a(1 Kgs 19:10,14)
b(1 Kgs 19:18)
c(Deut 29:4; Isa 29:10)
d(Ps 69:22-23)
e(Isa 59:20-21; 27:9)
f(Isa 40:13)
g(Job 41:11)

Romans 11

Lalape namili Haeu ti teka seilon tetan *Ju

Teka ti amuto uke ape laha namiloi ka Haeu tale tehiton hani teka seilon tetan. Tap wanen. Paxaiwa, puki nga se tel Ju, kahi nati *Abraham. Nga nakua ahuma ti Benjamin.

Haeu kum tale tehiton hani teteka uli i kilamiwa seilon tetan. Tap wanen. Ala amuto tioi teik kakain leili pepai Haeu ti i kakak lokon ti *Elaija kaxi ahuti lialui lon ti teka Ju hani Haeu. I ukek, “Haeu tel Masiwi, laha telei hatapoen teka kuluiai kakaiam ma laha hamananawen tesol tone waliko ti seilon kauma haniam. Mewenae nga moxen ape tin laha tohongi lalali teleiak.” a 

Amuto nameni waliko ti Haeu kakane i. Haeu kak pahoi ukek, “Kumahe mewenae o tutuham xoxoan tutuen tetak. 7,000 seilon tutuen laha tai lolotui *Baal tetel kumahe Haeu wanen.” b 

Tin masin ti aope, kumahe hatesol teka Ju laha talewen tehitolaha hani Haeu. Saka palaiai teka tutuen, teteka namilokako xoxoan ti *Jises Krais. Teka ien hoi liai Haeu kilamiwen tetan ti lalape soliaian. Na masin ien, kumahe Haeu kilami kaha nake ti soliai pupuasakaha. Na i ailela ukek ien, kumahe ape i kola hahawane lalape soliaian.

Ape kako kak ukek ia? Kalak kewi ti teka Ju laha haeliel hawane ti hasawiai wasolalaha hani kapi Haeu, laha tai wawaxaini. Mewenae teka ti Haeu kilamiwen tetan, teteka namilolaha xoxoan ti Jises Krais, wasolalaha hani kapi Haeu i sawi. Tuahe teka liai, ailai patulaha ti tioiai aweisal tenen sawisawin, Haeu tua halali lioi. Masin ti leili pepai Haeu i ukek,

“Haeu aile hakaluta namilolaha.
Hanima taen aope laha masin ka pulaxa,
taxingalaha tin masin ka sutu.” c 
Tin i hanamena nga kakai *David tel masiwi, lokon ti i kamei Haeu axiai kawatan hani teka laha pahoxai i. I kak ukek,

“Tiliwen laha sokok tap waliko lialun po tunahi laha
hanowi teka laha ang amuam luhuluh.
Laha kum amemene ka waliko tenen lialun
sohot hani laha.
Masin manihuh ti na i sahea he nokonok.
Tiliwen laha nahih naketa
ape laha uke kawatan ti lialui woulaha.
10 Aile kolongeniwa pulalaha uke he titiloko,
kolongeniwa ka laha to kau haweluwelu kawatan
masin teka laha kakau waliko tenen pate kawatan
he wahelaha, tap tahi kau lioian.” d 
11 Teteka Ju laha kum soh ti Jises Krais, ien se saun lialun. Kaie laha selaia tamus hawane ti Haeu ape i kum pon laha aliama? Tap wanen. Ti namili Haeu i pahan *teka kumahe Ju laha sohoa ti Jises Krais lehe waxi i awai laha ti kawatan ti lialui woulaha. Ti aweisal tenen ien teka Ju paxai tioi solian tetan ape tin pahalaha ukean. 12 Ti teka Ju tale tehitolaha hani Jises Krais, Haeu aile hasolia hani teka kumahe Ju, ti i hei hani laha aweisal ti awaialaha ti kawatan ti saun lialun. Na masin ien, i lap ahewa solian ti i aile hani seilon ti tehu pon ie, na teka Ju hana hatapo namil xoxoan hani Jises Krais.

13 Kakaiak ie lalap hani amuto teka kumahe Ju. Haeu kilamiwen nga *aposel ti puas leilomuto. 14 Tenen puasak ie nga paxai ukek i pate tuah wanen nake pahak wanen upiai aweisal lehe teka akikik Ju paxai tioi waliko ti amuto kewen ape i haisi laha ukean. Nga puas tanomi ukek lehe Haeu awai hina ti laha ti kawatan ti lialui woulaha. 15 Solian tapein wanen ti na laha sohot kahikahi Krais. Ti Haeu tale tehiton hani laha, i hei aweisal hani seilon ti tehu pon ie ti hasawiai wasolalaha hani kapin. Tuahe ti Haeu waxi aliakewa laha nake ti xoxoi namilolaha ti Jises Krais, se pate solian wanen, masin ka tel seilon maten i moih alia. 16 Na Abraham ma teka matahaun ti kako teka Ju, lato se seilon ti Haeu, kako teka nakuama ti lato se tin seilon ti Haeu. Masin ti na tel seilon i talini palawa ti ailei bret ape i hani Haeu teik ti uli i hamaloa, palawa hatehu ti i apeseniwen se ti Haeu. Tin masin na wahe tea pata i ti Haeu, hatesol ngaxon ma huan se ti Haeu.

