
  ape tel i neini laha hani tehu kan.
  Ape tatahan kum hatangi ulei laha
  nake Haeu xaxaweni hatapo lawe kawatan.”
  Copyright information for `SSG