a(Lev 18:5)
b(Deut 30:13)
c(Deut 30:13)
d(Deut 30:14)
e(Isa 28:16)
f(Joel 2:32)
g(Isa 52:7)
h(Isa 53:1)
i(Ps 19:4)
j(Deut 32:21)
k(Isa 65:1)
l(Isa 65:2)

Romans 10

Tesol akikik ti *Jises Krais, leili tiak i tangitang hawane. Ti xoxoi isiai pahak nga kamei Haeu lehe waxi i awai teka *Ju ti kawatan ti lialui woulaha. Pon nga kaxi hani amuto nake nga tioi ka laha haeliel hawane hani hatapoi Haeu tupualaha tuahe titioalaha ti sale pupuase Haeu i tae. Nga kak ukek nake laha kum paxai waxi aweisal ti Haeu aile haniwen hasawiai wasole seilon hani kapin ape laha akeni haxo puki aweisalulaha ti hasawialaha. Laha kum hongeni usiai aweisali Haeu. Teka Ju eliliel tutuen usiai *nauna ti Moses lehe waxi Haeu paxai ukek laha sawisawin. Tuahe Jises Krais hatapo tamusukewen tenen aweisal ien. Ape hatesol teka namilolaha xoxoan tetan, wasolalaha hani kapi Haeu i sawi.

Xoxoi namili seilon ti Jises Krais wasolalaha kapi Haeu i sawi

Sale hasawiai wasole seilon hani kapi Haeu ti usiai nauna ti Haeu hahaniai *Moses, Moses tai kaxiwen ukek, “Tel na i usi hatapo lawe waliko ti nauna ien hahanau, i to kapi Haeu lian tehue.” a  Tuahe teka wasolalaha hani kapi Haeu sawiwen nake ti xoxoi namilolaha ti Jises Krais, pon laha kak hanowi ti leili pepai Haeu i ukek, “Kalahai lehe kaha ku hani *tone Haeu?” b  Teik kakain ien kaxi ka tap pupuase namil ti waxi hamosui *Krais lehe i huali tuhi kaha. Tin masin kaha kum namiloi ukekek, “Hoi tel mos haniwa tone teka maten.” c  Ien ti xahateniai Krais lehe i huali kaha. Tenen ien salan wanen nake teteka namilokaha xoxoan ti Jises Krais, pon kaha kak hanowi ti leili pepai Haeu i ukek, “Malimun wanen ti tioiai kakai Haeu sale hasawiai wasole seilon hani kapin. I pon kaha hana hani leili atekaha wanen ma tau kakaxi.” d  Ien se meng ti amite teka *aposel kaxi sasawateni lehe waxi teka seilon soh ti Jises Krais.

Aile ape tel na i kak matuha ka Jises se tel Masiwi tapein ma i soh hawane ka Haeu xahateniwen i ti matean, Haeu awai i ti kawatan ti lialui woun. 10 Se salan wanen nake wasolakaha hani kapi Haeu i sawi na kaha soh hawane ti Jises Krais. Ape ti xoxoi namil ien, na kaha kak matuha ka i se tel Masiwi tapein, Haeu awai kaha ti kawatan ti lialui woukaha. 11 Masin ti leili pepai Haeu i ukek, “Tel na i soh tetan tap wanen i po hienake.” e  12 Tenen ien i puas leili teka Ju ma *teka kumahe Ju. Laha hatesol, Masiwi ti laha telawe Jises Krais, tetel i aile hasolia hawane hani hatesol teka na laha kamei i huhual. 13 Masin ti leili pepai Haeu, Joel tel kuluiai kakaian tai kaxiwen ukek, “Hatesol teka laha paxai tioi Haeu tel Masiwi ma laha kamei i huhual leili taun ti kawatan, i tel awaialaha.” f 

14 Tuahe laha kum kamea huhual ti tel na masin laha kum soh tetan. Ape laha kum soh ti tel na masin laha tai hongohong sale tel seilon ien. Ape tin laha kum hong uke na masin tap tel kaxi hanialaha. 15 Ape tap tel kaxi hani laha na masin tap tel taloi tel seilon ti kaxian. Ti leili pepai Haeu, *Aisaia tai kaxiwen ukek, “Teka laha kakaxi *meng solian ti Haeu, tahiaialaha se pate solian.” g 

16 Tuahe kumahe hatesol teka Ju laha hong waxi meng solian ti Jises Krais. Laha masin teteka ti Aisaia tai kaxiwen ukek, “Haeu tel Masiwi, palaiai teteka laha hong soh mengom ti amite kakaxi.” h  17 Aile ape xoxoi namilokaha ti Jises Krais i nonoma ti hongoi meng solian tetan. Ape meng solian ti Jises Krais, kaha hong ahuma ti tel kaxian.

18 A teka Ju? Nakon laha tai hong menge Haeu? Hoi liai laha hongoen. Ti kuewen wanen *David tel masiwi kaxi ukek,

“Waliko ti i kola sale Haeu i mei haniwen seilon
ti tesol tesol he tehu pon ie.” i 
19 Nga kameamu, nakon teka Ju tai xewaxeu meng solian ti Jises Krais? Laha xewan tuahe laha kum nam waxi. Masin ti Haeu kakawen lokon ti Moses. I ukek,

“Nga aile hasolia hani teka seilon liai
ape amuto namiloi watakai nake amuto paxai ukek
laha kumahe seilon tetak hanowi amuto.
Amuto lengeke nake nga aile hahani teteka
amuto ukek tap titioalaha tetak.” j 
20 Nameni aliakewa kakai Haeu ti Aisaia kak mamatuke. I ukek,

“Teteka tap namilolaha ti tioiak
laha paxai tioi nga.
Nga kola haxewa nga hani teteka
tap laha kamekam sale tioiak.” k 
21 Tuahe ti sale teka Ju i kak ukek,

“Ngain tehu ma tehu nga to mon atengi hahawane
na teka seilon tetak towiahu alia hani kapik
tuahe laha pate seilon ti pahopah ma tahitah.” l 
Copyright information for `SSG