a(Ps 69:9)
b(2 Sam 22:50; Ps 18:49)
c(Deut 32:43)
d(Ps 117:1)
e(Isa 11:10)
f(Isa 52:15)

Romans 15

Ti hahitake axe *Jises Krais kako pakata hehetekie

Kako teteka kako aile waliko ti xoxoi namilokako, kako tani waxiwa hualiai teka namilolaha kumahe xoxoan ma i uke he huaik ti na laha aile waliko. Kako kum ailele waliko tuahe ti hamuamuaiakako. Kako tel tel ailewa waliko tenen i hewi tel liai lehe i uke solian tetan ma hakui xoxoi namilon ti Jises Krais. Tataen puki Jises Krais i tai aile waliko ti tuahe hamuamuaian. Masin ti leili pepai Haeu, Jises kakane tel Taman ukek, “Teka laha kak halialu o, laha kak halialu hehetekie nga.” a  Nameniwa ka lawe kakain laha taiwen leili pepai Haeu laha tai ti hanauakaha. I huali kaha ti tu xox leili taun ti kawatan ma hakui pakataiakaha kapi *Krais lehe waxi kaha pon atengiai waliko solian ti Haeu kakawen i aile hani kaha.

Nga kamei Haeu tel lawe i haxoxo kakapitini kako ti hualiamuto lehe waxi amuto pakata soli hani kapi tel tel hetekie namil teikawe, ti amuto usiusi saun ti Jises Krais hahanau kaha. Ape ti pakataiamuto ien amuto sameni puxawei Haeu tel Tame Jises Krais Masiwi ti kako.

Aile ape waxi amukewa tel tel ti amuto masin ti Krais waxi amuke amuto hani kahikahin. Saun tenen ien i kola ka amuto haxawa axe Haeu. Pahak amuto nameniwa ka ti pupuase Krais i huali kako teka *Ju lehe waxi seilon paxai tioi ka waliko ti Haeu kakanewen teka matahaun ti kako se salan ma i sohot poponowi. Ape tin lehe *teka kumahe Ju sameni Haeu ti lalape tatahan tetan nake i huali hetekie laha. Tenen ien i hapoponowi waliko ti leili pepai Haeu kakawen. *David kakane Haeu ukek,

“Nga haxawa o kapi teka kumahe Ju.
Nga pak sameni axam.” b 
10 Ti leili pepai Haeu tin i ukek,

“Teka kumahe Ju,
amuam tuaiwa teka Ju seilon ti Haeu.” c 
11 Tin i kak ulea ukek,

“Hatesol teka kumahe Ju,
haxawawa axe Haeu tel Masiwi.
Lawe seilon pak sameniwa axan.” d 
12 Ape *Aisaia tin i kak ukek,

“Tel seilon i nakuama ti tehu kahi nati *Jesi
tel tame David,
i sohot tel masiwi ti nahikei teka kumahe Ju
ape laha hana hatapo namilolaha hani i.” e 
13 Haeu tetel salangawe monomon ti kako. Nga kamei i ti axiamuto amuam ma hatona hasoliai tiamuto usiwa xoxoi namilomuto tetan lehe ti pohe *Holi Spirit amuto mon eliel hawane atengiai waliko solian ti Haeu kakawen i aile hani amuto.

Pol nenexi sale pupuasan ti i ailele leili teka kumahe Ju

14 Tesol akikik ti Krais, nga soh hawane ka amuto xuhai saun solian tenen tenen. Amuto tioi aluini aweisali Krais ma amuto pon hanaui seilon liai. 15 Kalak masin ien, leili teik pas ie kakaiak pala ahian sale waliko hina ti hanamenaiamuto. 16 Nga hanau amuto ukek ien nake ti *lalape soliai Haeu nga se unaui Jises Krais ti ailei puasain leili teka kumahe Ju. Haeu kilami nga kaxiai *meng solian ti Jises Krais. Puasak masin puase teka *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon. Masin ti laha lelei manihuh hani Haeu lehe Haeu waxi amuke, nga neini teka kumahe Ju hani Haeu lehe waxi laha xox ahe tatale seilon ti Haeu ti kui pohe Holi Spirit ti i pupuas leilolaha ape Haeu waxi amuke laha.

