a(Gen 18:10)
b(Gen 25:23)
c(Mal 1:2-3)
d(Exod 33:19)
e(Exod 9:16)
f(Isa 29:16, 45:9)
g(Hos 2:23)
h(Hos 1:10)
i(Isa 10:22-23)
j(Isa 1:9)
k(Isa 8:14, 28:16)

Romans 9

Pol nanamiloi teka *Ju

Nga kaxi hahawane kakain salan. Nga se kahikahi Krais, nga kum puluti wanen amuto. Namilok xoxoan wanen ka waliko ti nga kakak salan nake *Holi Spirit pupuas leilok. Tiak kawatan wanen. Nga toto leili tatahan. Nga tahane hawane teka *Israel. Laha se teka akikik Ju. Na ala i tapai laha soh ti *Jises Krais, nga kum nomuha na Haeu kak sai nga ape nga selaia ti *Krais. Se teteka Israel, Haeu kilami seilon tetan ma i paxai ukek laha se natun. I lawe kapi laha lokon ti teik xewai maun neneini laha he lohong. I xinoti kakain kapi laha ma hani laha nauna ti usian. I kola hani laha sale usiai saun ti lotuian ma laha se tin teteka Haeu kakawen i hani laha kilan waliko solian. Abraham, Aisak ma Jekob lato se teka matahaun ti laha a Krais i tin tel Ju ti i sohot seilon hanowi kaha. I se Haeu, Masiwi ti lawe waliko. Hoi liai kaha haxawa hawanewa axan lian tehue. *Salan wanen.

Haeu pon aile usiai tenen ti pahan

Tuahe kilan teka Ju laha kum soh ti Jises Krais. Kalak masin ien, kumahe ka waliko solian ti Haeu kakawen i aile hani *Abraham ma teka nakuama tetan i kum sohot poponowi. Salangawan masin. Kumahe hatesol teka laha nakuama ti Abraham laha nati Haeu wanen. Tin masin kumahe hatesol teka kahi nati Abraham Haeu namiloi ukek laha se nati Abraham. Ien se salan nake Haeu kakanewen Abraham ka mewenae teka laha nakuama ti tel natun Aisak se nati Abraham wanen. Haxewa ahekean masin. Kumahe ka seilon se nati Haeu nake i kahi nati Abraham. Mewenae teteka kahi natun ti Haeu kakawen ka liai laha takah, i namiloi ukek laha nati Abraham wanen. Kako tioi ka Haeu kakane Abraham ukek, “Ahang tehu toma, taun tin tetehu, *Sara hatakaha tel akaik wawan usiwa namilok.” a 

10 Tel akaik ien i se Aisak tel matahaun ti kako. I axoan Rebeka tetel i hanatuale huhua akaik wawan sangasang, *Jekop ma *Iso. 11 Imat ti lalu takah, hoi liai Haeu kakanewen Rebeka ukek, “Tel pamu i hahitake tel komuh.” b  I aile ukek ien ti puki namilon kumahe ti paxai kolongeniai woulalu. Namilon ti i aile kumahe i ahuma ti soliai puasalalu. I kola ka Haeu kilami seilon ti na pahan i kilami. 13 Masin ti leili pepai Haeu i ukek, “Nga kilami Jekop. Teka seilon tetak nakua ahuma tetan. Kumahe pahak Iso.” c 

14 Kaie kako kak ukek ia? Nakon kolongenian ti Haeu kumahe sawisawin ti kilamiai seilon? Tap wanen. 15 Masin ti Haeu kakanewen *Moses i ukek,

“Nga aile kola lalape soliaiak
hani tuahe tel ti na pahak nga kola.
Nga kola tatahan tetak
hani teka seilon ti na pahak nga kola.” d 
16 Aile ape Haeu kilami seilon kumahe nake ti isiai pahalaha ma na haelielialaha ailei puasain. I aile ti lalape soliaian hani teka ti na pahan i aile.

