a(Ps 51:4)
b(Ps 14:1-3, 53:1-3)
c(Ps 5:9, 140:3)
d(Ps 10:7)
e(Isa 59:7-8)
f(Ps 36:1)

Romans 3

Sawisawiai Haeu tap tahi sohiaian

Uke hina ti amuto laha kamea, lahe aweisal lehe kako teka *Ju xoini *teka kumahe Ju? Ewian la tel Ju uke ti *teik kikilam ti kotiai uli walikoun? Kilan solian tetan na tel seilon i nakuama ti teka Ju. Solian tenen ti pate tuah ie. Se kako teka Ju Haeu hanimu kakaian lehe kako usi ma kaxi sawateni.

Salan hina teka laha xaputi *namil ti Haeu xinotiwen kapi laha. Tuahe kalak na masin ien, nakon Haeu kum hamalumini tewaok tetan? Nga kum ukek! Kalak na tap wanen seilon aile usi waliko ti i kakawen, Haeu lawe i aile usi hawane waliko ti i kakawen. Masin ti leili pepai Haeu tel masiwi *David ukek, ti i kaakane Haeu,

“Lawe seilon paxai tioiwa ka kakaiam mewenae salan.
Na tel seilon ukek paxai kolongenian tetam
kumahe sawisawin, i kum pon waxainiai suluam
nake lawe o kola ka o mewenae sawisawin.” a 
Uke teka ti amuto namiloi ukek, na masin lialui woukako i kola hawane ka Haeu se pate sawisawin, kaie i poponowi na i kahui kako ti lialui woukako? Nga tua kak hahanowi paxapaxa ti seilon. Kum nanamiloi ukek ien. Na masin kumahe sawisawin ti Haeu kahui kako ti lialui woukako, ala kumahe i poponowi ti i axi kawatan hani tuahe na seilon ti tehu pon ie. Teka ti amuto uke laha kak pahoi nga ukek, na masin putai xoxoi namil ti usiai aweisali Haeu i kola hawane soliai sawisawiaian ma i aile seilon haxawa hawane axan, kum pon ti na i tieni kaha ti saun lialun. Hina seilon laha kak putini ka amite tesol *aposel hahanau ka ewi na seilon aile saun lialun lehe teka liai paxai tioi soliai Haeu. Seilon teka ien, Haeu hani hapoponowi hawane laha kawatan.

Tap tel seilon sawisawin ti puli Haeu

Kaie kako namiloi ukek ia? Nakon kako teka Ju pamu ewian ti teka liai? Tap wanen! Amite kolawen ka lawe seilon, teka Ju ma teka kumahe Ju, kaha hatesol aile saun lialun. 10 Masin ti leili pepai Haeu i ukek,

“Tap tel seilon sawisawin ti puli Haeu.
Tap tel na seilon i kum aile saun lialun. Tap wanen.
11 Tap tel i xeu hawane aweisali Haeu,
tap tel i hitoloke hawane Haeu.
12 Hatesol seilon talewen tehitolaha hani Haeu,
laha hatesol talesawen.
Tap tel i aile waliko tenen i hasolia seilon.
Tap tuahe na tel.” b 
13 “Awalaha mewenae kohan.
Laha seilon ti weli pipis.
Kakaialaha sisiaian wauni puliweu.” c 
14 “Laha weli kak sai halialui seilon hetekie wawatak.” d 
15 “Lawe laha is eliel hawane ti halialui ma teleiai seilon.
16 Tesol tesol na laha tahiawa laha aile hakila waliko
tenen kohan ma hakawata tiai seilon.
17 Teka seilon ien tap wanen namil ti hasoliai
wasole seilon.” e 
18 “Tap wanen lolaha hani Haeu.” f 
19 Taen ie ala amuto paxai tioi ka tap tel i sawisawin ti puli Haeu, kasinan kako teka Ju nake *Moses haniwen kako nauna ti Haeu ti usian. Aile ape kaha hatesol, teka Ju hetekie lawe seilon ti tehu pon ie kaha kum pon awaiakaha ti na Haeu tieni kaha ti saun lialun. 20 Ti tenen ien kako paxai tioiwa ka Haeu kum ukek kaha seilon sawisawin ti usiai nauna tetan ti hahaniai Moses. Nauna ien i kola haxewa ka kaha hina saun lialun.

Sale hasawiai wasolakaha hani kapi Haeu

21 Aope ie Haeu kola haniwen kaha aweisal ti hasawiai wasolakaha hani kapin, aweisal liai tenen ti usiai nauna ti hahaniai Moses. Puki Moses ma *teka kuluiai kakai Haeu lato taiwen leili pepai Haeu sale tenen ien. 22 Haeu namiloi ukek wasole seilon hani kapin i sawi na namilokaha xoxoan ti *Jises Krais. Haeu hei tewau aweisal ien hani hatesol teka laha soh ti Jises Krais, teka Ju ma teka kumahe Ju. I kum nam nenexi na tel.

23 Se lawe seilon aile saun lialun. Nanahiakaha hatesol pate i tae haxawai axe Haeu. 24 Ti *lalape soliai Haeu i aile wasolakaha hani kapin i sawi, kumahe ti soliai pupuasakaha. I aile ukek ti Jises Krais mat kahuiai saun lialun ti kaha. 25 Haeu talo Jises Krais mat ukei kawatan ti lialui woukaha lehe ape i hatapo lengean. Kaha kum uke kawatan ti saun lialun na kaha soh hawane ka Jises mat ti ukei totonakaha. Haeu aile ukek ien lehe waxi i kola ka waliko ti i ailele se sawisawin. Imat ti tahiai *Krais, i kum kahui aliake lialui woi teka seilon, i tani waxi kapitini laha. 26 Aope ie saun lialun ti kaha ape kahuian. I kola hawane ka waliko ti Haeu aile se pate sawisawin. I kola ka puki i se pate sawisawin ma i aile kaha teka hina namil xoxoan ti Jises Krais wasolakaha kapin i sawi.

27 Nameniwa, kumahe ka ti usiai *nauna ti Moses i hasawi wasolakaha hani kapi Haeu. Aile ape i kum pon wanen kaha sameni aliake kaha. Ti xoxoi namilokaha hani Jises Krais i aile wasolakaha kapi Haeu i soli. 28 Ape amuto papaxai? Mewenae ti xoxoi namilokaha hani Jises Krais wasolakaha hani kapi Haeu i sawi, kumahe ti ailei waliko ti nauna ti Moses hahanau nake seilon kum pon usi hawanean.

29 Namiloi paxaiwa. Nakon Haeu se mewenae Masiwi ti teka Ju? Kumahe, tin hetekie teka kumahe Ju. 30 Pate amuto tioi ka Haeu se telawe ape tin aweisal tewawawe ti hasawiai wasolakaha hani kapin. Aile ape mewenae ti xoxoi namil ti Jises Krais wasolakaha hani kapi Haeu i sawi, kako teka hina kikilam ti kotiai uli walikoukako ma teka kumahe Ju laha tap kikilam tenen ien. 31 Uke amuto namiloi ukek ka ape tap pupuase nauna ti Moses nake kaha hina namil xoxoan ti Jises Krais. Kumahe wanen masin ien. Xoxoi namilokaha ti Jises Krais i kola ka nauna ti Moses hina tupunan.

Copyright information for `SSG