17 Teteka Ju Haeu tale tehiton hani laha, laha masin ngaxe tea pata ani sein ti i taxax tosa he tea patan. A amuto teka kumahe Ju, teteka amuto soh ti Jises Krais, amuto masin ngaxe pata tenen puki xexean laha pakateni hani tea pata ngaxon taxaxawen. I tin i momoih ti tea pata ien. Tin masin amuto ukeke solian ti Haeu kakawen i hani Abraham ma teka nakuale tetan. 18 Tuahe kum teteheni teka Ju ti Haeu tale tehiton hani laha. Kum hanasanas ka amuto ukeke waliko solian ti Haeu. Amuto tuahe masin ngaxe pata, kumahe wahan moih nonoma tetan, i moih nonoma ti wahan.

19 Teka ti amuto uke laha namiloi ka Haeu tale tehiton hani teka Ju lehe i hataha amuto ti pakatai kapin. Masin ngaxe pata ti laha hataxaxa xaxaweni lehe laha hana pakateni ngaxe pata liai. 20 Salan, tuahe nameniwa ka Haeu tale tehiton hani laha nake laha kum soh ti Jises Krais ape pakataiamuto hani kapi Haeu nake ti amuto soh. Kum hahaxawa amuto. Kanipetiwa uke tin i sohot hani amuto. 21 Haeu tai kola tatahan hani teka Ju ien, teteka laha masin ngaxe pata ti hoi liai i ngaxoima he tea pata ani sein. Ape nakon lehe i kola hani amuto na amuto tap xoxoi namilomuto ti Jises Krais?

22 Ape kako paxai tioiwen ka Haeu aile hasolia hani seilon a tin pate i hahia hani seilon. I pate ahian kane teka Ju laha talewen tehitolaha hani i tuahe i kola soliaian hani amuto na amuto tu xox hamalum tetan. Na tap, i tale tehiton hani amuto. 23 A teka Ju, na laha towiahu ape laha soh ti Jises Krais, Haeu waxi amuke laha. I pon pakateni aliake laha hani kapin. Laha masin ngaxe tea pata ani sein ti i taxax, Haeu pakateni aliake.

24 Amuto teka kumahe Ju, kemuk amuto seselaia ti Haeu tuahe aope Haeu waxi amuke amuto masin ngaxe tea pata ti puki xexean laha koti waxi ape pakateni hani tea pata ani sein. Waliko tenen ien seilon koi ailele. Na masin ien, kaie amuto kum ukek ka pamu Haeu waxi amuke teka Ju laha towiahu alia hani kapin? Ien masin ka Haeu pakateni aliake ngaxe pata ti hoi liai i ngaxoima he tea pata ani sein.

Haeu kola tatahan tetan hani hatesol seilon

25 Teka akikik ti *Krais, pahak amuto xeu aluawa waliko ti Haeu kola hatakeiwen sale teka Ju lehe tap amuto namiloi ka amuto pamu tuah ti laha. Ti ailai patulaha laha kum soh ti Jises Krais tuahe i kum hamalum ukek ien. Laha kum soh atengi tataen hatesol teteka kumahe Ju Haeu kilamiwen tetan laha sohoa ti Jises Krais. 26 Aile ape hatesol teka Ju laha soh ti Jises Krais, Haeu awai ti kawatan ti lialui woulaha. Masin ti *Aisaia tai kaxiwen leili pepai Haeu ukek,

“Tel awaiakaha i ahuma ti Jerusalem
ape i neini tahaini teka Ju ti saun lialun.
27 Haeu ukek, ‘Nga usi kakapitini tenen namil
ti nga xinoti kapi teka seilon tetak
ape nga oxoxi laha ti lialui woulaha.’” e 
28 Kilan teka Ju laha hil pahoi *meng solian ti Jises Krais ape ti tenen saun ien amuto teka kumahe Ju, Haeu aile hasolia hani amuto. Tuahe teka Ju se kikilamiai Haeu, laha seilon tetan tutuen ti pate i waheni nake laha nakuama ti Abraham, Aisak ma *Jekop, tetesol seilon Haeu xinotimu kakain kapi lato. 29 Nga kak ukek nake Haeu kum namiloi tahane aliake ti i kilami ma hapohea seilon ailei puasan. 30 Amuto teka kumahe Ju, imat amuto pahoxai Haeu, tuahe ti teka Ju tahi Haeu, i kola non tatahan tetan hani amuto. 31 Tin masin aope ie teka Ju papahoxai Haeu tuahe tin i kola tatahan hani laha na laha towiahu, masin ti i aile haniwen amuto. 32 Nake ti tahitah ti kaha hatesol, masin ka Haeu hahamalumini kaha hahitake saun ti tahitah lehe i kola hawane tatahan hani kaha hatesol, teka Ju ma teka kumahe Ju.

Sameniai Haeu

33 Malehe lalape soliai Haeu ma anesoan.
Ti lalape titioan, waliko ti i aile mewenae sawisawin.
Tap tel pon nexi haxewai namilon.
Kaha kum xeu wanen sale pupuasan.
34 “Kaie aita po tioi namili Haeu?
Aita tel na i pon nauan?” f 
35 Tap tel i hani halapa kasiniwen Haeu
lehe ala Haeu kahui aliake. g 
36 Ien se pate salan nake i tetel tanomiai lawe waliko
ape i hamalumini kapitini laha
lehe lawe waliko ien i kola lalape axan.
Kaha haxawawa Haeu lian tehue. *Salan wanen.
Copyright information for `SSG