17 Namiloiwa waliko ti Haeu kakak leili pepaun. I kakane Fero, tel masiwi ti *Igip ukek, “Nga aile o sohot tel masiwi lehe waxi nga kola kui pohek ti na nga puas ahuxai pupuasam ma tin seilon ti pon hatehu ie laha paxai tioi lalape axak.” e  18 Ape kako paxaiwen ka Haeu aile kola soliaian hani teka ti na pahan i kola ma i aile hailaia pati teka ti na pahan i hailaia, seilon tetenen masin Fero.

19 Tuahe teka ti amuto uke laha ukek, “Na masin ien, alahan ka Haeu tieni kaha? Na Haeu pahan ailei tenen na waliko, aita tel pon konginian?” 20 Kum kak ukekek ien. Amuto aita lehe amuto kak papahoi Haeu? Kaie waliko ti i tanomawen kamei tel tanomian ukek, “Alahan o tanomi nga ukek ie?” f  21 Na tel hehin hapuasa kaini ailei po, i tetel i namiloi na i aile po wanen ma na poxawaha.

22 Tin masin Haeu, pon hawane i kola lengean ma pohen hani teka laha pahoxai i, ma tin pon hawane i kola tatahan ti i paxai lilioi lialui woi seilon teteka ala i tapai hawane Haeu tua halialu tamusuke laha. 23 Tin pon hawane Haeu aile hasolia hani teka seilon ti pahan i kola lalape soliaian hani laha, teteka hoi i kilami peleiwen ka laha to kapin lian tehue. 24 Teka ien se tin kako, teka ti Haeu kilamiwen usiai aweisalun, kumahe mewenae teka Ju, tin hetekie *teka kumahe Ju.

25 Masin ti Hosea tai kaxiwen ka Haeu ukek,

“Teka seilon kumahe tetak,
nga paxai ukek laha ape tetak.
Nga waheni teteka
ti imat nga kum amuke.” g 
26 Tin i tai kakaxi,

“Ti imat Haeu kakawen ka laha kumahe seilon tetan.
Tuahe aope ie Haeu ukek,
‘Nga tel pate pohen nga paxai tioi
ka laha se natuk.’” h 
27 *Aisaia, tel kuluiai kakai Haeu kak eliel sale teka Israel ukek,

“Kalak teka seilon ti Israel kilaialaha
mongohuan puli hepekeun ti peixux,
pate palai teteka Haeu awai.
28 I sohot ukek ien nake Haeu tel Masiwi
liai i kahui koseni seilon ti tehu pon ie ti lialui woulaha
masin ti i kakawen ka i aile.” i 
29 Tin masin ti Aisaia kakawen imat i ukek,

“Na Haeu tel Masiwi pate pohen
tai hasalia palaiakaha teka ti kaui kawatan,
ala kaha lialu tamus hanowi ti
Haeu aile hani seilon ti *Sodom ma Gomora.” j 

Teka Ju kum soh ka Jises se Krais

30 Kaie ape kako namiloi ukek ia? Teka kumahe Ju, wasolalaha hani kapi Haeu i sawi nake ti xoxoi namilolaha ti Jises Krais, kalak laha tai puas eliel ti hasawian. 31 Tuahe teka Ju, kalak laha haeliel hawane ti usiai lawe saun ti laha, wasolalaha hani kapi Haeu i tai sawi. 32 Kaie lahan tenen ien? I tai sawi nake namilolaha xoxoan ti soliai pupuasalaha kumahe ti tenen aweisal Haeu haniwen laha. Laha ukek pate hienain na Krais mat he *kros, aile ape laha kum soh ti Jises. Masin ka laha tanga he tehu kuku. 33 Masin ti pepai Haeu kakawen sale Jises Krais i ukek,

“Nga hatuhi tehu kuku pate tuah leili Jerusalem.
Tehu kuku ien laha tanga put.
Tuahe teka seilon laha soh tetan
tap wanen laha po namiloi tahane aliake.” k 
Copyright information for `SSG