Romans 6

Teka kahikahi Krais taha hawanewen ti saun lialun

Ape lehe kako kak ukek ia? Kaie kako to aile tatale saun lialun lehe lalape solian ti Haeu hani kako to lap ahe tatalele? Tap wanen. Kako kongini uke isiai pahakako ti ailei saun lialun. Kako masin tel seilon maten, i kum pon hongeniai totohong. Nakon amuto maluhewen ka hatesol teteka kako kewen *baptais ti kolakol ka kako pakatawen kapi *Jises Krais, ien masin ka kako mat ohoiwen i? Aile ape ti kako kewen baptais, ien masin ka kako mat ape tihina usiwen i. Tuahe Jises Krais i xahat alia ti matean ti kui pohe tel Taman. Ape kako tin masin ka kako xahat alia lehe kako ape seilon haun ti usiai Haeu.

Kako pakata haniwen kapi Jises Krais ti kako selai kako ti aweisal lialun ti kako to usiusi. Ien masin ka kako mat ohoi i. Tin masin kako pakata hani kapin ti kako sohot seilon ti usiai aweisali Haeu. Ien masin ka kako moih alia usi Jises Krais. Kako tioi ka ti laha tahi hakea *Krais he *kros masin ka laha tahi hakea hetekiewen lialui nanahiakako ti imat. Ien lehe kako pon tahiai isiakako ti ailei saun lialun ape kako kum hani lioi saun lialun kapiti kakapitini kako. Kako ape kumahe hahitake saun lialun, masin seilon maten i taha hawanewen ti saun lialun. Ien masin ka kako mat ohoi Jises Krais. Aile ape kako soh ka tin kako to kapin. Kako tioi hawane ka salan nake Krais xahat alia ti matemate ape tap i po mat ulea. I kuoselewen ti pohe matemate. 10 Matean tehue wanen ti xoini tamusukei saun lialun ape aope ie i pakata hahawane kapi Haeu. 11 Aile ape amuto namiloi kewak, amuto masin seilon maten i kum pon hongeniai totohong ti ailei saun lialun. Pakataiamuto kapi Jises Krais, i kola hawanewa ka nanahiamuto i hahaxawa Haeu.

12 Amuto kum hahani saun lialun kapiti amuto. Kum hohongeni lialui isiaiamuto. 13 Kum hani lilioi tuahe tesol ti tupuamuto i alali ailei saun lialun. Imat amuto xauxaun wanen ti Haeu. Tuahe aope ie amuto seilon haun. Aile ape hani hatapoa Haeu tupuamuto. Tesol tesol ti tupuamuto hapuasa usiwa namili Haeu ti ailei saun solian. 14 Kum hani lilioi lialui isiaiamuto kapiti amuto. Amuto kumahe hahitake *nauna ti Moses ti i kum kongini uke amuto ti ailei saun lialun. Amuto ape hahitake lalape soliai nenein ti Haeu.

Teka kahikahi Krais seilon ti ailei waliko sawisawin

15 Kaie lahan? Ti kako ape hahitake lalape soliai nenein ti Haeu, kaie kako aile tatale saun lialun pake kako kumahe hahitake nauna ti Moses? Tap wanen. 16 Nakon amuto kum tioi ka amuto sohot unaui tel ti na amuto hong usi? Na amuto usi lialui isiaiamuto, amuto se hahitake saun lialun ti i neini amuto hani aweisali matemate. Tuahe na lawe amuto hong tamani Haeu, i amuke hawane nanahiamuto. 17 Kemuk saun lialun kakapiti amuto. Tuahe kemulik wanen Haeu nake ti leili atemuto ape amuto hong usiwen kakaian ti amuto hongoen. 18 Amuto taha hawanewen ti saun lialun. Amuto ape unaui Haeu ailei waliko sawisawin.

19 Nga hapuasa kakain tetenen ti nexi hani amuto nake pamu malimun ti amuto xeu. Kemuk lawe amuto hapuasa tupuamuto ailei saun lialun ma ti xaputiai nauna ti Haeu. Tuahe aope ie, hani hatapoa tupuamuto ailei saun solian lehe lawe amuto hani hatapo Haeu leilomuto ma lawe amuto aile usi namilon.

20 Lokon ti amuto unaui saun lialun, tap wanen amuto tani waxi ailei waliko sawisawin. 21 Waliko la solian amuto kewen ti lialui woumuto tenen ti aope ie amuto hihienake? Waliko ien i tua neini amuto hani aweisali matemate. 22 Tuahe amuto taha hawanewen ti saun lialun ape amuto sohot unaui Haeu. Ani tenen ien, Haeu huali amuto lehe amuto hani hatapo i tupuamuto ma amuto uke tonain kapin ti tap tahi tapoan. 23 Nameniwa ka kahi saun lialun se matemate. Tuahe teteka kako pakata hahawane kapi Jises Krais tel Masiwi ti kako, ti *lalape soliai Haeu i hani kako tonain kapin ti tap tahi tapoan.

Copyright information for `SSG