17 Aile ape ti xoxoi pakataiak hani Jises Krais, nga amasake hawane ailei puase Haeu. 18 Tap tenen waliko liai nga po sameni, mewenae waliko ti Krais ailele ti leili pupuasak. Kakaiak ma nanahiak i neini teka kumahe Ju ti hong tamaniai Haeu. 19 Nga itini waxaini laha ti kilan kolakol lalap nga aile ti pohe Holi Spirit. Ti nga aile pupuasak ien, nga lua hani kilan taon hutui Jerusalem hani tataen texux xux Ilirikum. Ti ien, nga kaxi hatapoen meng solian ti Jises Krais.

20 Lawe nga eliliel kaxiai meng solian ti Jises Krais hani teteka seilon laha tai hongohong. Kumahe pahak nga tua puas kului puasain ti teka liai hutuiwen masin tel seilon i tua atai hahuna tehu ing ti huhutuiai tel liai. 21 Nga aile usiusi waliko ti Aisaia tai kaxiwen leili pepai Haeu ti i ukek,

“Teka pate tap hohongoalaha tetan,
laha po tioi i.
Teka laha tai hongohong mengon,
laha po xeu kakaian.” f 
22 Se puasain ien hahatalia nga ti sohot paxaiamuto.

Pol nanamiloi paxaiai teka kahikahi Krais ti *Rom

23 Pate kilan ahang pahak wanen nga lua paxai amuto. Tuahe nga po kokoukewa aope, nga tinami hatapoen puasak leili xux ti ie. 24 Nga nanamiloi kane texux xux Spein. Ti aweisaluk hani ien, nga sotamu Rom ti paxaiamuto. Pahak nga to amuamumu teik kapimuto ape muhin amuto hualima nga ti tehu luaiak ien.

25 Tuahe aope ie nga lua hanimu Jerusalem otoheniai moni ti hualiai teka kahikahi Krais ien. 26 Teka kahikahi Krais ti xux Masedonia ma Akaia, lato apuhini moni ti hualiai teteka kahikahi Krais ti Jerusalem totonalaha lialun. Lato aile ukek ien ti leili atelato wanen. 27 Lato amuam hawane ailean. Salan tetan, lato ilameni ukek ka i pon hawane lato kahui aliake solian ti lato kewen, ti teka Ju kahikahi Krais kaxi meng solian hani lato teka kumahe Ju. Lato namiloi ukek ka waliko ti lato hani, i kum ponoa na lato kolongeni hani waliko ti teka Ju aile haniwen lato. 28 Nga kolongeni ka teka Jerusalem uke hahamahuli teik moni ien. Muhin ti nga aile kewa teik puasak ie, nga sota paxai amuto imat ti nga tapau hani Spein. 29 Pate nga soh ka ti lalape soliai Krais, i hapuasa nga lehe waxi amuto uke kilan solian tetan ti nga kapimuto.

30 Ati kako pakata hehetekie hani kapi Jises Krais tel Masiwi ti kako ma kako hina wawahen ti hahaniai Holi Spirit. Aile ape nga kamei hawane amuto lehe amuto eliel lotu sekuiak ti ailei pupuase Haeu. 31 Lotu kameiwa Haeu lehe i awai nga ti teka Ju ti Judia laha kum soh ti Jises Krais ma tin lehe teka kahikahi Krais ti Jerusalem amuke pupuasak wasolalato. 32 Lotu elieliwa lehe waxi na Haeu pahan nga tahia kapimuto. Ape na nga luawa, nga tahia hetekiewa amuam he tiak ape kako he sekusek alia kako.

33 Nga kamei Haeu, tetel hatona hasoliai tiai seilon, akatiamuto hatesol. *Salan wanen.

Copyright information for `SSG